Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-355

Windows

 • Opublikowano:
  13 października 2015 r.
 • Języki:
  Angielski
 • Odbiorcy:
  Deweloperzy
 • Technologia:
  Windows 10
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSD

Universal Windows Platform – App Data, Services, and Coding Patterns

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Rozpoznawanie i stosowanie określonego wzorca projektowego
 • Opis relacji między architekturą, wzorcem projektowym i strukturą
  • Rozpoznawanie popularnych architektur i scenariuszy ich stosowania, rozpoznawanie popularnych wzorców projektowych oraz sytuacji stosowania ich w celu przyspieszenia i ułatwienia zadań programistycznych
 • Opis tradycyjnych wzorców projektowych Microsoft. NET
  • Opis wzorców projektowych Gang of Four, w tym wzorców tworzenia, wzorców strukturalnych i wzorców behawioralnych; opis wzorców 3-tier/N-tier; opis wzorców przedsiębiorstw; opis wzorców projektowania w chmurze; opis wzorców head first; opis wzorców repozytorium; opis wzorców jednostki pracy
 • Stosowane wzorca Model-View-ViewModel (MVVM) Prism
  • Oddzielenie problemów, tworzenie widoków aplikacji MVVM, tworzenie widoków-modeli aplikacji MVVM, tworzenie modeli aplikacji MVVM, tworzenie interakcji klas i wiązania danych aplikacji MVVM
Tworzenie logiki aplikacji i firmy, kodu z interfejsem do innych aplikacji dziedziny działalności (LOB) oraz usług LOB Server Services (AD, SP)
 • Tworzenie kodu dla procesów i obliczeń specyficznych dla aplikacji
  • Tworzenie metod i procesów asynchronicznych, zarządzanie wartością zwrotną metody asynchronicznej, debugowanie i obsługa błędów metody asynchronicznej, tworzenie scenorysów i animacji niestandardowych obiektu, prezentowanie modeli 3D jako obiektów kodu, zarządzanie projekcjami 2D obiektów 3D, użycie obiektów Zadanie, Pula wątków i transfery w tle
 • Wdrażanie zadań w tle
  • Tworzenie zadania w tle, rejestrowanie zadania w tle, ustawianie i odpowiadanie na wyzwalacze, debugowanie zadania w tle, wdrażanie aplikacji działającej przy zablokowanym ekranie, udostępnianie danych/zdarzeń między aplikacją a jej zadaniami w tle; bezpośrednie wywoływanie zadania w tle
 • Zarządzanie zdarzeniami cyklu życia aplikacji
  • Przygotowanie do zawieszenia, wznawianie z zawieszenia lub zakończenia, wdrażanie rozszerzonego ekranu początkowego, rozszerzanie wykonywania i monitorowanie błędów zawieszenia
 • Wdrażanie interakcji z innymi aplikacjami
  • Integracja kontraktu udostępniania w celu udostępniania zawartości innej aplikacji, integracja funkcji kontaktów i wyznaczania, wdrażanie mapowania i nawigacji (geolokacja, geofencing i mapy Bing), wymiana danych/plików między aplikacjami, łącznie z uruchamianiem dla wyniku; użycie funkcji przeciągania i upuszczania
 • Wdrażanie powiadomień i usług Windows Push Notification Services (WNS)
  • Wdrażanie powiadomień i zarządzanie nimi; obsługa aktualizacji kafelków dynamicznych, w tym powiadomień wyskakujących i wskaźników, obsługa Centrum akcji i dodatkowych kafelków
 • Wdrażanie interakcji z urządzeniami
  • Tworzenie kodu dla kamery i mikrofonu, w tym zdjęć, filmów i dźwięku; wdrażanie zrzutów ekranowych, wdrażanie drukowania i funkcji Odtwarzaj na; integrowanie czujników i usług HoloLens; obsługa komunikacji bezprzewodowej
 • Tworzenie bibliotek klas (biblioteki kodu, pliki DLL)
  • Określanie nazw zestawów, przestrzeni nazw, typów i elementów w bibliotekach klas; stosowanie statycznych i abstrakcyjnych klas, interfejsów, wyliczeń, struktur i innych typów; tworzenie i korzystanie z właściwości, metod, konstruktorów, pól, zdarzeń, operatorów i parametrów; wdrażanie mechanizmów rozszerzania, takich jak klasy podrzędne, stosowanie zdarzeń, elementów wirtualnych i wywołań zwrotnych; projektowanie, wywoływanie i wyłapywanie wyjątków
Tworzenie kodu umożliwiającego wdrożenie bezpiecznych usług danych i magazynów w chmurze
 • Projektowanie i wdrażanie danych ruchomych
  • Tworzenie ruchomych ustawień i preferencji użytkownika, tworzenie ruchomych informacji na temat sesji aplikacji
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązania danych RESTful (oData, JSON)
  • Stosowanie interfejsu Web API ASP.NET, wdrażanie serializacji JSON, dodawanie odniesień usług do projektu, stosowanie obiektów Windows.Web.Http.HttpClient
 • Projektowanie i wdrażanie systemu Azure i źródeł danych w chmurze
  • Wdrażanie synchronizacji danych offline, wdrażanie pamięci podręcznej, obsługa integracji z usługą OneDrive, wdrażanie dostępu do pliku i zarządzania plikami (w tym mechanizmu wyboru plików i interfejsów API dostępu do plików), przesyłanie obrazów do magazynu Azure
 • Integracja usług danych Azure
  • Wywoływanie niestandardowego interfejsu API usług w chmurze z klienta, planowanie zadań końcowych w usługach mobilnych
 • Projektowanie i wdrażanie ruchomych i zagnieżdżonych źródeł danych
  • Obsługa zapisu na kartach SD, wdrażanie SQLite w urządzeniach przenośnych
Tworzenie kodu umożliwiającego wdrożenie uwierzytelniania i wymagań bezpieczeństwa firmy
 • Wdrażanie kodu umożliwiającego zarządzanie uwierzytelnianiem i tożsamością
  • Broker uwierzytelniania sieci Web; uwierzytelnianie Azure; wdrażanie kodu umożliwiającego zarządzanie tożsamością; wdrażanie biometrycznej weryfikacji tożsamości, w tym Windows Hello; wdrażanie funkcji skrytki na poświadczenia, wdrażanie logowania jednokrotnego
 • Wdrażanie kodu umożliwiającego zarządzanie autoryzacją i dostępem do zasobów
  • Wdrażanie żądań uwierzytelniania; nadawanie uprawnień użytkownikom i aplikacjom; zarządzanie identyfikatorami autoryzacji; ograniczanie dostępu do zasobów, w tym danych, plików, folderów i urządzeń
 • Wdrażanie kryptografii w aplikacji
  • Tworzenie kluczy kryptograficznych, haszowanie i podpisywanie zawartości, tworzenie kodów uwierzytelniania komunikatów, szyfrowanie i deszyfrowanie danych
 • Obsługa kwestii bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
  • Wdrażanie przezroczystości zabezpieczeń, wdrażanie kodu zabezpieczeń dostępu, wdrażanie zabezpieczeń opartych na rolach
Integracja usług w chmurze i usług Azure App Service
 • Tworzenie natywnych i wieloplatformowych aplikacji przy użyciu usług
  • Integracja funkcji aplikacji mobilnych Azure App Service z istniejącymi aplikacjami mobilnymi, stosowanie klienta .NET z usługami Mobile Services, wywoływanie niestandardowego interfejsu API z klienta
 • ‎Łączenie z systemami przedsiębiorstwa przy użyciu usług
  • Tworzenie usługi wykorzystującej istniejącą bazę danych SQL, łączenie z lokalnym serwerem SQL Server z usługi mobilnej Azure przy użyciu połączeń hybrydowych, skalowanie usług mobilnych wspieranych przez bazę danych Azure SQL, uwierzytelnianie aplikacji przy użyciu logowania jednokrotnego Active Directory Authentication Library, dodawanie opartej na rolach kontroli dostępu do usług mobilnych przy użyciu Azure Active Directory, dostęp do programu Microsoft SharePoint w imieniu użytkownika, planowanie zadań końcowych w usługach mobilnych, rozwiązywanie problemów z punktami końcowymi usług mobilnych .NET
 • Łączenie z interfejsami API SaaS przy użyciu usług
  • Wdrażanie logowania jednokrotnego przy użyciu poświadczeń innych dostawców tożsamości, tworzenie usługi wykorzystującego MongoDB jako magazyn danych
 • Tworzenie aplikacji gotowych do pracy offline z synchronizacją przy użyciu usług
  • Umożliwienie pracownikom pracy online przy braku łączności, synchronizacja z systemami końcowymi przedsiębiorstwa po ponownym nawiązaniu łączności, odzyskiwanie w przypadku awarii
 • Powiadomienia wypychane dla użytkowników korzystających z usług
  • Dodawanie powiadomień wypychanych do aplikacji, wysyłanie powiadomień wypychanych do uwierzytelnionych użytkowników
Tworzenie kodu z możliwością obsługi oraz obsługującego wersje aplikacji, zgodność i współistnienie
 • Tworzenie kodu przy użyciu kontroli wersji (TFVC lub Git)
  • Tworzenie kodu przy użyciu standardowych konwencji kodowania, wdrażanie najlepszych praktyk wersji zespołów
 • Wdrażanie najlepszych praktyk zespołów i uruchamiania równoległego
  • Stosowanie zespołów o silnych nazwach, w tym wersji, kultur i wydawcy; stosowanie funkcji GAC do zapewnienia magazynu z rozróżnieniem wersji; tworzenie aplikacji działającej w izolacji
 • Wdrażanie najlepszych praktyk rozmieszczania zespołów i GAC
  • Stosowanie pliku konfiguracji aplikacji, stosowanie baz kodu, zapewnianie wiążącego kontekstu

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin potwierdza wiedzę i umiejętności kandydata w zakresie wdrażania aplikacji korzystających z innych usług i urządzeń oraz wykorzystujących najlepsze praktyki kodowania w celu rozszerzenia możliwości obsługi.

Kandydaci przystępujący do tego egzaminu powinni mieć co najmniej rok doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji LOB przedsiębiorstwa, które sięgają poza ekran przez komunikację z innymi aplikacjami, urządzeniami i usługami oraz umożliwiają łatwą obsługę przez zastosowanie wzorców projektowych. Kandydaci powinni mieć co najmniej od jednego do dwóch lat doświadczenia w programowaniu w językach C# i XAML.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.