₹ 824.00ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
₹ 824.00+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

With questions swirling in his mind about why he was created and by who, Izen sets out on a journey to discover his origins. However, as he and those with him pursue answers to this mystery, they fail to notice a shadow creeping up upon them with the intent to stop them in their tracks... Upgrade Izen's abilities with arm/leg parts, core and chips, and activate the armament drive and fight with the support of fairies! Add a little spice to life with titles and enjoy the free arrangement of battle speed and encounter rates! Get easy items from fairies that hide in stockings! Loads of extra content including a battle arena and more still awaits!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Set out on an adventure to discover Izen's mysterious origins in a sci-fi RPG!
  • Upgrade Izen's abilities with arm/leg parts, core and chips!
  • Activate the armament drive and fight with the support of fairies!
  • Add a little spice to life with titles!
  • Free arrangement of battle speed and encounter rates!
  • Get easy items from fairies that hide in stockings!
  • Loads of extra content including a battle arena and more!

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

KEMCO

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2018-2019 KEMCO/EXE-CREATE

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

EXE-CREATE

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

04-12-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

1002.57 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

12 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ

ਮੁੱਲ ਰੇਂਜ: ₹ ੨੧੯.੦੦ ਤੋਂ ₹ ੨੬੯.੦੦

ਸਥਾਪਨਾ

ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ Xbox One ਕਨਸੋਲ ਅਤੇ Windows 10 PC ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Microsoft ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

日本語 (日本)
English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Seek Hearts ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ