ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

EXPLORE THE FINAL FRONTIER Welcome to Starfleet, Captain! Explore new worlds as you voyage through deep space. STAR TREK TIMELINES is the ultimate Star Trek™ strategy role-playing game. Set your phasers to stun and join Starfleet on an adventure through space and time to save the galaxy from temporal anomalies. STAR TREK TIMELINES brings together heroes and villains from all of Star Trek history. The first game to include ships and characters from the new series, Star Trek: Discovery. In STAR TREK TIMELINES you take on the role of a Captain, commanding your first starship. Create your ideal team of classic Star Trek characters in this epic sci-fi strategy RPG. Navigate the galaxy by building and upgrading ships, engaging in intense space battles and completing challenging missions. Join a fleet, explore the unknown, and gather your friends to help you take control of the galaxy!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • - ASSEMBLE YOUR CREW, with hundreds of characters from all the Star Trek series including The Original Series, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise and Discovery.
  • - PLAY AS YOUR FAVORITE CHARACTER, including Spock, Picard, Captain Kirk, Data, Worf, Janeway, Burnham and many more to choose from.
  • - COMMAND ICONIC STARSHIPS, including the U.S.S. Enterprise, Voyager, and Shenzhou, the Klingon Bird-of-Prey and Sarcophagus ships, or even the Borg Cube.
  • - JOIN A FLEET to squadron up with your friends, compete together in weekend events and collaboratively upgrade Starbases for shared bonuses.
  • - ENGAGE YOUR ENEMIES in stunning 3D spaceship battles with exciting PvE play, or in the PvP Battle Arena where you’ll test your crew’s mettle against the best Captains in the galaxy.
  • - EXPLORE THE GALAXY and boldly go where no one has gone before in your quest to complete your missions and build your ranking.
  • - GAIN INFLUENCE AMONG A DOZEN FACTIONS, including the Federation, the Maquis, the Dominion, the Mirror Universe Terran Empire, and the secretive Section 31.
  • - CLIMB THE LEADERBOARDS and win rare rewards with special-event missions.
  • - STUNNING 3D GRAPHICS bring the 24th century to life in the most immersive and thrilling Star Trek game experience available.
  • - FREQUENT GAME UPDATES provide you with even more Star Trek characters, starships and special events.

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Tilting Point

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2019 Disruptor Beam, Inc. All rights reserved. TM & © 2019 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Disruptor Beam

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

07-04-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

92.14 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

16 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਇਵ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ