ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Earth. Your home, your memories, your family... All is fading under the colossal shadow of an attacking alien force. Jump into this intense sci-fi multiplayer strategy game. Command an advanced military facility to defend Earth from hostile alien invasion! Uncover advanced technology to infuse and reinforce your stronghold – you are Earth’s last protection against the invaders who are laying waste to the planet! Commander, it’s time to mobilize! Retake and defend the planet. Let no enemy, aliens or hostile humans, stand in your way! • CREATE YOUR BASE – Strategically build your facility by discovering new technologies to become a juggernaut of power. • RAISE AN ARMY - Train a massive army of specialized units including hi-tech infantry and cutting-edge war machines. • COMMAND YOUR HERO - Train an elite Hero unit for incredible advantages and bonuses, while attempting to defeat and capture enemy players’ Heroes in battle. • CHAT, TRADE, INVITE – Chat with other players, trade your resources and invite the strongest amongst your friends to defend Earth together. • JOIN AN ALLIANCE - Assemble an Alliance and strategize together to build a powerful network. • REAL TIME FACTION WARS – Join players around the world in massive battles. The Earth you once knew is growing dim, Commander. Hope is nearly lost. It’s time for Operation: New Earth. PLEASE NOTE that Operation: New Earth is completely free to play, however, optional in game items are available for purchase with real money. If you don’t want to use this feature, you can turn off the option by disabling in-app purchases in your device’s settings. A network connection is also required.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

- Players can now only have one purchase in progress at a time, this fixes an issue where some players didn’t get credit for a purchase. - The Hostile Containment and Shard Reactor have had their maximum level increased to 25. - Added 6 new objectives for the Hostile Containment and Shard Reactor. - Bundles can now include a purchase limit, allowing multiple purchases during the sales window. - Fixed an info panel display error for the Hero Armory. - Fixed an issue where some missions weren’t collectible.

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • • CREATE YOUR BASE – Strategically build your facility by discovering new technologies to become a juggernaut of power.
  • • RAISE AN ARMY - Train a massive army of specialized units including hi-tech infantry and cutting-edge war machines.
  • • COMMAND YOUR HERO - Train an elite Hero unit for incredible advantages and bonuses, while attempting to defeat and capture enemy players’ Heroes in battle.
  • • CHAT, TRADE, INVITE – Chat with other players, trade your resources and invite the strongest amongst your friends to defend Earth together.
  • • JOIN AN ALLIANCE - Assemble an Alliance and strategize together to build a powerful network.
  • • REAL TIME FACTION WARS – Join players around the world in massive battles.

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Tilting Point

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Hunted Cow Studios

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

06-12-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

174.04 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ