ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Ludo King Master is a strategy board game for two to four players, in which the players race their four tokens from start to finish according to the rolls of a single die. Ludo game is derived from the Indian game Pachisi and Snakes And Ladders but simpler. Ludo King™ is the best way to spend quality time with your family! 👍Ludo master is the most popular and exciting game. 👍It is the best game to share the great interests and childhood memories with friends - Enjoy Ludo with friends like words with friends 👍If you are looking for something classic, then Ludo Master will be your best choice! ✔Simple rules and easy to play. The rules are quite simple; every player gets 4 tokens, which are required to make a full turn of the board and make it to the finish line. And the one who first gets all 4 tokens will be deemed as the winner. Moreover, a player can move his/her token based on the number decided by casting a six-sided dice, and a token can only move out of their base by casting a six. However, once another player’s token lands on the same place where your token is, then your token will be sent back to your base and you have roll a six again. Sounds interesting? Why not have a try now? Come and take the challenge and be the greatest winner! Enjoy the real fun of Ludo Master! Ludo game is played between 2 to 4 players and you have the option of playing the game against the computer, against your friends, or even against people from around the world. each player gets 4 tokens, these tokens must make a full turn of the board and then make it to the finish line. Do you like games as monopoly bingo , UNO friends or Magical Dice or any board games? Right for you Ludo Kings Master with lot of fun! Snakes and Ladders is most popular game. Snakes and Ladders is played between two or more players on a game-board having numbered, gridded squares. A number of ladders and snakes are pictured on the board, each connecting two specific board squares. The object of the game is to navigate one's game piece, according to die rolls, from the start to a bottom square and the finish to top square helped or hindered by ladders and snakes respectively. Enjoy classic LUDO board game with friends, family & kids. Recall your childhood..!! Free to download game that you can play for hours!! Disclaimer: Our game Ludo Kings Master has no association with Ludo King™ published by Gamotronix

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Play Fun Games Free

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

08-05-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

60.71 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ