Copyright


Kliknij na linki poniżej, aby przeczytać więcej na temat wybranych zagadnieńAkceptacja warunków

Usługi świadczone przez firmę Microsoft podlegają poniższym Warunkom użytkowania („Warunki Użytkowania”). Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do aktualizacji Warunków Użytkowania w dowolnym momencie bez powiadomienia. Jakakolwiek zmiana Warunków Użytkowania nie będzie miała wpływu na prawa nabyte przez użytkowników na podstawie postanowień Warunków Użytkowania obowiązujących do czasu zmiany. Najnowszą wersję Warunków Użytkowania można wyświetlić, klikając łącze hipertekstowe „Warunki Użytkowania” znajdujące się u dołu naszych stron sieci Web.

Powrót do góry


Opis Usług

Poprzez swoją sieć serwisów internetowych firma Microsoft udostępnia użytkownikom różnorodne zasoby, w tym narzędzia programistyczne, obszary pobierania, fora dyskusyjne oraz informacje o produktach (łącznie określane jako „Usługi”). Usługi, w tym aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje i/lub dodawanie nowych serwisów, podlegają Warunkom Użytkowania.

Powrót do góry


Ograniczenie zakresu użytkowania do użytku osobistego i niekomercyjnego

O ile nie określono inaczej, Usługi są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, prezentować, odtwarzać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać informacji, oprogramowania, produktów czy usług uzyskanych z Usług.

Powrót do góry
Informacje dotyczące oprogramowania dostępnego w tej witrynie sieci Web

Wszelkie oprogramowanie udostępnione do pobrania z Usług („Oprogramowanie”) jest chronione prawami autorskimi firmy Microsoft i/lub jej dostawców. Użytkowanie Oprogramowania podlega postanowieniom umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania, jeśli takowa istnieje i jest dołączona do oprogramowania („Umowa licencyjna”). Użytkownik końcowy nie będzie mógł zainstalować Oprogramowania, do którego dołączona jest Umowa licencyjna, o ile wcześniej nie zaakceptuje jej postanowień. Skrypty lub kod osób trzecich powiązane łączami lub odnośnikami z niniejszej strony sieci Web są udostępniane użytkownikowi na podstawie licencji przez osoby trzecie będące właścicielami takich kodów, a nie przez firmę Microsoft.

Oprogramowanie jest udostępniane do pobrania wyłącznie przez użytkowników końcowych, którzy będą je użytkować zgodnie z postanowieniami Umowy licencyjnej. Jakiekolwiek kopiowanie i rozpowszechnianie Oprogramowania wbrew postanowieniom Umowy licencyjnej jest prawnie zabronione i może skutkować poważnymi sankcjami przewidzianymi prawem cywilnym i karnym. Osoby dopuszczające się takich działań będą pociągane do odpowiedzialności w maksymalnym możliwym zakresie.

BEZ WZGLĘDU NA POWYŻSZE, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA JAKIKOLWIEK INNY SERWER LUB DO INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA JEST ZABRONIONE, O ILE TAKIE POWIELANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE NIE JEST DOZWOLONE UMOWĄ LICENCYJNĄ DOŁĄCZONĄ DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA.

JEŻELI NA OPROGRAMOWANIE ZOSTANIE UDZIELANA GWARANCJA, TO TYLKO ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI UMOWY LICENCYJNEJ. POZA GWARANCJĄ PRZEWIDZIANĄ POSTANOWIENIAMI UMOWY LICENCYJNEJ, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO MICROSOFT CORPORATION NINIEJSZYM ODRZUCA WSZELKIE INNE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, W TYM WSZELKIE WYRAŻONE WPROST, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE GWARANCJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH.

DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA FIRMA MICROSOFT MOŻE UDOSTĘPNIAĆ W RAMACH USŁUG LUB W SWOICH PRODUKTACH NARZĘDZIA I PROGRAMY UŻYTKOWE DO UŻYTKOWANIA I/LUB POBRANIA. FIRMA MICROSOFT NIE DAJE ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ODNOŚNIE DO DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW LUB DANYCH WYJŚCIOWYCH OTRZYMANYCH W WYNIKU UŻYTKOWANIA TAKICH NARZĘDZI I PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH. PODCZAS UŻYTKOWANIA NARZĘDZI I PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH UDOSTĘPNIONYCH W RAMACH USŁUG LUB W PRODUKTACH FIRMY MICROSOFT NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH OSÓB.

OGRANICZONE PRAWA UŻYTKOWANIA. Jakiekolwiek Oprogramowanie pobrane w ramach Usług na rzecz bądź w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jego agencji i/lub podmiotów („Rząd Stanów Zjednoczonych”) jest udostępniane z ograniczonymi prawami użytkowania. Użytkowanie, powielanie lub ujawnianie przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom określonym w punkcie (c)(1)(ii) klauzuli Prawa do danych technicznych i oprogramowania komputerowego (DFARS 252.227-7013) lub punktach (c)(1) i (2) klauzuli Komercyjne oprogramowanie komputerowe — ograniczone prawa (48 CFR 52.227-19). Producentem oprogramowania jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6 link-underline399, USA.

Powrót do góry


Informacje dotyczące dokumentów dostępnych w niniejszej witrynie sieci Web

Użytkownikowi udziela się zgody na korzystanie z Dokumentów (np. dokumentów „white paper”, informacji prasowych, arkuszy danych i często zadawanych pytań, tzw. „FAQ”) uzyskiwanych w ramach Usług, pod warunkiem, że: (1) na wszystkich kopiach występować będzie poniższa informacja o prawach autorskich oraz niniejsza informacja o udzieleniu zgody, (2) Dokumenty uzyskane w ramach Usług będą używane wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych lub wyłącznie do użytku osobistego i nie będą kopiowane na komputery sieciowe ani na nich zamieszczane, czy też nadawane w jakichkolwiek mediach, oraz (3) w Dokumentach nie będą wprowadzane żadne zmiany. Akredytowane instytucje oświatowe, takie jak K-12, uniwersytety, prywatne/publiczne szkoły wyższe, stanowe szkoły pomaturalne, mogą pobierać i powielać Dokumenty do rozpowszechniania podczas zajęć. Rozpowszechnianie poza zajęciami wymaga uzyskania pisemnej zgody. Wykorzystywanie Dokumentów do innych celów jest prawnie zabronione i może skutkować poważnymi sankcjami przewidzianymi prawem cywilnym i karnym. Osoby dopuszczające się takich działań będą pociągane do odpowiedzialności w maksymalnym możliwym zakresie.

W skład Dokumentów określonych powyżej nie wchodzi projekt ani układ witryny Microsoft.com czy innej witryny należącej do firmy Microsoft bądź przez nią prowadzonej, licencjonowanej czy kontrolowanej. Elementy witryn sieci Web firmy Microsoft są chronione przepisami prawa o ochronie wizerunku, znaków towarowych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i innymi przepisami. Ich kopiowanie bądź imitowanie w całości lub w części jest zabronione. Bez wyraźnej zgody firmy Microsoft nie wolno kopiować ani przesyłać żadnych logo, elementów graficznych, dźwięków ani obrazów z jakiejkolwiek witryny sieci Web firmy Microsoft.

FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I ILUSTRACJACH OPUBLIKOWANYCH W RAMACH USŁUG DO JAKICHKOLWIEK CELÓW. WSZYSTKIE TAKIE DOKUMENTY I ILUSTRACJE SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, MICROSOFT LUB JEJ POSZCZEGÓLNI DOSTAWCY NINIEJSZYM ODRZUCAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE TAKICH INFORMACJI, W TYM WSZELKIE WYRAŻONE WPROST, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE GWARANCJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ POSZCZEGÓLNI DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE ANI JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW SPOWODOWANEJ DZIAŁANIEM WYNIKAJĄCYM Z UMOWY, ZANIEDBANIEM LUB INNYM DELIKTOWYM DZIAŁANIEM, WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB ZASTOSOWANIA INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH USŁUG LUB W ZWIĄZKU Z TAKIM UŻYCIEM LUB ZASTOSOWANIEM.

DOKUMENTY I ILUSTRACJE PUBLIKOWANE W RAMACH USŁUG MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. W INFORMACJACH ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE OKRESOWO WPROWADZANE SĄ ZMIANY. FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY W PRODUKTACH LUB PROGRAMACH OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Powrót do góry


Informacje dotyczące oprogramowania, dokumentów i usług dostępnych w tej witrynie sieci Web

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MICROSOFT LUB JEJ POSZCZEGÓLNI DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE ANI JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW SPOWODOWANE DZIAŁANIEM WYNIKAJĄCYM Z UMOWY, ZANIEDBANIEM LUB INNYM DELIKTOWYM DZIAŁANIEM, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM LUB ZASTOSOWANIEM OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTÓW, ŚWIADCZENIEM LUB BRAKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG, ALBO UŻYCIEM BĄDŹ ZASTOSOWANIEM INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH USŁUG.

Powrót do góry


Konto użytkownika, hasło i zabezpieczenia

Jeśli którakolwiek z Usług wymaga założenia konta, Użytkownik musi przeprowadzić proces rejestracji, podając nam aktualne, kompletne i dokładne informacje wymagane w danym formularzu rejestracyjnym. Użytkownik musi także wybrać hasło i nazwę użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i konta. Ponadto, ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonywane w ramach jego konta. Użytkownik zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić firmę Microsoft o każdym przypadku nieautoryzowanego użycia jego konta lub naruszenia bezpieczeństwa w inny sposób. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku użycia jego hasła lub konta przez inną osobę, niezależnie od tego, czy odbyło się to za jego wiedzą, czy też nie, z przyczyn leżących po stronie użytkownika. Jednakże w takim przypadku, użytkownik może ponosić odpowiedzialność za szkody poniesione przez firmę Microsoft bądź inne strony w wyniku użycia jego hasła lub konta przez inną osobę. Używanie konta należącego do innej osoby bez jej zgody jest zabronione.

Powrót do góry


Zakaz użytkowania w sposób niezgodny z prawem lub zabroniony

Warunkiem korzystania z Usług jest powstrzymanie się od ich używania do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych na mocy niniejszych Warunków użytkowania i informacji. Nie wolno korzystać z Usług w sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub niesprawność jakiegokolwiek serwera firmy Microsoft lub sieci z nim połączonych, albo przeszkadzać w korzystaniu z Usług przez innych użytkowników. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z jakimkolwiek serwerem firmy Microsoft albo jakąkolwiek Usługą, poprzez stosowanie technik hakerskich, wydobywanie haseł czy innymi metodami. Nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji za pośrednictwem środków, które nie zostały celowo udostępnione w ramach Usług.

Powrót do góry


Korzystanie z Usług

W skład Usług mogą wchodzić: usługi poczty elektronicznej, usługi BBS (ang. bulletin board services), pokoje rozmów (ang. chat areas), grupy dyskusyjne, fora internetowe, społeczności, osobiste strony sieci Web, kalendarze, albumy fotograficzne, kartoteki plików lub inne usługi związane z przesyłaniem wiadomości lub usługi komunikacyjne umożliwiające komunikację między użytkownikami (pojedynczo „Usługa komunikacyjna”, łącznie „Usługi komunikacyjne”). Użytkownik zobowiązuje się używać Usług komunikacyjnych wyłącznie w celu zamieszczania, wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów o stosownej treści, związanej z daną Usługą komunikacyjną, jeśli jest to niezbędne. Przykładowo, przy korzystaniu z Usług komunikacyjnych Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się m.in. od następujących działań:

 • Korzystanie z Usług komunikacyjnych na potrzeby udziału w ankietach, konkursach, piramidach finansowych, łańcuszkach, rozsyłania wiadomości-śmieci, spamu albo powielanych lub niechcianych wiadomości (komercyjnych lub innych).
 • Szkalowanie, znieważanie, dręczenie, prześladowanie, zastraszanie innych osób lub naruszanie ich praw (np. prawa do prywatności i wizerunku publicznego) w inny sposób.
 • Publikowanie, zamieszczanie, przekazywanie, rozprowadzanie lub rozpowszechnianie tematów, nazw, materiałów lub informacji o charakterze niestosownym, obraźliwym, szkalującym, obscenicznym, nieprzyzwoitym lub niezgodnym z prawem.
 • Przekazywanie lub udostępnianie w inny sposób plików zawierających obrazy, fotografie, programy lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej, w tym m.in. prawem autorskim i prawem o znakach towarowych (albo prawem do prywatności lub wizerunku publicznego), o ile Użytkownik nie posiada lub nie kontroluje praw do takich materiałów bądź nie uzyskał zgody na ich wykorzystywanie w taki sposób.
 • Wykorzystywanie materiałów lub informacji, w tym obrazów lub fotografii, udostępnianych za pośrednictwem Usług w sposób naruszający prawa autorskie, znak towarowy, patent, tajemnicę handlową lub inne prawa własności jakichkolwiek osób.
 • Wysyłanie plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, roboty anulujące wiadomości (tzw. cancelbots), uszkodzonych plików bądź podobnego oprogramowania lub programów, które mogą zakłócać działanie innego komputera lub narażać inne osoby na szkodę.
 • Reklamowanie lub oferowanie sprzedaży bądź kupna jakichkolwiek produktów lub usług do celów związanych z działalnością gospodarczą, chyba że regulamin Usług komunikacyjnych zezwala na wysyłanie takich wiadomości.
 • Pobieranie plików zamieszczonych przez innych użytkowników, o których Użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że ich kopiowanie, prezentowanie, odtwarzanie i/lub rozpowszechnianie jest prawnie zabronione.
 • Fałszowanie lub usuwanie informacji dotyczących zarządzania prawami autorskimi, takich jak nazwiska autorów, odpowiednie informacje prawne lub podobne, oznaczenia właściciela lub etykiety źródła oprogramowania bądź innych materiałów zawartych w wysyłanym pliku.
 • Ograniczanie innym użytkownikom możliwości lub przyjemności korzystania z Usług komunikacyjnych.
 • Naruszanie kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą dotyczyć konkretnej Usługi komunikacyjnej.
 • Gromadzenie lub zbieranie informacji o innych użytkownikach, w tym ich adresów e-mail.
 • Naruszanie obowiązujących przepisów prawa.
 • Tworzenie fałszywych tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych użytkowników.
 • Wykorzystywanie, pobieranie, kopiowanie lub udostępnianie (za opłatą bądź bezpłatnie) innym osobom lub podmiotom wykazu użytkowników Usług, innych informacji o użytkownikach lub zakresie użytkowania Usług bądź ich części.
Firma Microsoft nie ma obowiązku monitorowania Usług komunikacyjnych. Firma Microsoft zastrzega sobie jednak prawo do przeglądania materiałów zamieszczanych w Usługach komunikacyjnych i do ich usuwania, w przypadku gdy nie zostaną w stosunku do nich zastosowanie wyżej wymienione ograniczenia dotyczące korzystania z Usług lub w przypadku naruszenia postanowień Warunków Użytkowania. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do jednej lub wszystkich Usług komunikacyjnych w przypadku, gdy użytkownik nie będzie przestrzegał wyżej wymienionych wymagań dotyczących korzystania z Usług.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich informacji, jeśli uzna to za niezbędne w celu podporządkowania się jakimkolwiek przepisom prawa, postanowieniom sądu lub nakazom władz państwowych, a także do edytowania, odmowy zamieszczania i usuwania wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części.

Podając identyfikowalne dane osobowe własne lub swoich dzieci w dowolnej z Usług komunikacyjnych, Użytkownik powinien zachować ostrożność. Firma Microsoft nie kontroluje i nie autoryzuje treści, wiadomości ani informacji zamieszczanych w Usługach komunikacyjnych. Menedżerowie i gospodarze (ang. host) Usług komunikacyjnych nie są upoważnionymi rzecznikami firmy Microsoft i ich poglądy nie muszą odzwierciedlać poglądów firmy Microsoft.

Materiały przekazywane do Usług komunikacyjnych mogą podlegać ograniczeniom użytkowania, powielania i/lub rozpowszechniania. Użytkownik pobierający materiały ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie takich ograniczeń.

Powrót do góry


Materiały przekazywane firmie Microsoft lub zamieszczane w jej witrynach sieci Web

Firma Microsoft nie rości sobie prawa własności do materiałów jej przekazywanych (w tym opinii i sugestii) lub zamieszczanych, wysyłanych, wprowadzanych lub przekazywanych do Usług bądź usług z nimi powiązanych przez Użytkownika w celu publicznego udostępnienia bądź udostępnienia członkom jakiejkolwiek społeczności publicznej lub prywatnej (pojedynczo „Materiał”, łącznie „Materiały”). Jednakże przez zamieszczenie, wysyłanie, wprowadzenie lub przekazywanie („Zamieszczenie”) takich Materiałów Użytkownik udziela firmie Microsoft, jej podmiotom stowarzyszonym i odpowiednim sublicencjobiorcom zgody na korzystanie przez czas nieokreślony z Materiałów, w związku z prowadzoną przez nich działalnością internetową (w tym m.in. wszystkimi Usługami firmy Microsoft), które to pozwolenie obejmuje m.in. prawa licencyjne do: kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, publicznego prezentowania, publicznego odtwarzania, powielania, edytowania, tłumaczenia i zmiany formatowania Materiałów, do publikowania nazwiska Użytkownika w połączeniu z Materiałami przesłanymi oraz prawo do udzielania sublicencji na takie prawa każdemu z dostawców Usług.

Za wykorzystanie Materiałów w sposób tutaj opisany nie przysługuje Użytkownikowi żadne wynagrodzenie. Firma Microsoft nie ma obowiązku zamieszczać ani wykorzystywać Materiału przesłanego przez Użytkownika i może usunąć każdy Materiał w dowolnym momencie.

Poprzez Zamieszczenie Materiału Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem wszystkich praw bądź kontroluje wszystkie prawa do Materiału opisane w niniejszych Warunkach użytkowania, w tym m.in. wszystkie prawa niezbędne do udostępniania, zamieszczania, wysyłania, wprowadzania lub przekazywania Materiałów.

Ponadto, oprócz powyższej gwarancji i oświadczenia, poprzez Zamieszczenie Materiałów zawierających obrazy, fotografie, grafiki bądź mających w całości lub w części charakter graficzny innego rodzaju („Obrazy”) Użytkownik oświadcza, że: (a) jest właścicielem praw autorskich do takich Obrazów lub właściciel praw autorskich wyraził zgodę na wykorzystanie Obrazów lub treści i/lub elementów graficznych w nich zawartych w celu związanym z korzystaniem z Usług w dany sposób oraz w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami użytkowania, (b) Użytkownik posiada prawa niezbędne do udzielania licencji i sublicencji, o których mowa w niniejszych Warunkach użytkowania, oraz (c) każda z osób ewentualnie przedstawionych na takich Obrazach wyraziła zgodę na wykorzystanie Obrazów w sposób opisany w niniejszych Warunkach użytkowania, w tym m.in. na ich rozpowszechnianie, prezentowanie publiczne i powielanie. Poprzez Zamieszczenie Obrazów Użytkownik udziela (a) wszystkim członkom swojej prywatnej społeczności (dla każdego z Obrazów dostępnego dla członków takiej społeczności) i/lub (b) ogółowi społeczeństwa (dla każdego z Obrazów dostępnych gdziekolwiek w ramach Usług, poza społecznością prywatną) zgody na wykorzystanie takich Obrazów w związku z korzystaniem z Usług i w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami użytkowania (w tym np. na robienie wydruków i pamiątek zawierających takie Obrazy) oraz udziela niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na czas nieoznaczony, na: kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publiczne prezentowanie, publiczne odtwarzanie, powielanie, edytowanie, tłumaczenie i zmianę formatu Obrazów, które nie są opatrzone nazwiskiem Użytkownika, a także prawa do udzielenia sublicencji na takie prawa każdemu z dostawców Usług. Licencje, o których mowa powyżej, tracą ważność z chwilą całkowitego usunięcia Obrazów z Usług, o ile taka utrata ważności nie będzie miała wpływu na licencje udzielone w związku z Obrazami przed ich całkowitym usunięciem. Za korzystanie z Obrazów nie przysługuje Użytkownikowi żadne wynagrodzenie.

Powrót do góry


Zawiadomienia i procedura zgłaszania roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich

Zgodnie z rozdziałem 17, ustęp 512(c)(2) Kodeksu Stanów Zjednoczonych zawiadomienia o stwierdzonym naruszeniu praw autorskich należy wysyłać do wyznaczonego przedstawiciela Usługodawcy. NA JAKIEKOLWIEK ZAPYTANIA NIEZWIĄZANE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ NIE BĘDĄ UDZIELANE ODPOWIEDZI.
Patrz Zawiadomienia i procedura zgłaszania roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich.

Powrót do góry


Łącza do witryn innych firm

ŁĄCZA ZAWARTE W NINIEJSZYM OBSZARZE POZWALAJĄ NA OPUSZCZENIE WITRYNY FIRMY MICROSOFT. WITRYNY, DO KTÓRYCH PROWADZĄ TAKIE ŁĄCZA, NIE SĄ KONTROLOWANE PRZEZ FIRMĘ MICROSOFT I FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ, ZMIANY I AKTUALIZACJE TAKICH WITRYN ORAZ WITRYN, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ŁĄCZA W NICH ZAWARTE. FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EMISJE INTERNETOWE ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE FORMY TRANSMISJI Z TAKICH WITRYN. FIRMA MICROSOFT UDOSTĘPNIA TAKIE ŁĄCZA WYŁĄCZNIE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA, A ZAMIESZCZENIE ŁĄCZA NIE OZNACZA, ŻE FIRMA MICROSOFT WSPIERA DANĄ WITRYNĘ.

Powrót do góry


Zasady przesyłania niezamawianych pomysłów

FIRMA MICROSOFT ANI JEJ PRACOWNICY NIE PRZYJMUJĄ I NIE BIORĄ POD UWAGĘ NIEZAMAWIANYCH POMYSŁÓW, W TYM DOTYCZĄCYCH NOWYCH KAMPANII REKLAMOWYCH, NOWYCH PROMOCJI, NOWYCH PRODUKTÓW LUB TECHNOLOGII, PROCESÓW, MATERIAŁÓW, PLANÓW MARKETINGOWYCH CZY NAZW NOWYCH PRODUKTÓW. PROSIMY NIE PRZESYŁAĆ ORYGINALNYCH PRAC GRAFICZNYCH, PRÓBEK, PREZENTACJI ANI INNYCH PRAC. NINIEJSZE ZASADY MAJĄ NA CELU WYŁĄCZNIE UNIKNIĘCIE POTENCJALNYCH NIEPOROZUMIEŃ CZY SPORÓW W PRZYPADKU, GDYBY PRODUKTY LUB STRATEGIE MARKETINGOWE FIRMY MICROSOFT PRZYPOMINAŁY POMYSŁY JEJ PRZESŁANE. PROSIMY WIĘC O NIEPRZESYŁANIE NIEZAMAWIANYCH POMYSŁÓW DO FIRMY MICROSOFT ANI ŻADNEGO Z JEJ PRACOWNIKÓW. JEŚLI POMIMO NASZEJ PROŚBY O NIEPRZESYŁANIE POMYSŁÓW CZY MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIK ZDECYDUJE SIĘ JE PRZESŁAĆ, FIRMA MICROSOFT NIE MOŻE GWARANTOWAĆ ICH TRAKTOWANIA JAKO POUFNE LUB ZASTRZEŻONE.

Powrót do góry


Prawa autorskie

© 2012 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry


Znaki towarowe

Informacje o znakach towarowych są dostępne na stronie http://www.micosoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx.

Powrót do góry