ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

WiFi Explore benchmarks your network speed by one-click within seconds, and scans your local network for the online devices. Highlights: 1. one-click to get test result, simple to use. 2. thousands of servers to provide accurate test result. 3. fast, it completes the speed test within seconds. 4. comprehensive measurement, including download speed, upload speed and ping latency testing. 5. show you the IP address, hostname and Ping latency for the online devices in the local network. 6. 100% no ADs. 7. provide you with the speed test history and network scan history. 8. support network switch (whatever WiFi or cable network) key word: dbm,download speed,IP address,check internet speed,wifi signal strength,xfinity connect app,speed up wifi,network toolkit,speed,funny apps,internet tester,spedtest,speed test,wifi channel,wifi signal meter,gateway,speedcheck,wireless analyzer,wifi speed,wifi channel analyzer,internet speed,network speed test,test your speed,wifi speed tester,network speed test pro,verizon speed test,connection speed,broadband speed,net analyzer,wifi test,network profiles,signal,upload,xfinity wifi,wifi analyzer,free wifi app,wifi speed test,network connections,ip scan,IoT,speed checker,internet speed meter,accelerate, network interfaces,download,speed test internet speed analyzer,sprint,wifi network analyzer,internet speed app,xfinity,subnet,network,speedtest by ookla,open signal,signal strength,fing,net,broadband speed test,download speed test,network scan,speed pro,speed test internet,speed app,wifi signal booster,wireless signal strength,wifi analytics app,test flight,xfinity speed test,speed test app,wifi tester,internet connectivity,xfinity connect,network speed,phone speed test,wifi signal,free wifi,test wifi signal,speed check,power clean,fing network scann,down,wifi scanner,ookla speed test,speed booster,xfinity mobile,fcc speed test,utility,wan,port scanner,wifi signal analyzer,fast,wifi connection,my xfinity app,ookla,network port,verizon,device scan,wifi analyzer tool,fast wifi,netsignal signal strength,measure internet speed,speednet,network inspector,at t internet,lattency,work,up,IP list,faster internet,wifi app,connect,control,wifi view,scanner,scan,internet app,internet speed check,speed tester,net speed test,device scanner,bandwidth usage,wifi strength,ping,network information,test my speed,access point,Cellular,channel,speed test 4g wifi,lan,speed test online,wifi usage,internet speed test,xfinity my account app,speedtest,wifi analyzer farproc,ip address,speed test ookla,device,4G,data,wifi speed check,NetSpeed,wifi,network usage,wifi strength meter,test speed,wireless speed test

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Hider and Locker - protect photo, video and others

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

22-10-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

24.93 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ Wi-Fi ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
English (United Kingdom)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Nederlands (Nederland)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ