Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-334

Skype

Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Planowanie i wdrażanie programu Skype dla firm (35–40%)
 • Planowanie topologii lokacji Skype dla firm
  • Ocenianie dystrybucji użytkowników dla projektu lokacji centralnej i biur oddziałów; tworzenie powiązań obciążeń z wymaganiami biznesowymi; planowanie architektury programu Skype dla firm; analizowanie i projektowanie domen SIP programu Skype dla firm wraz ze współdzielonymi przestrzeniami nazw SIP (domena dzielona); planowanie na potrzeby zależności rozwiązania Skype dla firm Online
 • Planowanie infrastruktury pomocy technicznej serwera programu Skype dla firm
  • Określanie wymagań dotyczących certyfikatów serwerów wewnętrznych; analizowanie i projektowanie równoważenia obciążenia, planowanie na potrzeby DNS, SQL, usług domenowych Active Directory (AD DS) i magazynu plików; ocena wymagań sieci obejmująca usługę ExpressRoute; planowanie na potrzeby optymalizacji ruchu konferencji, wydajność i obsługa Quality of Service (QoS); szacowanie użycia sieci i wydajności, w tym wymagań sieci wewnętrznej i programu Skype dla firm Online
 • Planowanie serwerów programu Skype dla firm
  • Określenie ról serwera; analizowanie wymagań sprzętowych; określenie wymagań dotyczących pamięci masowej na potrzeby archiwizacji i monitorowania; określenie wymagań dotyczących wersji systemu operacyjnego; określenie zależności systemu operacyjnego; określenie wymagań wirtualizacji
 • Projektowanie rozwiązań wysokiej dostępności/odzyskiwania awaryjnego (HA/DR) dla serwera programu Skype dla firm
  • Projektowanie strategii dla lokacji centralnej i biura oddziału, odporność, dublowanie SQL, klastrowanie trybu failover i grupy dostępności w trybie AlwaysOn, rozmowa trwała, równoważenie obciążenia, Geo DNS; definiowanie scenariuszy trybu failover
 • Projektowanie konferencji
  • Projektowanie konferencji telefonicznych, w tym numerów dostępowych i regionów konferencji, cykl życia konferencji, zasady konferencji, serwer VIS i serwer Office Online Server (OOS), Emisja spotkania programu Skype
 • Projektowanie dostępu zdalnego i zewnętrznego programu Skype dla firm za pomocą usług brzegowych
  • Projektowanie federacji z uwzględnieniem łączności klientów Skype, Skype dla firm Online oraz XMPP; projektowanie na potrzeby mobilności; projektowanie na potrzeby nadzorców; projektowanie na potrzeby zdalnego dostępu użytkowników; określanie wymagań dotyczących certyfikatów serwerów zdalnych; analizowanie i projektowanie wymagań zapory, równoważenie obciążenia, system DNS i zwrotny serwer proxy, strategie tunelowania podzielonego
 • Planowanie na potrzeby klientów Skype dla firm i obsługi przez użytkowników
  • Planowanie zarządzania listami kontaktów, kontrola wersji klienta; ochrona prywatności, pobieranie/wyszukiwanie w sieci Web książki adresowej, mobilność Skype dla firm, opcje uwierzytelniania klienta, użytkownicy programu Skype dla firm dla VDI, dostęp korporacyjny do usługi Skype dla firm Online; projektowanie na potrzeby korzystania z interfejsu użytkownika klienta; projektowanie na potrzeby systemu pokojów Skype dla firm
 • Planowanie migracji z poprzednich wersji i uaktualniania
  • Planowanie sekwencji migracji; planowanie uaktualnienia na miejscu; wycofanie starych serwerów; monitorowanie i archiwizowanie ról serwera; planowanie koegzystencji ze starszymi wersjami serwera; uaktualnienie z dublowania do AlwaysOn
Wdrażanie i konfigurowanie programu Skype dla firm (30–35%)
 • Konfigurowanie i publikowanie topologii
  • Tworzenie ról programu Skype dla firm; tworzenie bram i magistral; dodawanie/usuwanie składników serwera; wdrażanie serwera brzegowego; wdrażanie opcji SQL HA, tworzenie serwera Office Online Server
 • Konfigurowanie konferencji
  • Tworzenie zasad numeru PIN, regiony i numery dostępu telefonicznego do konferencji; konfiguracja spotkań; zasady konferencji, współwystępowanie serwera mediacji, magistrale i brama; konfiguracja funkcji Emisja spotkania programu Skype
 • Konfigurowanie dostępu zdalnego i zewnętrznego programu Skype dla firm
  • Konfigurowanie federacji z uwzględnieniem łączności klientów Skype, Skype dla firm Online oraz XMPP; konfigurowanie zasad mobilności i zdalnego dostępu użytkowników; konfigurowanie równoważenia obciążenia, DNS, zwrotny serwer proxy
 • Wdrażanie i konfigurowanie klientów
  • Konfigurowanie funkcji klienta Skype dla firm, zasady klienta i opcje bezpieczeństwa klienta; wdrażanie użytkowników Skype dla firm dla VDI; wdrażanie systemu pokojów Skype dla firm
 • Migrowanie i uaktualnianie ze starszych wersji i/lub Skype dla firm Online
  • Konsolidacja serwerów do obsługiwanej pojedynczej wersji; przenoszenie użytkowników, migrowanie grup odpowiedzi lub usług LIS; przenoszenie danych programu CMS lub udziałów plików, przejście na SQL AlwaysOn; przeprowadzanie uaktualnienia na miejscu; konfigurowanie klientów usługi Skype dla firm Online, włączanie lub przenoszenie użytkowników do usługi Skype dla firm Online; migrowanie ustawień użytkowników do usługi Skype dla firm Online
 • Konfigurowanie wysokiej dostępności/odzyskiwania awaryjnego
  • Konfigurowanie parowania pul, konfigurowanie Geo DNS na potrzeby trybu failover witryny, konfigurowanie SQL HA
 • Wdrażanie i konfigurowanie usług monitorowania i archiwizacji
  • Wdrażanie raportów monitorowania; konfigurowanie rekordów szczegółów połączeń i jakości środowiska; konfigurowanie pamięci masowej archiwizacji; konfigurowanie archiwizacji i zbierania elektronicznych materiałów dowodowych za pomocą Exchange z uwzględnieniem Exchange Online, zasad archiwizacji, funkcji Media Quality Dashboard (MQD) i historii konwersacji po stronie serwera
 • Wdrażanie i konfigurowanie serwerów rozmowy trwałej
  • Wdrażanie historii rozmów, adresy URL zarządzania pokojami, HA i DR, zasady użytkowników, projekt pokoju i granice etyczne
Zarządzanie programem Skype dla firm i rozwiązywanie problemów z nim (30–35%)
 • Zarządzanie konferencjami i udostępnianiem aplikacji oraz rozwiązywanie problemów z tym związanych
  • Rozwiązywanie problemów z konferencjami automatycznymi (CAA), usługą CAS (Conference Announcement Service), obiektami kontaktów i katalogami konferencji; rozwiązywanie problemów z planowaniem w sieci Web, stan wielopunktowej jednostki sterującej (MCU), proste adresy URL (panel dołączania), dodatek UC do programu Microsoft Outlook; zarządzanie transmisją wideo między wieloma stronami i rozwiązywanie problemów jej dotyczących, zasoby serwerów, przekazywanie multimediów oraz współdziałanie z rozwiązaniami zewnętrznych dostawców; rozwiązywanie problemów z połączeniami prezentacji Microsoft PowerPoint, konfiguracje serwera Office Web App oraz proxy danych; rozwiązywanie problemów z funkcją Emisja spotkania programu Skype
 • Zarządzanie danymi logowania, obecnością i konfiguracją klienta oraz rozwiązywanie dotyczących tego problemów
  • Rozwiązywanie problemów dotyczących DNS, certyfikatów, rejestracji, łączności z siecią wraz z usługą ExpressRoute, uwierzytelniania i automatycznego wykrywania oraz zarządzanie tymi elementami; rozwiązywanie problemów dotyczących agregacji (OOF, kalendarz, komputer, użytkownik), zwiększonej ochrony prywatności, subskrypcji, list kontaktów i relacji określającej poziom prywatności oraz zarządzanie tymi elementami; rozwiązywanie problemów dotyczących transferu plików, przypisywania zasad, filtrowania adresów URL, filtrowania wersji klientów, przypisywania GPO i programu Skype dla firm Online oraz zarządzanie tymi elementami
 • Zarządzanie federacją i dostępem zdalnym oraz rozwiązywanie problemów związanych z tymi elementami
  • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z federacją z uwzględnieniem łączności klientów programu Skype, XMPP i typów federacji usługi Skype dla firm Online (otwarta, bezpośrednia, rozszerzona), zasady federacji i współdziałanie ze starszymi rozwiązaniami; rozwiązywanie problemów z automatycznym wykrywaniem urządzeń przenośnych, problemów z użytkowaniem urządzeń przenośnych, funkcja oddzwaniania urządzenia przenośnego, powiadomienia wypychane, nawiązywanie połączeń i dane konferencji mobilnej
 • Zarządzanie książką adresową i rozwiązywanie problemów z nią
  • Konfigurowanie książki adresowej, rozwiązywanie problemów z normalizacją, wyszukiwanie lokalne a wyszukiwanie w sieci Web, pobieranie wewnętrznych plików, pobieranie zewnętrznych plików, generowanie książki adresowej, scalanie kontaktów
 • Zarządzanie wysoką dostępnością i odpornością i rozwiązywanie problemów dotyczących tych zagadnień
  • Zarządzanie usługą kopii zapasowej, replikacją pamięci masowej serwera i replikacją udziałów plików za pomocą DFS i rozwiązywanie problemów z nimi; zarządzanie awarią pojedynczego serwera (Skype dla firm, SQL); zarządzanie awarią centrum danych, w tym wytrzymałość CMS i gałęzi; kopia zapasowa i przywracanie danych usługi aplikacji; zarządzanie danymi magazynu plików i kontaktami; obsługa i odzyskiwanie topologii programu Skype dla firm; odtwarzanie CMS
 • Rozpoznawanie problemów za pomocą narzędzi do rozwiązywania problemów
  • Interpretacja raportów z monitorowania programu Skype dla firm i identyfikacja możliwych problemów; konfigurowanie transakcji syntetycznych; testowanie połączenia z apletem polecenia testowego PowerShell; konfigurowanie podstawowej niezawodności i monitorowania jakości mediów; weryfikowanie kondycji usługi i stanu replikacji programu CMS; odzyskiwanie z nieudanej kompilacji serwera; analizowanie podglądu zdarzeń; włączanie Analizatora najlepszych rozwiązań; weryfikowanie rozpoznawania nazw; identyfikacja problemów za pomocą scenariuszy scentralizowanego rejestrowania, użycie narzędzia Snooper do analizy dzienników; identyfikowanie problemów za pomocą analizatora pakietów sieciowych i narzędzi CLS Logger, Podgląd zdarzeń oraz Monitor wydajności; analizowanie sygnalizacji i przepływu połączeń mediów dla Skype dla firm dla użytkowników online; weryfikowanie łączności dla użytkowników online; użycie narzędzi Microsoft Online Services Diagnostics i Logging Support Toolkit
 • Zarządzenia topologią i infrastrukturą zależną oraz rozwiązywanie dotyczących ich problemów
  • Włączanie lub przenoszenie użytkowników programu Skype dla firm; konfigurowanie kontroli dostępu opartej na rolach; zarządzanie serwerami DNS i rozwiązywanie dotyczących ich problemów; zarządzanie delegowaną administracją RGS; rozwiązywanie problemów z synchronizacją baz danych, w tym replikacja SQL HA i LYSS, replikacja topologii, IIS, rozmieszczenie użytkowników i przypisywanie uprawnień kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC); rozwiązywanie problemów z certyfikatami
 • Zarządzanie serwerami rozmowy trwałej i rozwiązywanie problemów z nimi
  • Zarządzanie kategoriami, zakresem, pokojami rozmów, dostępem do pokojów, zgodnością i dodatkami

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci na ten egzamin to konsultanci IT i specjaliści ds. doradztwa telekomunikacyjnego, którzy projektują, planują, wdrażają i obsługują rozwiązania ujednoliconej komunikacji (UC). Kandydaci powinni posiadać umiejętność przekształcania wymagań biznesowych w koncepcje architektury technicznej i projekty rozwiązania UC. Kandydaci powinni posiadać minimum dwa lata doświadczenia z technologiami Skype dla firm i znać obsługiwane scenariusze migracji. Kandydaci powinni cechować się biegłością w zakresie wdrażania rozwiązań Skype dla firm na potrzeby użytkowników końcowych, urządzeń punktów końcowych, telefonii, konferencji audio/wideo i w sieci Web, zabezpieczeń i wysokiej dostępności. Kandydaci powinni również znać sposoby monitorowania programu Skype dla firm i rozwiązywania problemów z nim związanych przy użyciu narzędzi firmy Microsoft. Ponadto kandydaci powinni cechować się biegłością w zakresie usług domenowych Active Directory, sieci danych oraz standardów i składników telekomunikacyjnych służących do obsługi konfiguracji programu Skype dla firm. Kandydaci powinni być zaznajomieni z wymaganiami integracji programu Skype dla firm z programami Microsoft Exchange Server i Office 365.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.