₹ 164.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

KeyRing Pro - the extended edition of KeyRing, your private offline password safe Take advantage of all the possibilities of KeyRing and still back up your data on your PC! KeyRing Pro manages your passwords. Just remember one password and copy all other passwords from your collection into apps, websites and email clients! The passwords are stored encrypted and can only be decrypted on your device. KeyRing Pro can write a NFC tag to start the app and containing the access password in encrypted form. You should never again need to enter the password. This app takes no contact with the outside world (except NFC) and requires NO data connection. Enhancements over KeyRing are: * New general purpose fields for arbitrary data and addresses. * There is a function to generate a new password. * The data can be stored in an encrypted backup file in a selectable folder and then copied via USB to the PC. The file can then be copied to another phone or stored for backup. * Export to KeePass compatible .csv file. The language of the user interface can be set independently of the language of the phone. Currently English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Portuguese and Vietnamese are supported.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Thomas Schmidt

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

(c) Thomas Schmidt

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

21-11-14

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

4.42 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨ > Backup & manage

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਵਰਤੋ
ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵਰਤੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲਾ ਫਿਲਡ ਸੰਚਾਰ (NFC) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Nederlands (Nederland)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Italiano (Italia)
Español (México)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Tiếng Việt (Việt Nam)
Português (Brasil)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

KeyRing Pro ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ