ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ₹ 1,299.00 ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਲ₹ 649.50
50% ਛੂਟ • 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਕੀ
 

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • XBOX LIVE: Connect with the LIVE community, view achievements, watch game clips, share epic gaming moments, and more. Store saved games in the cloud and resume where you left off from a different PC.
  • MINIMUM SPECS: OS 64 bit Windows 10 (v. 1511), Processor: Intel Core i5 @ 2.7Ghz / AMD FX 6-core, Memory: 8 GB RAM (2 GB VRAM), GPU: AMD R7 260x / NVIDIA GTX 650 Ti, HD Space: 60GB, DirectX12
  • RECOMMENDED SPECS: OS 64 bit Windows 10 (v. 1511), Processor: Intel Core i5 @3.5GHz+ / AMD FX 6-core, Memory: 8 GB RAM (4 GB VRAM), GPU: AMD R9 290X / NVIDIA GTX 970, HD Space: 60GB, DirectX12
  • IDEAL SPECS: OS 64 bit Windows 10 (v. 1511), Processor: Intel Core i7 @4GHz+ / AMD FX 8-core, Memory: 16 GB RAM (6 GB VRAM), GPU: AMD R9 390X / NVIDIA GTX 980 Ti, HD Space: 60GB, DirectX12
  • SUPPORTED OS: Windows 10 (64-bit version only) with Windows 10 November update installed (Windows 10 Version 1511)
  • Learn how to check what version of Windows 10 your PC is running and how to update to Windows 10 Version 1511 at http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/windows-update-faq