₹ 824.00ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
₹ 824.00+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

The holy sword that sealed away an ominous power has been drawn out and darkness starts to spill out across the land, mutating people into monsters. The four Tetrarch heroes of ancient times will meet a new band of brave warriors to slash through the darkness with the light of courage! What will they find beyond the chaos? This is a full-fledged fantasy RPG with thrilling turn-based battles. Throw yourself into command battles with up to 10 allies and your own strategy using skill sets. The beautiful pixel animation and art aren't just present in combats but also while you adventure around the expansive openworld or dungeons! Go on treasure hunting to boost your status, take on side quests and speed up battles to become the legendary new hero! A grand fantasy tale is ready for you to save the world!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • A fantasy RPG with turn-based battles and dungeons in beautiful pixel art!
  • Throw yourself into command battles with up to 10 allies and your own strategy using skill sets.
  • Go on treasure hunting to boost your status, take on side quests and speed up battles to become the legendary new hero!

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

KEMCO

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

©2018-2019 KEMCO/Hit-Point

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Hit-Point

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

08-05-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

489.91 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

12 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ

ਮੁੱਲ ਰੇਂਜ: ₹ ੧੦੯.੦੦ ਤੋਂ ₹ ੨੬੯.੦੦

ਸਥਾਪਨਾ

ਇੱਕWindows 10 PC ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Microsoft ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
日本語 (日本)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Legend of the Tetrarchs ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ