Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-414

Windows Server

 • Opublikowano:
  7 kwietnia 2014 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, japoński, portugalski (Brazylia)
 • Odbiorcy:
  Specjaliści z dziedziny technologii informatycznych
 • Technologia:
  Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSE

Implementing an Advanced Server Infrastructure

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Szkolenie przygotowawcze: 70-413 i 70-414 - MCSE: Server Infrastructure

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Od kwietnia 2014 roku egzamin ten będzie zawierać materiały obejmujące system Windows Server 2012 R2.

Zarządzanie i obsługa infrastruktury serwera (25–30%)
 • Projektowanie modelu administracyjnego
  • Zagadnienia dotyczące projektowania, w tym prawa użytkowników, grupy wbudowane; projektowanie delegowania struktury administracyjnej programu Microsoft System Center 2012; wdrażanie portali samoobsługowych za pomocą programu System Center Service Manager; delegowanie uprawnień zarządzania chmurą prywatną za pomocą narzędzi AppController i System Center Virtual Machine Manager
 • Projektowanie strategii monitorowania
  • Zagadnienia dotyczące projektowania, w tym serwery monitorowania przy użyciu usług Audit Collection Services i System Center Global Service Monitor, monitorowanie wydajności, monitorowanie aplikacji, monitorowanie scentralizowane i raportowanie scentralizowane; implementowanie i optymalizowanie pakietów administracyjnych programu System Center 2012 — Operations Manager; planowanie monitorowania usługi Active Directory
 • Planowanie i implementowanie automatycznego korygowania
  • Tworzenie planu bazowego aktualizacji w Menedżerze maszyny wirtualnej; implementowanie planu bazowego zarządzania wymaganą konfiguracją; implementowanie integracji Menedżera maszyny wirtualnej z programem Operations Manager; konfigurowanie Menedżera maszyny wirtualnej w celu dynamicznego przenoszenia maszyn wirtualnych na podstawie zasad; integrowanie programu System Center 2012 w celu automatycznego korygowania w istniejącej infrastrukturze przedsiębiorstwa; projektowanie i wdrażanie rozwiązania usługi konfiguracji żądanego stanu programu Windows PowerShell

Materiały przygotowujące do egzaminu

Planowanie i implementowanie infrastruktury przedsiębiorstwa o dużej dostępności (25–30%)
 • Planowanie i implementowanie klastrowania w trybie failover
  • Planowanie klastrowania wielu węzłów i lokacji, w tym z użyciem magazynów sieciowych, rozpoznawania nazw i programu Global Update Manager (GUM); zagadnienia dotyczące projektowania, w tym sieci nadmiarowe, ustawienia priorytetu sieci, tryb failover zasobów i powrót po awarii, puls i ustawienia DNS, konfiguracja Quorum, rozmieszczanie i replikacja pamięci masowej oraz aktualizacje rozpoznające klastry
 • Planowanie i implementowanie usług sieciowych o dużej dostępności
  • Planowanie i konfigurowanie równoważenia obciążenia sieciowego; zagadnienia dotyczące projektowania, w tym sieci odporne na uszkodzenia, konfiguracja z multiemisją lub emisją pojedynczą, zarządzanie stanem oraz automatyczne wdrażanie równoważenia obciążenia sieciowego przy użyciu szablonów usług Menedżera maszyny wirtualnej
 • Planowanie i implementowanie rozwiązań pamięci masowej o dużej dostępności
  • Planowanie i konfigurowanie miejsc do magazynowania i pul magazynów; projektowanie obszarów nazw systemu plików DFS o dużej dostępności z wieloma replikami; planowanie i konfigurowanie wielościeżkowego We/Wy (MPIO), konfigurowanie celu iSCSI i serwera iSNS o dużej dostępności; planowanie i wdrażanie pamięci magazynowej za pomocą RDMA i wielokanałowego protokołu SMB
 • Planowanie i implementowanie ról o dużej dostępności
  • Planowanie serwera DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) o dużej dostępności, klastrowania funkcji Hyper-V, stale dostępnych udziałów plików oraz serwera obszaru nazw DFS; planowanie i implementowanie aplikacji, usług i skryptów o dużej dostępności przy użyciu ról klastrowania Aplikacja ogólna, Skrypt rodzajowy i Usługa ogólna
 • Planowanie i implementowanie rozwiązania ciągłości biznesowej i odzyskiwania awaryjnego
  • Planowanie strategii tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych; zagadnienia dotyczące planowania, w tym odzyskiwanie domeny i lasu usługi Active Directory, przywracanie i klonowanie funkcji Hyper-V Replica, w tym użycie funkcji Microsoft Azure Site Recovery, przywracanie i klonowanie kontrolera domeny oraz przywracanie obiektów i kontenerów usługi Active Directory przy użyciu autorytatywnego przywracania i kosza; planowanie oraz implementowanie tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych za pomocą narzędzia System Center Data Protection Manager (DPM)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Planowanie i implementowanie infrastruktury wirtualizacji serwera (25–30%)
 • Planowanie i implementowanie hostów wirtualizacji
  • Planowanie i implementowanie delegowania środowiska wirtualizacji (hostów, usług i maszyn wirtualnych), włącznie z opcjami samoobsługi; planowanie i implementowanie bibliotek wielu hostów, włącznie z obiektami równoważnymi; planowanie i implementowanie optymalizacji zasobów hosta; integrowanie platform wirtualizacji innych firm; wdrażanie hostów Hyper-V bezpośrednio na sprzęcie
 • Planowanie i implementowanie maszyn wirtualnych
  • Planowanie i implementowanie maszyn wirtualnych o dużej dostępności; planowanie i implementowanie optymalizacji zasobów gościa, w tym współdzielone zasoby VHDx; konfigurowanie reguł rozmieszczania; tworzenie szablonów menedżera maszyny wirtualnej
 • Planowanie i implementowanie sieci wirtualizacji
  • Planowanie i konfigurowanie sieci logicznych menedżera maszyny wirtualnej, w tym rozszerzenia wirtualnego przełącznika i przełączniki logiczne; planowanie i konfigurowanie ustawień adresów IP i adresów MAC na wielu hostach Hyper-V, w tym wirtualizacji sieci; planowanie i konfigurowanie optymalizacji sieci wirtualnych; planowanie i implementowanie bramy Windows Server; planowanie i implementowanie sieci VLAN i pVLAN; planowanie i implementowanie sieci maszyn wirtualnych; planowanie i implementowanie sieci konwergentnych
 • Planowanie i implementowanie pamięci masowej wirtualizacji
  • Planowanie i konfigurowanie pamięci masowej hostów Hyper-V; planowanie i konfigurowanie pamięci masowej maszyn wirtualnych w Hyper-V, włącznie z wirtualnym protokołem Fibre Channel, iSCSI oraz współdzielone zasoby VHDx; planowanie optymalizacji pamięci masowej; planowanie i wdrażanie pamięci masowej za pomocą udziałów plików SMB 3.0
 • Planowanie i implementowanie ruchu maszyn wirtualnych
  • Planowanie i konfigurowanie migracji pamięci masowej pomiędzy hostami Hyper-V w warunkach produkcyjnych i magazynowych; planowanie funkcji P2V i V2V i zarządzanie nimi; planowanie i implementowanie migracji maszyn wirtualnych między chmurami
 • Zarządzanie i obsługa infrastruktury wirtualizacji serwera
  • Zarządzanie optymalizacją dynamiczną i optymalizacją zasobów; integracja programu Operations Manager z narzędziami System Center Virtual Machine Manager oraz System Center Service Manager; aktualizacja obrazów maszyny wirtualnej w bibliotekach; planowanie i implementowanie tworzenia oraz odzyskiwania kopii zapasowych infrastruktury wirtualizacji za pomocą programu System Center Data Protection Manager (DPM)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie i wdrażanie rozwiązań tożsamości i dostępu (20–25%)
 • Projektowanie infrastruktury usług certyfikatów
  • Projektowanie wielowarstwowej hierarchii urzędu certyfikacji przy użyciu głównego urzędu certyfikacji offline; planowanie wdrożenia urzędu certyfikacji dla wielu lasów; planowanie usług sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu i usług sieci Web zasad uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu; planowanie usług rejestracji urządzeń sieciowych (NDES); planowanie weryfikacji i odwoływania certyfikatów; planowanie odzyskiwania awaryjnego; planowanie relacji zaufania między organizacjami, w tym list zaufanych certyfikatów (CTL), certyfikatów wzajemnych oraz wzajemnych relacji między organizacjami certyfikującymi
 • Implementowanie infrastruktury usług certyfikatów i zarządzanie nią
  • Konfigurowanie głównego urzędu certyfikacji offline i zarządzanie nim; konfigurowanie usług sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu i usług sieci Web zasad uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu i zarządzanie nimi; konfigurowanie obiektów odpowiadających protokołu stanu certyfikatów online (OCSP); migracja urzędu certyfikacji; implementowanie separacji roli administratora; implementowanie relacji zaufania między organizacjami i zarządzanie tymi relacjami; w tym list zaufanych certyfikatów (CTL), certyfikatów wzajemnych oraz wzajemnych relacji między organizacjami certyfikującymi; monitorowanie stanu organizacji certyfikujących
 • Implementowanie certyfikatów i zarządzanie nimi
  • Zarządzanie szablonami certyfikatów; implementowanie wdrażania, weryfikacji i odwoływania, publikowania certyfikatów oraz zarządzanie nimi, włącznie z klientami internetowymi, organizacjami certyfikującymi i urządzeniami sieciowymi; konfigurowanie archiwizacji i odzyskiwania kluczy i zarządzanie tymi funkcjami
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązania sfederowanej tożsamości
  • Planowanie i implementowanie uwierzytelniania opartego na oświadczeniach, włącznie z planowaniem i implementowaniem relacji zaufania jednostek uzależnionych; planowanie i konfigurowanie reguł zaufania dostawców oświadczeń i jednostek uzależnionych; planowanie i konfigurowanie magazynów atrybutów, włącznie z usługami LDS Active Directory; planowanie certyfikatów usług federacyjnych i zarządzanie nimi; planowanie i implementowanie integracji tożsamości z usługami w chmurze; integracja serwera proxy aplikacji wraz z programem FS AD
 • Projektowanie i wdrażanie usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS)
  • Planowanie wdrożenia usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory o dużej dostępności; planowanie wdrożenia klienta zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory; zarządzanie zaufanymi domenami użytkowników; zarządzanie zaufanymi domenami publikowania; zarządzanie obsługą sfederowanej tożsamości; modernizacja lub migracja usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory; likwidowanie usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 414

W tym odcinku serii przygotowanej przez ekspertów ds. certyfikacji James Seymour, Senior Product Planner, i Rick Claus, Senior Technical Evangelist, omawiają znaczenie umiejętności sprawdzanych w ramach egzaminu 414

Samodzielne szkolenie

System Windows Server 2012: pamięć masowa

W systemie Windows Server 2012 wprowadzono wiele nowych funkcji i możliwości związanych z pamięcią masową. Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy uzyskują szczegółową wiedzę na temat ulepszeń obsługi pamięci masowej w systemie Windows Server 2012 oraz sposobu ich użycia.

System Windows Server 2012: tożsamość i dostęp

Po ukończeniu tego kursu szkoleniowego dotyczącego systemu Windows Server 2012, który obejmuje serie filmów, wirtualne warsztaty i oficjalne dokumenty, uczestnicy uzyskują szczegółową wiedzę na temat metod zapewniania pracownikom dostępu do danych i informacji w ramach różnych sieci, urządzeń i aplikacji w systemie Windows Server 2012 — możliwość wprowadzenia tego rozwiązania w łatwiejszy, mniej kosztowny i bardziej bezpieczny sposób.

Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 414

Ze społeczności

Strona wiki dotycząca egzaminu 70-414

Forum dotyczące egzaminu 70-414

Obserwuj @MSLearning i @windowsserver

Książki

Podręcznik do egzaminu 70-414: Implementing an Advanced Server Infrastructure
Opublikowany: 22 lipca 2014 r.

Przygotuj się do egzaminu 70-414 i wykaż się zaawansowaną wiedzą o zadaniach projektowania, planowania i implementowania serwerów. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych specjalistów posiadających certyfikat MCSA, którzy są gotowi do przejścia na bardziej zaawansowany poziom rozwoju. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu MCSE.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin stanowi drugą część serii dwóch egzaminów, które sprawdzają wiedzę i umiejętności wymagane do projektowania, implementacji i obsługi infrastruktury systemu Windows Server 2012 w wysoce zwirtualizowanym środowisku klasy korporacyjnej. Zaliczenie tego egzaminu potwierdza umiejętności kandydata w zakresie planowania, konfigurowania i zarządzania usługami systemu Windows Server 2012, takimi jak tożsamość i dostęp, wysoka dostępność oraz infrastruktura serwera. Zaliczenie tego egzaminu wraz z jednym innym egzaminem potwierdza, że kandydat posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, wdrażania i obsługi usług i infrastruktury w środowisku systemu Windows Server 2012.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.