The Rise of Empire: Defending Kingdom ਹੁਣ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

The Rise of Empire is a large-scale multi-player real-time strategy game that supports 11 languages and has a built-in translation system to enable global players to communicate without obstacles. Players can freely create their own city pools and compete with global players for resources. They can also join national alliances to participate in various disputes between alliances and experience rich activities. This game integrates classical game elements such as adventure action, simulation and action strategy, so that players can experience the interesting diversification of the game together with global users. Games can Cross-Play with Google Play, iOS Store and PC,global real-time war, no borders, global players at the same time, global synchronization, you will compete with players from various countries and regions! Contact Us: Facebook:https://www.facebook.com/win10ROK/ Follow fanspage and contact the administrator to get the Free luxury gift packs. TIps: If you login with guest, the account and password will be automatically saved to the album. Retrieve your account from Photo once forgetting it. Languages: English, Chinese, Russian, German, Italian, Japanese, French, Korean, Portuguese, Spanish ★CITY - Construct and upgrade your castle, fortress, army barracks, hospital, and more, to make sure you can survive in severe PvP & PvE attacks. - Research and forge FAST for cutting-edge tactics and armor. - Craft new equipment sets, equip magical items such as Silver Knight Armor to increase attributes. - Increase your stats with the college, and research technologies. ★ CONQUEST - Sweep the battlefield in huge real-time PvP matches! - Vanquish roaming monsters for their treasures, from horrific White Walkers to massive Giants. - Attack other player’s castle to plunder their resources and climb power rankings! ★RESOURCE - Wisely deploy resources to ensure you always have enough to sustain your city and army. - Break up the Fog wisely to quicker find and to take up more precious resources than other lords. - A cunning emperor will not depend solely on his own production, but will venture through his castle gates to raid and lay siege to rival castles to supplement his needs. ★ALLIANCE - Forge diplomatic and strategic alliances with global players all in real time. - Friend, feud and chat with players from globe in real-time. - Talk & strategize with your alliance members in Global Chats - Alliance Chat, 1 on 1 Chat, or Chat with the entire world. - Rally together to take down enemies you could never face alone! - Help each other to speed up buildings and research. - Share and expand the Field of View(FOV) with allies and get a wider FOV by joining an alliance. ★THRONE BATTLES ARE COMING SOON - Attack and occupy the Throne to become the King. - Become the king and rule the kingdom. Repay your allies and destroy your enemies. - Give buffs and special titles to players in your kingdom, as well as kingdom buffs. - Grow your city, protect it from the threat of evil lords, and mark your realm in the history books as a true King! ★VISUAL FEAST OF MIDDLE EARTH - Immerse yourself in the dark world of fantasy and myth. - Amazing environment with Day/Night Mode on local time. - Spectacularly animated RTS battles. - A medieval fantasy world shrouded in Fog awaits you to discover. - Knights, Elves, Dragon Warriors, Toxic Manticores and more incredible creatures will see you on the battlefield! ★MMO REAL TIME STRATEGY WAR GAME - THIS is the game you won’t be able to put it down as your screen lights up with constant new battles, chats, campaigns, upgrades and new kingdoms opening all the time. - If you like multiplayer strategy games like Game of War, you’ll love this base building, fighting game where you must fight to survive! Enemies or Friends? Revenge or Repay?My lord, download Rage of Kings and start building your realm now! Rule the lands in the action packed world

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

1. Add alliance camp. Players can assemble attacks and get rich rewards 2. Optimize the combat system and arms attributes 3. Other performance and balance optimization

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Challenge dragon BOSS
  • Cross-platform, global server
  • Recruit arms, form your own army
  • United allies, vying for the land of others
  • Limited development resources, Territory determines development potential

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Tian Long Technology Co Ltd

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

05-02-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

249.21 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰਣਨੀਤੀ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ