ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Choose your robot and assemble it to cool robot. Fight the greatest ranked robot brawlers! Battle Machines Robot Fighting 3D - Real steel revenge in your windows device. FREE to play brutal hand to hand combat. Liberate a post-apocalyptic world. Then take your robot into battlefield in Iron Kill - Real Steel Robot ! Use variety weapons to destroy the enemy! Assemble your own invincible war robots and battle for victory! Super Mechs is a breathtaking turn-based action game that provides you with a unique chance to create an invincible super robot! Choose your weapons, armor and more to build your Mech warrior robot. Create your own style and become the ultimate fighting robot. Reach your shortest seconds that you finish assembling the robot. Aim your enemy's bots and destroy them by hitting fire button. Throw bombs and keep shooting as fast as you can. You can increase your strength and stability by upgrading your Mech robot. Wipe out the future unfriendly robots and turn them into dust! Can you be that Super Mechs that has the power to WIN the Ultimate battle for domination? For all players of Real Steel World Robot Boxing, Real Steel Boxing Champions and Robot Fighting Minibots! Game Features: • Amazing Graphics! • Variety of Enemy Forces! • Futuristic Environment! • Realistic Sound Effects! • Upgrade Your Robot! So what are you waiting for, lets craft and battle! Iron Kill - Real Steel Robot war game is all about robot fighting; war robot game is going to be your love if you are mad about playing robot shooting games. In this futuristic robot game you are a bot with highly secret mission, for shooting war robots, you have to go in every part of futuristic sci fi environment for completing the challenging tasks as robot fighter. Always remember that in secret buildings of sci-fi realistic environment, there are always some sniper robots on duty to stop you. Your duty is to stop the robot battle by killing all robo and keep moving forward until transformer fight is end and you become among robot fighting champions of iron war.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Avengers Craft Games

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

26-04-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

36.92 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ