Egzamin
70-336

Lync logo

Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013

Ten egzamin został wycofany.

Aby sprawdzić aktualnie dostępne opcje, zapoznaj się z sekcją Lista egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Planowanie i projektowanie topologii programu Lync (25–30%)
 • Planowanie topologii lokacyjnej programu Lync
  • Ocenianie dystrybucji użytkowników dla projektu lokacji centralnej i biur oddziałów; analizowanie wymagań biznesowych dla granic etycznych lub projektu pokoju rozmowy trwałej; tworzenie powiązań obciążeń z wymaganiami biznesowymi; analizowanie wymagań biznesowych i planowanie fizycznej architektury programu Lync; analizowanie wymagań dotyczących wydajności i planowanie fizycznej architektury programu Lync; analizowanie i projektowanie domen SIP programu Lync
 • Planowanie infrastruktury obsługi programu Lync Server
  • Określanie wymagań dotyczących certyfikatów serwerów wewnętrznych; analizowanie i projektowanie równoważenie obciążenia, systemu DNS, SQL, magazynu plików i programu Lync w celu obsługi protokołu IPv6
 • Planowanie serwerów Lync
  • Określanie współwystępowania ról serwera; analizowanie wymagań sprzętowych; określenie wymagań dotyczących pamięci masowej na potrzeby archiwizacji i monitorowania; określenie wymagań dotyczących wersji systemu operacyjnego; określenie zależności systemu operacyjnego
 • Projektowanie rozwiązania wysokiej dostępności/odzyskiwania awaryjnego programu Lync Server
  • Strategia dotycząca scenariuszy biur oddziałów, odporności, dublowania SQL i trybu failover lokacji centralnej; strategia dotycząca rozmowy trwałej; strategia dotycząca aplikacji do obsługi połączeń głosowych
 • Projektowanie usług brzegowych
  • Określanie wymagań dotyczących certyfikatów serwerów zdalnych; analizowanie i projektowanie ustawień zapory, równoważenia obciążenia, systemu DNS i zwrotnego serwera proxy; analizowanie wymagań dotyczących portów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Planowanie i projektowanie funkcji programu Lync (25–30%)
 • Projektowanie konferencji
  • Infrastruktura WAC; strategia współistnienia dla starszych konferencji; numery dostępu do konferencji; regiony konferencji; czas trwania konferencji; zasady konferencji
 • Projektowanie zdalnego i zewnętrznego dostępu do programu Lync
  • Federacja; łączność publiczna w zakresie wiadomości błyskawicznych; XMPP; mobilne powiadomienia wypychane; nadzorcy; dostęp użytkowników zdalnych
 • Planowanie środowiska użytkownika programu Lync
  • Zarządzanie listą kontaktów, kontrola wersji klienta; ochrona prywatności; współużytkowanie telefonów we wspólnym obszarze; muzyka podczas zawieszonego połączenia; pobieranie/wyszukiwanie w sieci Web książki adresowej
 • Planowanie klientów i urządzeń
  • Mobilność w programie Lync; wersja dla telefonów lub urządzeń 3PIP; opcje uwierzytelniania klientów; urządzenia analogowe; użytkownicy programu Lync dla infrastruktury VDI
 • Planowanie migracji z poprzednich wersji
  • Sekwencja migracji; wycofywanie starych serwerów; współistnienie klientów; monitorowanie i archiwizowanie; współistnienie serwerów; strategia migracji konferencji
 • Planowanie szkoleń dla użytkowników końcowych w zakresie funkcji klienta Lync
  • Program Enterprise Voice; rozmowa trwała; zarządzanie konferencją; udział w konferencji przy użyciu aplikacji dla urządzeń przenośnych, wersji dla telefonów i aplikacji Lync w sieci Web

Materiały przygotowujące do egzaminu

Wdrażanie i konfigurowanie programu Lync (20–25%)
 • Konfigurowanie i publikowanie topologii
  • Współwystępowanie serwerów mediacji; magistrale i bramy; role programu Lync; obsługa wielu bram multimedialnych; dodawanie/usuwanie składników serwera; wdrażanie serwera brzegowego
 • Konfigurowanie konferencji
  • Zasady numerów PIN; regiony i numery dostępu telefonicznego do konferencji; konfiguracja spotkań; zasady konferencji
 • Konfigurowanie zdalnego i zewnętrznego dostępu do programu Lync
  • Serwer brzegowy; XMPP; PIC; federacja; zwrotny serwer proxy
 • Konfigurowanie rozmowy trwałej
  • Kategorie i zakres; dostęp do pokojów; zasady serwera; starsze punkty końcowe; dodatki
 • Wdrażanie i konfigurowanie klientów i urządzeń
  • Funkcje klienta Lync; zasady klienta; opcje zabezpieczeń klienta; zasady wersji analogowej lub wersji dla telefonu/3PIP; zasady urządzeń przenośnych; użytkownicy programu Lync dla infrastruktury VDI
 • Migracja z wcześniejszych wersji programu Lync
  • Konsolidacja starszych serwerów do obsługiwanej pojedynczej wersji; przenoszenie starszych użytkowników; migracja starszych konfiguracji, konferencji oraz grup odpowiedzi lub usług LIS; przenoszenie danych programu CMS lub udziałów plików
 • Konfigurowanie wysokiej dostępności/odzyskiwania awaryjnego
  • Tryb failover puli; tryb failover lokalizacji; wywoływanie trybu failover/powrotu po awarii; dublowanie SQL, odporność usług połączeń głosowych; mapowanie środowiska użytkownika na scenariusz trybu failover

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie operacjami i odpornością danych dla programu Lync (25–30%)
 • Rozwiązywanie problemów ze środowiskiem Lync
  • Włączanie i gromadzenie dzienników; odzyskiwanie z nieudanej kompilacji serwera; analizowanie podglądu zdarzeń; włączanie śledzenia OCSLogger; włączanie Analizatora najlepszych rozwiązań; weryfikowanie rozpoznawania nazw
 • Zarządzanie środowiskiem Lync
  • Uruchamianie Analizatora najlepszych rozwiązań programu Lync; włączanie lub przenoszenie użytkowników programu Lync; konfigurowanie kontroli dostępu opartej na rolach; obsługa urządzeń w przedsiębiorstwie; konfigurowanie książki adresowej; zarządzanie delegowaną administracją RGS
 • Weryfikowanie kondycji środowiska Lync
  • Interpretowanie raportów monitorowania programu Lync 15 i określanie potencjalnych problemów; konfigurowanie transakcji syntetycznych; testowanie połączenia z apletem polecenia testowego Powershell; konfigurowanie podstawowej niezawodności i monitorowania jakości mediów; weryfikowanie kondycji usługi i stanu replikacji programu CMS
 • Łagodzenie ryzyka związanego z utratą danych
  • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych usług aplikacji; dane magazynu plików i kontakty; obsługa i odzyskiwanie topologii programu Lync 15 oraz LIS i RTC; odzyskiwanie programu CMS
 • Zarządzanie usługami monitorowania i archiwizacji
  • Wdrażanie raportów monitorowania; konfigurowanie rekordów szczegółów połączeń i jakości środowiska; zgodność rozmowy trwałej; archiwizowanie; archiwizowanie z użyciem programu Exchange; zasady archiwizacji

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 336

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Aaron Steele na stanowisku Microsoft Consulting Services — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności weryfikowanych w ramach egzaminu 336.

Samodzielne szkolenie
 • Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013 Jump Start

  To dwudniowe szkolenie wprowadzające obejmuje wiele prezentacji. Jego celem jest zapewnienie pomocy specjalistom IT w zakresie planowania i projektowania implementacji programu Lync Server 2013 spełniającej potrzeby organizacji i użytkowników. Brian Ricks, Unified Communications Architect w firmie BriComp, oraz Aaron Steele, starszy konsultant firmy Microsoft, przekazują wiedzę w aktywny i wciągający sposób, wykorzystując wiele prezentacji opartych na scenariuszach skupiających się na programie Lync Server 2013. Ponadto ten kurs spełnia kryteria egzaminu 70-336, umożliwiając szybkie przygotowanie się do tego ważnego egzaminu w ramach ścieżki MCSE: Communication.

Ze społeczności

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci na ten egzamin to konsultanci IT i specjaliści ds. doradztwa telekomunikacyjnego, którzy projektują, planują, wdrażają i obsługują rozwiązania ujednoliconej komunikacji (UC). Kandydaci powinni posiadać umiejętność przekształcania wymagań biznesowych w koncepcje architektury technicznej i projekty rozwiązania UC.

Kandydaci powinni posiadać minimum dwa lata doświadczenia w technologii Microsoft Lync i znać obsługiwane scenariusze migracji. Kandydaci powinni cechować się biegłością w zakresie wdrażania rozwiązań Lync Server na potrzeby użytkowników końcowych, urządzeń punktów końcowych, telefonii, konferencji audio/wideo i w sieci Web, zabezpieczeń i wysokiej dostępności. Kandydaci powinni również znać sposoby monitorowania programu Lync Server i rozwiązywania problemów z nim związanych przy użyciu narzędzi firmy Microsoft.

Ponadto kandydaci powinni cechować się biegłością w zakresie usług domenowych Active Directory, sieci danych oraz standardów i składników telekomunikacyjnych służących do obsługi programu Lync Server. Kandydaci powinni być zaznajomieni z wymaganiami integracji programu Lync Serwer z programami Microsoft Exchange Server i Office 365.

Minimalnie kwalifikacje kandydata zwykle powinny obejmować doświadczenie w zakresie podejmowania decyzji dotyczących projektowania, implementacji i obsługi następujących usług i funkcji: lokacje centralne i biura oddziałów, wdrażanie wersji Standard i Enterprise, wysoka dostępność i odzyskiwanie awaryjne, dostęp zdalny/zewnętrzny, komunikacja głosowa w przedsiębiorstwie, usługa Unified Messaging, konferencje, rozmowa trwała, zgodność danych, punkty końcowe klientów oraz migracja z wcześniejszych wersji programu Lync.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.