Poniższe pytania dotyczą zasad licencjonowania produktów w ramach umów licencjonowania grupowego firmy Microsoft, o ile nie zaznaczono inaczej. Informacje na temat licencjonowania produktów detalicznych (FPP) lub OEM (original equipment manufacturer) można znaleźć w postanowieniach umów licencyjnych dotyczących tych produktów. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje lub w tym miejscu brak odpowiedzi na pytanie, prosimy o kontakt z odsprzedawcą produktów firmy Microsoft lub regionalnym centrum obsługi klienta firmy Microsoft.
Ogólne Kliencki system operacyjny Windows Desktop Serwery

Ogólne

Wprowadzenie do „Postanowień dotyczących produktów” (Product Terms)

1 lipca 2015 r. dokument ”Postanowienia dotyczące produktów” (Product Terms) zastąpił dokumenty „Lista produktów” i „Prawa do używania produktów” (PUR). Dokument „Postanowienia dotyczące produktów” konsoliduje i precyzuje treść, która wcześniej była publikowana w dokumentach „Lista produktów” i PUR, nie zmieniając w sposób istotny postanowień i warunków dotyczących istniejących produktów. Połączyliśmy dwa dokumenty w jeden dokument zatytułowany „Postanowienia dotyczące produktów”. Jego struktura została dostosowana do produktów, co ułatwia zrozumienie sposobów nabywania i używania produktów. Nowy dokument wpływa na zmniejszenie całkowitego rozmiaru umowy, nie ograniczając praw do używania przysługujących klientom.

”Postanowienia dotyczące produktów” (Product Terms) są zgodne z poprzednimi wersjami umów licencjonowania grupowego. Dokument „Postanowienia dotyczące produktów” stwierdza, że odwołania do „Praw do używania produktów” i „Listy produktów” w umowach klientów, dotyczą odpowiednich rozdziałów nowego dokumentu. „Postanowienia dotyczące produktów” nie zmieniają znacząco sposobu wdrażania i używania produktów, a dotychczasowi klienci mogą korzystać z Postanowień dotyczących produktów (w przypadku produktów uwzględnionych w nowym dokumencie) lub (na co pozwalają umowy) z istniejących dokumentów „Prawa do używania produktów” - w przypadku używania wersji produktów, które były dostępne przed 1 lipca 2015 r. Aby dowiedzieć się więcej, pobierz dokument Omówienie dokumentu „Postanowienia dotyczące produktów firmy Microsoft”.

„Postanowienia dotyczące produktów” są zorganizowane wokół Wpisów dotyczących produktów. Wpisy dotyczące produktów zawierają informacje specyficzne dla określonego produktu i odnośniki do odpowiednich zapisów w uzupełniających rozdziałach dokumentu (takich jak Powszechne postanowienia licencyjne czy Załącznik Pakiet Software Assurance). Wpisy dotyczące produktów przedstawiają dostępność produktu w programach licencyjnych, postanowienia dotyczące produktów, prawa do używania i pakiet Software Assurance. Dokument został tak zaprojektowany, aby ułatwić korzystanie z niego. Można na przykład wskazać kursorem niebieski tekst, aby wyświetlić definicje terminów, lub kliknąć odnośniki w dokumencie, aby przejść do stosownego opisu postanowień i warunków znajdującego się poza wpisami dotyczącymi produktów.

Dokument „Postanowienia dotyczące produktów” będzie aktualizowany co miesiąc. Comiesięczne aktualizacje umożliwiają zachowanie zgodności praw do używania z terminami dostępności cenników.

Postanowienia umowy licencjonowania grupowego określają, jakie postanowienia mają zastosowanie do zasad używania oprogramowania. W niektórych przypadkach „Postanowienia dotyczące produktów” z dnia podpisania Rejestracji decydują o zasadach używania wszystkich wersji dostępnych na ten dzień i wszystkich licencji w tych wersjach, zakupionych w okresie obowiązywania Rejestracji, niezależnie od konkretnej daty zamówienia licencji. W innych przypadkach prawa do używania oprogramowania określają „Postanowienia dotyczące produktów” z dnia zamówienia licencji.

Prawo do zmiany produktu na starszą wersję (Downgrade rights)

Prawo do zmiany produktu na starszą wersję (prawo do używania starszej wersji produktu) jest zagwarantowane w ramach wszystkich umów licencjonowania grupowego. Jednak w celu wyszukania konkretnych sekwencji zmiany określonych produktów na starsze wersje, należy zapoznać się z dokumentem ”Postanowienia dotyczące produktów firmy Microsoft” (Microsoft Product Terms), ponieważ mogła nastąpić ich migracja do innych produktów lub innych edycji.

Nie. Prawo do zmiany produktu na starszą wersję daje użytkownikowi prawo do używania starszych wersji oprogramowania firmy Microsoft, a nie innych edycji oprogramowania wydanych w tym samym czasie, chyba że wyraźnie pozwalają na to „Postanowienia dotyczące produktów” - Product Terms (lub dokumenty będące ich następcami).


Należy zauważyć, że w odniesieniu do licencji produktów firma Microsoft rozróżnia terminy „wersja” i „edycja”. Termin „edycja” oznacza funkcjonalnie różne oferty w ramach rodziny produktów, które zazwyczaj są wydawane w tym samym czasie (na przykład Office Professional Plus 2013 i Office Standard 2013). Termin „wersja” odnosi się do różnych generacji rodziny produktów. Prawo do zmiany produktu na starszą wersję pomiędzy bieżącą generacją (N), poprzednią generacją (N-1) i jeszcze wcześniejszą generacją (N-2) są ograniczone do tych samych funkcjonalnie edycji w ramach każdej wersji (na przykład Windows 10 Pro można zmienić na Windows 8.1 Pro).

Aczkolwiek umowa zapewnia prawo do zmiany produktów na starsze wersje, witryna Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) na ogół umożliwia tylko pobieranie bieżących (N) i poprzednich (N-1) wersji produktów. Uwaga: Oprócz pobierania oprogramowania za pośrednictwem witryny VLSC, klienci posiadający umowy licencjonowania grupowego mogą kupować kopie licencjonowanego oprogramowania na nośnikach fizycznych (CD/DVD) od swojego odsprzedawcy produktów firmy Microsoft.


W przypadku posiadania nabytych w przeszłości nośników fizycznych (CD/DVD) z wcześniejszymi wersjami licencjonowanych produktów firmy Microsoft, do korzystania z których organizacja obecnie ma prawo w ramach uprawnień do zmiany na starszą wersję produktu, można wówczas — według uznania — korzystać z tych wcześniejszych wersji oprogramowania. Dowiedz się więcej na temat realizacji umowy licencjonowania grupowego firmy Microsoft.

Tworzenie kopii zamiennych (Reimaging rights)


Tak, ale przy spełnieniu pewnych warunków. Aby dowiedzieć się więcej, pobierz dokument Kompendium informacji na temat prawa do tworzenia kopii zamiennych w ramach umów licencjonowania grupowego.

Software Assurance

Aby sprawdzić, kiedy zostały udostępnione produkty, przejrzyj dokument ”Postanowienia dotyczące produktów firmy Microsoft” (Microsoft Product Terms).

Aby sprawdzić następne wersje produktów i konkretne ścieżki migracji w ramach Software Assurance dla produktów, które zostały zmigrowane do innych produktów lub innych edycji, przejrzyj dokument ”Postanowienia dotyczące produktów firmy Microsoft” (Microsoft Product Terms). Zapoznaj się z indeksem produktów, które są już niedostępne. Indeks wskaże właściwe prawa do migracji oraz odpowiedni dokument „Postanowienia dotyczące produktów” (lub „Lista produktów”), w którym się one pojawiły.

Tak. Do licencji OEM/detalicznej produktu można dołączyć autonomiczny pakiet Software Assurance, ale należy to zrobić w ciągu 90 dni od daty zakupu licencji OEM albo detalicznej (FPP) produktu. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku określonych produktów i określonych programów licencjonowania grupowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejrzyj dokument ”Postanowienia dotyczące produktów firmy Microsoft” (Microsoft Product Terms).

Nabywając pakiet Software Assurance dla licencji OEM/detalicznej (FPP) produktu w ciągu 90 dni od daty zakupu, klient otrzymuje możliwość zainstalowania w dowolnym momencie i używania wersji oprogramowania z umowy licencjonowania grupowego. W takim przypadku używanie oprogramowania podlega ”Postanowieniom dotyczącym produktów firmy Microsoft” (Microsoft Product Terms) dla danego produktu oraz postanowieniom i warunkom umowy licencjonowania grupowego, podpisanej przez organizację.

Używanie przez strony trzecie


Tak. Dopóki te licencje są używane na rzecz firmy (licencjobiorcy), można je przypisać do urządzeń należących do innych podmiotów.

Ograniczona jest częstotliwość zmiany przypisania licencji. Licencje na produkty, zakupione w ramach umów licencjonowania grupowego, można przypisywać ponownie do innych urządzeń nie częściej niż co 90 dni. Jeśli oprogramowanie będzie używane na rzecz podwykonawców, a nie organizacji klienta (licencjobiorcy), wtedy podwykonawcy muszą zakupić własne licencje lub wybrać innego typu licencje krótkoterminowej subskrypcji oprogramowania.

Pokrewne zasoby


Wyszukiwanie zasad licencjonowania produktów
Wyszukaj prawa używania, punkty w różnych programach, uwagi specjalne dotyczące poszczególnych produktów i dokumenty pomocnicze związane z licencjonowaniem grupowym.

Postanowienia dotyczące produktów (Product Terms)
Dokument „Postanowienia dotyczące produktów” (Product Terms) zawiera wszystkie postanowienia i warunki dotyczące sposobu kupowania licencji na oprogramowanie i usługi online w ramach programów licencjonowania grupowego firmy Microsoft.

Omówienie dokumentu „Postanowienia dotyczące produktów
Zapoznaj się z przewodnikiem opartym na scenariuszach, który ułatwi zrozumienie zasad stosowania modeli licencjonowania firmy Microsoft do typowych rozwiązań informatycznych.

Omówienie licencji CAL Suite Bridge
(PDF, 480 KB)

Licencjonowanie usługi subskrypcyjnej Microsoft Office 365 ProPlus
(PDF, 219 KB)

Licencjonowanie produktów serwerowych firmy Microsoft w środowiskach wirtualnych
(PDF, 2,1 MB)