ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Warfare Chess 2 is one of the best 3D chess game, Online Multiplayer and quality animations and effects in action. This Free Chess game also has Blitz chess, where both players time per match is limited to 10 minutes. Powerful Chess AI engine that can be your Chess teacher, it can help you improve your chess skills and build up your strategic thinking. Increase your ranking and become a Master of Chess. 3d Battle Chess Play chess online - Online multiplayer mode (Regular) and - Online multiplayer Blitz mode (10 minutes per player per match) ALSO You can play offline - Single off line mode Touch the screen, move and drop the pieces, build your tactics and strategy, everything is in your hands for the Win! Warfare Chess 2 is the best free Chess game, a real 3d Battle Chess! Featuring: 3d Battle Chess Chess Online beginner play level Ranked online Pro mode. Hints. This powerful option shows a recommended piece to move, excellent for developing chess strategy and avoiding simple mistakes. Analyze move. Perform deeper analysis on your move. Real time ranking system for online battles Top 3 ranked players of every month receive big game coin awards Save game option for offline chess game mode, you can load the game later and continue your play Designed for both Windows 10 and Windows 10 Phone, 3 beautiful Chess Boards placed in different fantasy world environments Animated Chess Piece Sets with battle attack effects and animations This free Chess game is catered by third party ads. Ads as well as online multiplayer mode use internet connectivity, and therefore subsequent data charges may apply. The photos/media/files permission is required to allow the game to save game data to external storage, and is sometimes used to cache ads. Download the best 3d Battle Chess now!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

Now you can create your own private arena to play with your family and friends at home and around the world Easy and Pro modes added to the single play mode New boards and environments

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • 3D Animated Battle Chess FIDE Chess rules compliant
  • Real Oline PvP battles
  • Connect directly with your oponnet to battle online
  • Weekly chess tournaments
  • 3 types of Leaderboards

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Shooterboy Entertainment

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Shooterboy Entertainment & Sargis Amirbekian

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

21-12-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

244.33 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

12 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ