₹ 824.00

ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ OS ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ: Windows 10 ਮਈ 2019 ਅਪਡੇਟ।ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਖੋ

₹ 824.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Descend into the world of Hollow Knight! The award winning action adventure of insects and heroes. Explore twisting caverns, ancient cities and deadly wastes. Battle tainted creatures and befriend bizarre bugs. Uncover ancient history and solve the mysteries buried at the kingdom's heart. Hollow Knight Voidheart Edition includes: • The original, award winning, action adventure. • 4 giant Content Packs, built in at launch, expanding the game with all new quests, terrifying boss fights and striking new abilities. Game Features • Classic side-scrolling action, with all the modern trimmings. • Forge your own path! The world of Hallownest is expansive and open. Choose which paths you take, which enemies you face and find your own way forward. • Evolve with powerful new skills and abilities! Gain spells, strength and speed. Leap to new heights on ethereal wings. Dash forward in a blazing flash. Blast foes with fiery Soul! • Equip Charms! Ancient relics that offer bizarre new powers and abilities. Choose your favourites and make your journey unique! • An enormous cast of cute and creepy characters all brought to life with traditional 2D frame-by-frame animation. • Over 150 enemies with 40 epic bosses! Face ferocious beasts and vanquish ancient knights on your quest through the kingdom. • Chart your journey with extensive mapping tools. Buy compasses, quills, maps and pins to enhance your understanding of Hollow Knight’s many twisting landscapes. • An epic orchestral score, with over 40 tracks, composed by Christopher Larkin. Content Pack Details • Hidden Dreams: Mighty new foes emerge! New Boss fights. New Upgrades. New Music. • The Grimm Troupe: Light the Nightmare Lantern. Summon the Troupe. New Major Quest. New Boss Fights. New Charms. New Enemies. New Friends. • Lifeblood: New mapping tools. New Boss fight. Upgraded Bosses. New Music. Hidden Extras! • Godmaster: Take your place amongst the Gods. New Bosses. New Quest. New Game Mode.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Team Cherry

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Hollow Knight © 2019 Team Cherry

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Team Cherry

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

09-06-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

7.45 GB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਐਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
ਐਪ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਫੋਲਡਰ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿਖੋ
Windows 10 ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ S-ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਸਥਾਪਨਾ

ਇੱਕ Windows 10 PC ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Microsoft ਖਾਤਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Hollow Knight ਵੈਬਸਾਈਟ
Hollow Knight ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ