ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

No.1 Strategy game in Windows Store Indie Game Collection! No.3 Strategy game in Windows Store Virtual Battle Collection! Top 5 Most Popular Strategy game in over 20 countries! Storm of Wars brings real-time strategy combats to a kingdom building war game. It features fast-paced combat in cities and epic real-time wars on the world map that impact gameplay and strategy in fun, unexpected ways! Attention, warlords! Do you have what it takes to compete in the most epic MMORTS experience ever devised? Build an empire in a world of magic and conquest, develop your city into an invincible stronghold, summon legendary heroes to battle your enemies, wage war across a sprawling map, and test your mettle against millions of players worldwide! Choose your faction, dominate your rivals, and become the mightiest ruler the world has ever seen! FEATURES ★ Fight real-time strategy combats both in the cities and on the stunning world map! ★ Choose from one of the four ancient factions, conquer the rivals in the vast world map to lead your faction to the ultimate victory! ★ Battle for control of the War Zone and precious resource lands to strengthen your empire and weaken the enemies! ★ Join other players to form a global guild, conquer and dominate rivals to become the most powerful ruler of the world! ★ Play, chat and socialize with players from around the world in a world of magic, mystery and adventure! ★ Compete in the leaderboard for power, honor, wealth and glory! NOTE! A network connection and Windows 8.1 / Windows Phone 8.1 or above are required to play. The game is free to download and play, however, some items can be purchased for real money. If you do not want to make in-app purchase, please disable this feature in your device settings. Also you must be at least 13 years of age to download or play Storm of Wars. Privacy Policy: http://www.ocous.com/privacy-policy/ Terms of Service: http://www.ocous.com/terms-of-service/

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

Version 2.2.1 · It's time for Cross Kingdom Faction War! Version 2.0.4 · Minor bug fixes Version 2.0.3 · Fixed a crash issue in Arena when loading Fortresses, Cities and Armies with Guild’s Coat of Arm symbols on them. · Fixed a performance issue when navigating the Arena Battleground Version 2.0.1 · Minor bug fixes Version 2.0.0 · Cross-kingdom Guild War (aka, Arena War) is here! · It brings all united kingdoms to the next phase in Storm of Wars and provides a unique and advanced gameplay. · The Arena War is battled at the Guild Level. · Each guild will be granted the power to have a Sacred Homeland of their own by conquering regions and expanding their territory!

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Fight real-time strategy combats both in the cities and on the stunning world map!
  • Choose from one of four ancient factions, conquer your rivals, and lead your faction to ultimate victory!
  • Battle for control of the War Zone and precious resources to strengthen your empire and weaken your enemies!
  • Join other players to form a global guild, conquer and dominate your rivals to become the mightiest ruler!
  • Play, chat, and socialize with players from around the world in a world of magic, mystery, and adventure!
  • Compete on the leaderboard for power, honor, and glory!

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Ocous

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

@2015 OCOUS

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Ocous

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

27-10-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

226.4 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (México)
Français (France)
Italiano (Italia)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ