ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Create your own worlds with thousands of random players or friends online in Multiplayer mode or start your own survival game on the infinite randomly generated maps! Explore universes and random worlds created by others. Upload your own maps and creations from single player mode to online Multiplayer server to play with others! Build whatever you can dream of by yourself or with many other users online in real time Multiplayer mode. Protect your own online creations with passwords so that only friends and people you know can access them! Start your own survival game on the infinite map! Find different resources, craft new items and build your own shelter to survive the nights! Watch out zombies, pumpkin heads and other aggressive mobs to save your health and hunt down eatable mobs (cows, horses, pigs, chickens) to overcome your hunger. Get compass with coordinates in order to easily orient in the infinite world. Don’t panic if you are dead in Survival mode – you can always get Resurrection pack instantly in the game’s Shop and get back all of your inventory after resurrection! Customize your character by choosing unique skin from 160+ available skins for Multiplayer games. Angel, Steelman, Vampire, Frankenstein, Messi and many other skins are available for your selection. All skins are grouped into 7 themed skin packs: FUTURISTIC, MOSNTERS, CARTOON, SPORT and others. Select your favorite Blocks Texture Pack. Choose one from 4 predefined Texture Packs in the Options: CLASSIC, MEDIEVAL, MODERN and TECHNOLOGY. Our centralized server contains 10+ maps to get your creative adventure started either alone or together with random people or your friends online in Multiplayer mode: - The Maze Runner (THEMAZERUNNER) - Halloween (HALLOWEEN) - Pirate Island (PIRATEISLAND) - Amusement Park (AMUSEMENTPARK) - Community Town (COMMUNITYTOWN) - Community Village (COMMUNITYVILLAGE) - Fantasy World (FANTASYWORLD) - Landscape Farm (LANDSCAPEFARM) Just save any of the above maps locally, modify them in Creative mode and upload into online server for real time Multiplayer gaming. Features: • Survival mode for single player with infinite maps, crafting, building and mobs • Creative mode for Online Multiplayer or Single player • Centralized server that hosts all rooms and games globally • Built-in chat in Multiplayer mode with multicolor support • Password protected Parental control for Multiplayer Chat. Disable chat for younger children. • 1000+ of user created maps for creative Online Multiplayer mode • 160+ player skins available for Multiplayer gaming • 10+ great predefined maps on the server to get started with creative single player or Online Multiplayer game • 7+ themed skin packs: FUTURISTIC, MOSNTERS, CARTOON, SPORT and others • 4+ different Block Texture Packs to choose from • Ability to create password-protected maps to build exclusively with friends or people you know • Ability to create read-only maps viewable to all players. But only you can modify them! • Upload your maps from Single player creative to Online Multiplayer server! • Play cross platform with your friends (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Mac App Store, Windows Store) • No need to setup and/or host a server • No subscription or additional fees required OUR FORUM: http://woc.solverlabs.com/forum COMMUNITY SITE: http://woc.solverlabs.com/ YOUTUBE: http://www.youtube.com/user/WoCSolverlabs/ FACEBOOK: http://www.facebook.com/worldofcubesonline TWITTER: http://twitter.com/WoCSolverlabs World of Cubes is not an official app of Mojang. Minecraft Pocket Edition (PE) is a trademark of Mojang AB, and this product isn’t connected with or approved by the developers of this game.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

HUGE update with tons of new features and improvements! Download it now and enjoy! - Now you can ride a horse in Survival mode - Find and kill any horse to get the saddle drop - Added localization to German, Spanish, Ukrainian, French, Italian, Turkish, Spanish, Portuguese, Swedish, Russian, Japanese, Chinese and Korean - Added animals taming. Now you can tame wolf and ocelot! - Added BOW and arrows - Added TNT and ability to explode it with flint and steel! - Added new SKIN PACK – FAMILY - Added Fence Gate Blocks - Added Apple – randomly falls out of trees - Added new food items: Beetroot, Bowl, Cocoa Beans, Raw Mutton, Clown Fish - Added a lot of NEW mobs: Rabbit, Kitten, Ocelot, Ocelot kitten, Enderman, Slime, Zombie Baby, Wolf Baby, Zombie Pigman, Zombie Pigman Baby, Magma Cube, Skeleton, Creeper, Blaze, Witch, Ghast; for desert biomes: Camel, Camel baby, Scorpion, Goat, Goatling, Ostrich, Ostrich Baby - Added many new Food Recipes: Beetroot soup, Cookie, Pumpkin Pie, Rabbit Stew, Cooked Rabbit, Cooked Clown Fish, Cooked Mutton - Added animation of death for all mobs in Survival - Improved animation of the attack for all aggressive mobs in Survival - Improved horizontal movement during flight mode in Creative Multiplayer - Fixed bug when mobs could damage players through a block - Improved bad words filter in the chat in Multiplayer - 3D performance improvement - Multiplayer server optimization

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

 • Survival mode for single player with infinite maps, crafting, building and mobs
 • Creative mode for Online Multiplayer or Single player
 • Centralized server that hosts all rooms and games globally
 • Built-in chat in Multiplayer mode with multicolor support
 • Password protected Parental control for Multiplayer Chat. Disable chat for younger children
 • 1000+ of user created maps for creative Online Multiplayer mode
 • 160+ player skins available for Multiplayer gaming
 • 10+ great predefined maps on the server to get started with creative single player or Online Multiplayer game
 • 7+ themed skin packs: FUTURISTIC, MOSNTERS, CARTOON, SPORT and others
 • 4+ different Block Texture Packs to choose from
 • Ability to create password-protected maps to build exclusively with friends or people you know
 • Ability to create read-only maps viewable to all players. But only you can modify them!
 • Upload your maps from Single player creative to Online Multiplayer server!
 • Play cross platform with your friends (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Mac App Store, Windows Store)
 • No need to setup and/or host a server
 • No subscription or additional fees required

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Solverlabs

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Solverlabs, LLC 2019

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

24-06-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

159.88 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ