Sklep Microsoft® dla Uczniów

Postanowienia

Data: styczeń 2013

Firma Microsoft oferuje specjalne rabaty na oprogramowanie, sprzęt i inne oferty dla uprawnionych uczniów, nauczycieli i wykładowców (dalej zwanych „Uprawnionymi Uczniami”) w połączeniu ze Sklepem dla Uczniów (dalej zwanym „Programem”).Program, który obejmuje wszelkie związane z nim oferty, jest kierowany do uprawnionych uczniów zgodnie z następującymi warunkami i postanowieniami („Warunkami”). Biorąc udział w Programie i korzystając z jego oferty, klient potwierdza, że jest uprawnionym uczniem, a także wyraża zgodę na bycie związanym niniejszymi Warunkami. W zakresie nieobjętym niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają wszystkie pozostałe warunki zakupów w sklepie Microsoft Store, w tym między innymi, ale nie wyłącznie, polityka zwrotów oraz Warunki użytkowania i sprzedaży w odniesieniu do zakupów dokonanych w tym Programie.

OPIS PROGRAMU

Uprawnieni Uczniowie mogą korzystać z ofert Programu i kupować produkty w witrynie Sklepu Microsoft dla Uczniów pod adresem http://www.microsoft.com/pl-pl/store/b/home (dalej zwanej „Witryną oferty”) oraz pod wszelkimi podrzędnymi adresami URL.

CZAS OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU I OFERTY

Program będzie kontynuowany do momentu zakończenia przez firmę Microsoft. Microsoft zastrzega sobie prawo do zakończenia prowadzenia programu, jego anulowania lub innej zmiany Programu i niniejszych Warunków w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Microsoft zastrzega sobie także prawo do zakończenia, anulowania lub innej zmiany poszczególnych ofert składanych w ramach lub w związku z Programem w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

WYMAGANIA KWALIFIKACJI DO PROGRAMU

Program jest dostępny tylko dla osób spełniających poniżej opisane kryteria (dalej zwanych „Uprawnionymi Uczniami”):

  1. Osoby prywatne muszą być studentami uczelni wyższych lub nauczycielami, bądź wykładowcami w uprawnionej akredytowanej instytucji edukacyjnej oraz muszą przedstawić dowód wpisu na semestr na żądanie firmy Microsoft lub jej wyznaczonego dostawcy. Absolwenci tych instytucji nie są osobami uprawnionymi.
  2. Osoby prywatne muszą pomyślnie potwierdzić stan swojego uprawnienia w ramach procesu weryfikacji akademickiej online w Witrynie oferty. i
  3. Osoby prywatne muszą posiadać konto Microsoft lub utworzyć je podczas zakupu.

Microsoft zastrzega sobie prawo do kontaktu – bezpośredniego lub poprzez wyznaczonego dostawcę – z uczestnikami Programu w celu weryfikacji uprawnień. W przypadku nieudostępnienia firmie Microsoft lub wyznaczonemu dostawcy dokumentacji wystarczającej do udowodnienia swoich kwalifikacji do statusu uprawnionego ucznia, firma Microsoft pobierze różnicę pomiędzy ceną oferty rabatowej w Programie i szacowaną pełną ceną tych samych produktów. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do decydowania wedle własnego uznania, czy dostarczona w celu weryfikacji statusu uprawnionego ucznia dokumentacja jest wystarczająca. Podając wyznaczonemu dostawcy firmy Microsoft informacje związane z uprawnieniami, użytkownik wyraża zgodę na ich udostępnienie przez tego dostawcę firmie Microsoft w celach związanych z Programem.

Zgodnie z własnym uznaniem firma Microsoft może zaakceptować inne formy weryfikacji uprawnienia zamiast procesu weryfikacji akademickiej online. Microsoft wedle swojego uznania może określić kryteria uprawniające do udziału w Programie i zmienić je lub odmówić uprawnień w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

OGRANICZENIA ZAKUPÓW

Oprogramowanie z rabatem:

  1. Oprogramowanie Office 365 dla Studentów: każdy Uprawniony Uczeń ma prawo do zakupu maksymalnie dwóch pakietów Office 365 dla Studentów. Uprawnieni Uczniowie mogą dokonać aktywacji drugiego pakietu Office 365 dla Studentów trzy lata od aktywacji pierwszego pakietu.
  2. Oprogramowanie dla Uczniów Windows 8 Professional: każdy Uprawniony Uczeń może zakupić maksymalnie pięć (5) licencji w okresie 12 miesięcy.
  3. Pozostałe oferowane oprogramowanie: jeżeli w szczegółowych warunkach oferty nie określono inaczej, Uprawnieni Uczniowie mają w ramach Programu prawo do zakupienia maksymalnie trzech licencji na oprogramowanie w okresie 12 miesięcy oraz nie więcej niż jednej licencji na poszczególne pozycje oprogramowania. W żadnym przypadku pojedyncze gospodarstwo domowe nie może zakupić w ciągu 12 miesięcy więcej niż maksimum trzech licencji na oprogramowania.

Sprzęt oraz inne elementy objęte rabatem:

W przypadku ofert Programu związanych ze sprzętem lub elementami innymi niż oprogramowanie, mogą również obowiązywać ograniczenia liczby elementów, które mogą zostać zakupione przez ucznia, na gospodarstwo domowe, na ofertę lub okres, zgodnie z opisem w warunkach danej oferty.

OFEROWANE OPROGRAMOWANIE

W Programie oferowane są tylko wersje oprogramowania do pobrania drogą elektroniczną („ESD”). W przypadku niektórych ofert w Witrynie oferty może być oferowany za dodatkową opłatą dysk z kopią zapasową.