Postanowienia firmy Microsoft dotyczące upominków (artykułów cyfrowych)


Niniejsze postanowienia firmy Microsoft dotyczące upominków (artykułów cyfrowych) (niniejsza „Umowa”) zawarte pomiędzy użytkownikiem a firmą Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika, jednym z jej podmiotów stowarzyszonych) („my”, „nas”, „nasze” lub „Microsoft”) opisują możliwość dokonywania zakupów i realizacji upominków stanowiących Artykuły cyfrowe („Upominki”) w sklepach firmy Microsoft uczestniczących w programie (określanych łącznie jako „Sklepy uczestniczące w programie”). Zakup lub realizacja Upominku w Sklepie uczestniczącym w programie jest równoznaczny z akceptacją niniejszej Umowy przez użytkownika.

Niniejsza Umowa definiuje istotne warunki określające relacje wzajemne. Uwzględnia ona również nasze Warunki sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług firmy Microsoft, które obejmującą warunki dotyczące konta Microsoft oraz (tylko w przypadku rezydentów amerykańskich) wiążącą klauzulę arbitrażową i klauzulę rezygnacji z wniesienia pozwu zbiorowego, która określa prawa użytkownika odnośnie do rozstrzygania sporów z firmą Microsoft.

  1. Zakup Upominku. W momencie zakupie Upominku użytkownik zostanie natychmiast obciążony kwotą odpowiadającą cenie wskazanej podczas realizacji zakupu. Firma Microsoft nie oferuje możliwości dostosowania ceny w przypadku zmiany ceny w przyszłości. Użytkownik musi wyznaczyć jednego odbiorcę Upominku przez podanie jego adresu e-mail. Po dokonaniu zakupu do odbiorcy Upominku zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca kod („Kod”) umożliwiający realizację Upominku. Wiadomość e-mail zostanie wysyłana do odbiorcy natychmiast po dokonaniu zakupu, chyba że użytkownik wybierze inną datę wysyłki. Jeśli jest to możliwe, użytkownik może zaplanować wysyłkę wiadomości e-mail dotyczącej Upominku w okresie do jednego roku od daty zakupu. Upominki mogą być kupowane i realizowane przez użytkowników tylko w tym samym kraju/regionie oraz wyłącznie w Sklepach uczestniczących w programie.
  2. Realizacja Upominku. Aby zrealizować Upominek, odbiorca musi posiadać ważne konto Microsoft (lub utworzyć nowe konto Microsoft). Każda osoba posiadająca dostęp do wiadomości e-mail dotyczącej Upominku może wykorzystać Kod w celu realizacji Upominku, a firma Microsoft nie kontroluje tego, czy odbiorca realizuje Upominek samodzielnie, czy też przekazuje go innym osobom. Kody są jednorazowego użytku i mogą być wykorzystane tylko raz. Niektóre Upominki mają datę ważności i muszą zostać wykorzystane przez odbiorcę Upominku we wskazanym okresie. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież, zgubienie lub wykorzystanie Kodu Upominku bez zgody użytkownika ani za wygaśnięcie ważności Upominku przed jego realizacją lub wykorzystaniem. Możliwość realizacji i wykorzystania Upominku przez odbiorcę może wymagać określonej specyfikacji sprzętu lub oprogramowania, w tym dostępu do Internetu (mogą obowiązywać opłaty za czas połączenia). Upominki mogą zawierać dodatkowe warunki, które użytkownik lub odbiorca muszą zaakceptować w celu wykorzystania Upominku. Zawartość udostępniona w ramach Upominku jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego w sposób zgody z prawem.
  3. Osoby niepełnoletnie. Upominki dla osób niepełnoletnich podlegają ograniczeniom wiekowym dotyczącym artykułów cyfrowych („Artykuły cyfrowe”) obowiązującym w Sklepach uczestniczących w programie, jak również ustawieniom funkcji Bezpieczeństwo rodzinne firmy Microsoft. Ograniczenia te uniemożliwiają osobom niepełnoletnim dostęp do Upominków, które nie zostały zatwierdzone dla danej kategorii wiekowej. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących funkcji Bezpieczeństwo rodzinne można znaleźć na stronie https://account.microsoft.com/family/about.
  4. Zwroty produktów i zwrot kosztów. Możliwe jest anulowanie Upominku i zwrot kosztów na rzecz nabywcy w terminie do 14 dni od daty zakupu lub do momentu realizacji Upominku przez odbiorcę, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi szybciej. Odbiorcom Upominków nie przysługuje prawo do uzyskania zwrotu kosztów ani „czas do namysłu”, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zwrot kosztów jest możliwy wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez prawo.
  5. Kwalifikująca się zawartość. Możliwość realizacji Upominku jest dostępna w odniesieniu do wybranych Artykułów cyfrowych dostępnych w Sklepach uczestniczących w programie. Jeśli jest to możliwe, subskrypcje Artykułów cyfrowych stanowiące Upominek są ważne tylko przez okres subskrypcji określony przy zakupie. Po upływie ważności okresu subskrypcji odbiorca Upominku będzie mieć możliwość dokonania płatności w celu przedłużenia subskrypcji po cenie oferowanej w tym czasie w Sklepach uczestniczących w programie. Jeśli odbiorca zdecyduje się nie kontynuować subskrypcji, subskrypcja odbiorcy wygaśnie.
  6. Obsługa klienta. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sporów dotyczących zakupu lub realizacji Upominku albo dostępu do konta Microsoft i korzystania z niego prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy Microsoft.
  7. Zawieszenie; zakończenie; brak możliwości wymiany na gotówkę. W przypadku naruszenia przez użytkownika warunków niniejszej Umowy możemy podjąć przeciwko niemu działania, jakie uznamy za stosowne, w tym zawiesić lub zakończyć możliwość dokonywania zakupów lub realizacji Upominków, kupowania artykułów w naszych sklepach (w tym w Sklepach uczestniczących w programie) lub korzystania z dostępu do konta Microsoft. Zakup Upominku oznacza nabycie przez użytkownika odpowiedniego produktu lub usługi. Upominki i Kody nie podlegają wymianie na gotówkę ani odsprzedaży oraz są nieważne w miejscach, w których są zabronione.