ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

A funny and juicy ultimate match-2 blasting game in farmland. Raise your finger, simple tap tap the screen, with the most fascinating puzzles. Crush cubes and create powerful combos to pass levels. Play for free fun in this addicting puzzle game and your talent matching-skills in solving puzzles will be the key. - Tap more than 2 of the same fruits to blast them! - Tap more than 5 of the same fruits to generate special fruits: rocket, bomb or rainbow! - No switch and swap, only tap or pop fruit bomb! - Once you start smashing cubes, you won’t be able to stop! Highlights in game: - Cheery game for all age and Hours of endless cubes-blasting fun! - Easy and fun to play but challenging to master! - 1000+ fun & free fruits tap games and challenging levels. - Unique game objectives and dozens of entertaining obstacles! - Blast different special fruits which are designed very interesting. - Enter the crazy cartoon farm world starring Happy cow, Solve puzzles to help the cow and his pets friends as they travel around fruit-farm worlds! Join the party and keep blasting fruit cubes,make fruits legendry. Don't forget to rate and comment so that we can improve the game.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

* Level 248 issue has been fixed * Performance Update * Fixed Some Issues

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Cheery game for all age and Hours of endless cubes-blasting fun!
  • 1000+ fun & free fruits tap games and challenging levels.
  • Unique game objectives and dozens of entertaining obstacles!
  • Easy and fun to play but challenging to master!
  • Once you start smashing cubes, you won’t be able to stop!

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

IMAGINE PLAY

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

IMAGINE PLAY

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

26-01-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

144.94 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Fruit Block - Puzzle Legend ਸਹਾਇਤਾ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ