₹ 824.00
₹ 824.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

If you are party game lover, or a platformer lover, or a Battle Royale lover, you need to take a look at this. Little Triangle is a well-established fun to play platformer also featuring a mini Battle Royale mode. The game offers more than 60 cute and funny triangle skins, countless NPCs, a bunch of bosses, and amusing level designs with tons of details. This game is extremely easy to pick up and the fun comes immediately when you start to play. It aims to be one of the most exciting and hilarious party game while also retain great fun in solo mode. The platformer mode features jumping as its core playing experience and two difficulty levels, casual or hardcore, are available for players to choose from. You can play solo or invite up to four friends to start a multiplayer game. The gameplay appears simple, just control little triangle to clear the level using jump or double jump. However, it can be quite challenging especially since each level offers a dramatically different design. The mini battle royale is an enhanced mode with different mechanics and is aiming to deliver a hilarious experience. The move and jump are the same as the platformer mode, but to win you must learn how to attack and hide. It is proved to be the most engaging mode that friends and family can always enjoy and have fun. You can attack opponents by either jumping onto their heads or using various kinds of weapons and utilizing different mechanics in each map.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

E-Home Entertainment Development Co., Ltd

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

CottonGame

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

07-02-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

2.19 GB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ Xbox One ਕਨਸੋਲ ਅਤੇ Windows 10 PC ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Microsoft ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ