ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

SmartIO is a powerful cross-platform content transfer solution supporting all the major smartphone platforms including iOS, Android, Windows Phone and Blackberry as well as Basic Phones supporting Java/J2ME. It is powered by Aomata’s ConnectixTM communication platform utilizing WiFi network to transfer large amount of data efficiently. The Source device containing the content to be transferred can seemlessly connect with the Target device which is the recipient of the content. Both the Source and Target devices communicate with each other to understand what kind of content can be transferred. All this is made really easy for customers so that they do not have to keep track of what is possible between the two devices. Supported Content • Contacts • Pictures • Calendars • Support for more content types continuously being added. SmartIO is designed to be used for both personal and business use. For businesses, SmartIO enables a clutter free retail environment. Being on WiFi network, this solution doesn’t have the same restrictions as the slower line of site connectivity standards such as Bluetooth. It also takes away the responsibility from salesperson to remember the combination of devices that can transfer content. For Business use, you would need credentials to log in before you can use it. Please contact us at sales@aomataconsulting.com if you are interested in using this product. For personal use, you will have to make an In-App purchase on the the Target device which will give you a one-time license to transfer the supported types of content. This solution provides an easy way of consolidating content from one or more of your old devices into a single device. Before you make the purchase, we will give you the exact information about the types of content that can be transferred between your particular Source and Target devices. Note: Uninstalling SmartIO on Windows Phone will wipe any contacts which were transferred by this application.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Aomata LLC.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Aomata LLC.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

18-09-13

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

4.94 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨ > Backup & manage

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਰਤੋ
ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Español (Estados Unidos)
Español (México)
中文(中国)
Deutsch (Deutschland)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

SmartIO ਵੈਬਸਾਈਟ
SmartIO ਸਹਾਇਤਾ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ