ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ ਹੈ

ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ₹ 1,624.00 ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਲ₹ 549.00
66% ਛੂਟ • 19 ਦਿਨ ਬਾਕੀ
 
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Token2Shell is a rock-solid SSH client with session tabs and resizable floating terminal windows. Along with XTerm/ANSI/VT100/VT102/VT52 terminal emulations and TELNET/TCP/Serial/Bluetooth connection types, Token2Shell supports comprehensive SSH2 authentication and cryptographic methods. Token2Shell also supports Windows 10 Mobile smartphones and ready to run flawlessly in Continuum mode. Please visit https://token2shell.com for more information. // USAGE TIPS & NOTES - Double-tap toggles the scroll-back mode on and off. Once it's activated, you can drag or swipe the terminal screen to view previous lines (scroll-back mode is automatically triggered by dragging or swiping in full window mode). - On-screen keyboard is activated when you tap the cursor in Mobile devices. - In Mobile devices, tapping a session tab and closing its popup menu without selecting any menu (ex. pressing the Back button) also activates the on-screen keyboard. - Some features are disabled or hidden for Windows 10 Mobile devices based on its available memory (ex. background option may not available on smartphones with less than 2GB of memory). // RECENT IMPROVEMENTS - "Clear Scrollback" is added under the "Terminal" menu. If you want to save some previous lines, you can scroll back (SHIFT+UP) first and then select the menu; the text line buffer is cleared up to the currently visible top line. - ALT+SHIFT+P now takes a snapshot of a terminal window with its title bar and frame border. If you just want the content area, press ALT+P. - Layout Freezer is added for saving and restoring the layout of opened terminal windows - New cipher "chacha20-poly1305@openssh.com" is added - TCP Direct connection method now supports TLS 1.2 encryption and can be used for directly connecting to HTTPS servers - More host key types are added: ecdsa-sha2-nistp256, ecdsa-sha2-nistp384, ecdsa-sha2-nistp521, ssh-ed25519 - More key exchange algorithms are added: curve25519-sha256, curve25519-sha256@libssh.org, ecdh-sha2-nistp256, ecdh-sha2-nistp384, ecdh-sha2-nistp521, diffie-hellman-group-exchange-sha256, diffie-hellman-group14-sha256, diffie-hellman-group16-sha512, diffie-hellman-group18-sha512 - Now supports Bluetooth/RFCOMM communication. This feature can be handy when you're developing or debugging a custom Bluetooth service for IoT devices. For an example of such usage with Windows IoT on Raspberry Pi 2, please visit http://token2shell. HYPERLINK "http://token2shell.com/howto/bluetooth-iot-sample"com/howto/bluetooth-iot-sample - Proprietary printing mode (ESC[2016i) for directly previewing and printing a PDF file now supported (http://token2shell.com/howto/local-print) - Keyboard shortcuts CTRL+SHIFT+C and CTRL+SHIFT+V are added for copy and paste respectively - CTRL+SHIFT+A keyboard shortcut is added for selecting all buffered terminal lines; Token2Shell first enables its 'Find' text mode and then selects all text.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Choung Networks

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2018-2020 Choung Networks

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

06-02-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

39.46 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਐਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ Bluetooth ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ
bluetooth.rfcomm
serialcommunication
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਬਾਹਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੋ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Token2Shell ਵੈਬਸਾਈਟ
Token2Shell ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ