ਫਰੀਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

When the entire world is at war, bold generals rise to the challenge by bringing out the big guns. Take action in the most exciting MMO real time strategy game! Build your own custom base to form the backbone of your defense and to survive your enemies’ assault. Then stockpile troops, tanks, helicopters, and other weapons of modern warfare and march your army across a real world map unlike any that of any other multiplayer military games you’ve seen. Form an Alliance with other players to expand your battle capabilities, and launch a global assault using intricate real time strategy to command and conquer. Take over key cities like New York, Paris, Tokyo and more to gain influence over your region, and eventually become a superpower that can issue orders that affect the entire world. But the stronger you become, the more of a target you become, so prepare for battle after battle in this non-stop game of war! **GAME FEATURES** AN EXPANSIVE WORLD ► War Planet Online is the only MMO military game to put players against each other on a massive real world map. ► Play with thousands of RTS players from around the world that can become members of your alliance, or the next target of your guns. ► Talk with friends and foes alike in the Global Chat as you plot your real time strategy. ► Discover key cities across the map that grant unique bonuses to their controlling Alliance. CUSTOM DESTRUCTION ► Order the construction of base buildings for defense and production. ► Amass a fully battle ready army balancing your troops, tanks, artillery guns and air support for your style of modern warfare. ► Recruit the best Commanders you can find to lead your army on each assault, and maximize your power to command and conquer. ► Commander Add-Ons let you even customize your Commanders with powerful new skills and bonuses. ► Conduct research to unlock new technologies. Each discovery powers up your battle game plan, be it more powerful tanks, stronger defense, accelerated economy, or your own custom mix. ► Craft a variety of gear and upgrades for your guns and other tools of modern warfare. RTS ACTION ► Order your army to battle anywhere around the massive real world map. ► Coordinate with your Alliance to call for backup during battle, and maximize the destruction of each assault. ► Survive the constant action of a never-ending multiplayer real time strategy game! RULE THE WORLD ► The World HQ is the heart of the conflict! All players will work together to construct it… while simultaneously vying for its control. ► Vote for a World President or Dictator! Each gets to issue orders that reshape the nature of the strategy game overall. ► Launch your own Orbital Command, a space station from which Alliance leaders can unleash powerful effects across large sections of the global map. ► Cross-World Conflicts put your world against enemies from different worlds! THE EVOLUTION OF WAR GAMES ► War is always evolving, and new units and gear for your commanders are added with every update! ► As your World HQ grows, the world itself changes with it, unlocking new features for all players, and new strategies to learn and master. ► Seasonal events bring fresh new “Renegades” into the battle for you to march against. There’s no time to lose, General! Download War Planet Online and join the ultimate MMO strategy game experience! _____________________________________________ Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN Check out the new blog at http://gmlft.co/central Don't forget to follow us on social media: Facebook: http://gmlft.co/SNS_FB_EN Twitter: http://gmlft.co/SNS_TW_EN Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG YouTube: http://gmlft.co/GL_SNS_YT This app allows you to purchase virtual items within the app. Terms of use : http://www.gameloft.com/conditions/ Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

What's new in Update 25? [MAIN FEATURES] Welcome our new PVP feature: the FACTION WARS! Join epic one-hour cross-world battles between factions in a unique combat level where you fight for control over strategic forts! The main goal—occupy your enemy’s base, assert your dominance and WIN! - There are up to two battles per week for each faction—one attack and one defense. - NO UNITS DIE! You can bring your entire army to the battlefield and not worry about it. - During Faction Wars, the Garage has no maximum capacity; you can repair as many units as you want with the new Repair Gear currency! - All information you need is in the new Faction Wars section of the Faction Menu. - Faction Wars will be available when your World HQ reaches level 5, and your faction has 100 or more Influence points. [SEASONAL CONTENT] - The Winter Rumble chain event & mini-game - 1 stunning Christmas Base Decoration - Snowflake currency - 2 explosive offensive Add-Ons: Barrage Bomb & Backbone Blaster - 3 crafting items - Redesigned Santa Gear and Conqueror Gear Sets - The Мarauder Renegades are coming for you [BY POPULAR DEMAND] - The Fallen Heroes chain event honoring the WPOARMY members we have lost. [QUALITY OF LIFE] - New Emojis, Avatars & Frames - Discord account connection - Minor bug fixes

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

 • RTS reinvented
 • Freely place buildings on your Base.
 • Realistic units, buildings & animations.
 • Attack anybody in the world on a faithfully reproduced World Map.
 • Choose your commander and power-ups wisely.
 • Figure out and exploit your enemies' weak points.
 • Request real-time reinforcements from allies.
 • Make split-second decisions that will determine the outcome of the battle.
 • Form alliances and coordinate your efforts to destroy your opponents.
 • Enter the global and Faction chats to meet people from around the world.
 • Take part in synchronous PVP.

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Gameloft SE

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2017 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

30-08-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

767.68 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰਣਨੀਤੀ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
Polski (Polska)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)
हिंदी (भारत)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ