ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Termius is more than a mere SSH client – it’s a complete command-line solution that’s redefining remote access for sysadmins and network engineers. Securely access Linux or IoT devices and quickly fix issues from the comfort of your couch via laptop or phone. Termius Free Features: · Termius is available for all major mobile and desktop systems. · Enjoy a beautiful, hand-crafted interface. · Supports ECDSA and ed25519 keys as well as chacha20-poly1305 cipher. · Termius is always ad-free. You are not the product. · Pair credentials and servers for quick access. · Create groups to define shared settings and themes. · Tag your servers to stay organized. · Make it yours with 12 colorful themes and adjustable fonts. · Power through late night sessions with dark mode. · Make multiple connections to the same host or connect to multiple hosts. · Port forwarding lets you encrypt nearly any service or connection. Premium Termius Users Enjoy: · A 14-day FREE Trial · One subscription covers all your mobile and desktop devices. · Sync settings and credentials across all devices with AES-256 end-to-end encryption. · Protect your account with two-factor authentication. · Keep your keys on your machine with SSH agent forwarding. · Copy files with ease with our two-pane SFTP support. · Save your fingers with snippets of commonly used shell commands. · Import your desktop’s ~/.ssh/config file via the command line. Premium Termius users are first to receive access to new features and updates! Termius is reinventing the command line experience. We strive to make remote access for admins and engineers a more productive and enjoyable experience. Please review our privacy policy https://termius.com/privacy-policy and terms of use https://termius.com/terms-of-use

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Termius Corporation

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Termius Corporation

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Termius Corporation

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

10-07-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

203.07 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਐਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ