ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ ਹੈ

₹ 164.00ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
₹ 164.00+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Start your engines! The most vibrant, super-charged and critically acclaimed racing game has finally made it's way to Windows Store! Welcome to the world of Mini Motor Racing. A high-octane battle royal, Mini Motor Racing has all the style of classic arcade racers combined with the explosive action of modern racing games. Take to the track in over 300 races in the massive career mode, upgrading your ride and expanding your garage as you progress. Slide to Play: 4 out of 4 – Must Have "We wholeheartedly recommend it … looks fantastic ... and is just gosh darn fun to play ... If you've been wanting for an arcade-style racing game, this is the one to back out of the garage." Touch Gen: "With impressive graphics, great controls, and a host of unlock-able tracks and cars, it could be the best example of the top down racer yet." AppSpy: "Gorgeous visual design; luscious, colorful environments and cute chubby vehicles ... the controls feel fantastic with slide controls having an almost analogue smoothness to them and touch-buttons providing a decent alternative." Mini Motor Racing: Little Cars, BIG Fun!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

Version 1.1.0.1 - Fixed black screen at the start of the app - Updated Icon tile background - Added a free trial

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • ENHANCED GRAPHICS. The Windows version has been fully remastered with ultra high-resolution textures, real-time lighting effects, physics and more. This is the ULTIMATE version of Mini Motor Racing!
  • FULL XBOX 360 CONTROLLER SUPPORT, as well as touch controls for Surface and other compatible displays
  • YOUR CHOICE OF CARS. Race in fully upgradeable cars, each with their own unique handling and style! Whether it be Sports, Hatch, Big-rig, Pick-up, School Bus, Hot Rod…the list goes on!
  • WIN RACES, WIN CARS! Win races throughout the game and you’ll find yourself behind the wheel of the sweetest rides around including the official Fruit Ninja buggy!
  • MASSIVE TRACK VARIETY. Race on over 30 tracks, day and night, in varying weather conditions!

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

NEXTGEN REALITY PTY LTD

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Copyright 2014 NextGen Reality Pty. Ltd.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

NEXTGEN REALITY PTY LTD

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

30-04-14

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

1.95 GB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ