Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-432

SQL Server

Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance

Ten egzamin został wycofany.

Aby sprawdzić aktualnie dostępne opcje, zapoznaj się z sekcją Lista egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server 2008 (11%)
 • Instalowanie programu SQL Server 2008 i powiązanych z nim usług
  • Lokalizacje plików; ścieżki domyślne; konta usług
 • Konfigurowanie wystąpień programu SQL Server
  • sp_configure; dynamiczne widoki zarządzania (DMV)
 • Konfigurowanie usług programu SQL Server
  • Menedżer konfiguracji; przeglądarka SQL
 • Konfigurowanie dodatkowych składników programu SQL Server
  • Usługa SQL Server Integration Services(SSIS), usługa SQL Server Analysis Services (SSAS), usługa SQL Server Reporting Services (SSRS), replikacja; MDS
 • Wdrażanie poczty baz danych
  • Konfiguracja i ustawienia
 • Konfigurowanie indeksowania pełnotekstowego
  • Włączanie/wyłączanie, wypełnianie indeksu

Materiały przygotowujące do egzaminu

Obsługa wystąpień programu SQL Server (9%)
 • Zarządzanie zadaniami programu SQL Server Agent
  • Tworzenie i planowanie zadań; powiadamianie o wykonanych zadaniach; włączanie/wyłączanie zadań; zmienianie kolejności kroków zadania; rejestrowanie
 • Zarządzanie alertami programu SQL Server Agent
  • Alerty warunku wydajności; alerty zdarzeń SQL; alerty instrumentacji zarządzania Windows (WMI)
 • Zarządzanie operatorami programu SQL Server Agent
  • Harmonogramy operatora; operator awaryjny; dodawanie nowego operatora; metody powiadomień
 • Wdrażanie systemu Declarative Management Framework (DMF)
  • Tworzenie zasad; weryfikacja zasad; planowanie procedury sprawdzania zgodności zasad; wymuszanie zasad; tworzenie warunku
 • Tworzenie kopii zapasowej środowiska SQL Server
  • Koncepcje poziomu systemu operacyjnego; aplikacja SQL Server Utility; rodziny nośników a kompresja

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie zabezpieczeniami programu SQL Server (18%)
 • Zarządzanie identyfikatorami logowania i rolami serwera
  • Tworzenie identyfikatorów logowania; włączanie/wyłączanie identyfikatorów logowania; model zabezpieczeń (tryb uwierzytelniania); wymuszanie zasad haseł; stałe role serwera; zmienianie identyfikatorów logowania; tworzenie poświadczeń; identyfikatory logowania certyfikatów
 • Zarządzanie rolami użytkowników i baz danych
  • Mapowanie użytkownika; role zdefiniowane przez użytkownika; stałe role; gość; publiczne, dbo; tworzenie i usuwanie ról użytkownika; role aplikacji
 • Zarządzanie uprawnieniami wystąpień programu SQL Server
  • Wyzwalacze logowania; członkostwo według uprawnień a ról stałych; międzybazowy łańcuch własności; personifikacja; uprawnienia punków końcowych
 • Zarządzanie uprawnieniami do bazy danych
  • Personifikacja; międzybazowy łańcuch własności
 • Zarządzanie uprawnieniami schematów i obiektów
  • Zarządzanie prawami własności schematów; prawa obiektów
 • Inspekcja wystąpień programu SQL Server
  • Korzystanie z wyzwalaczy DDL i wyzwalaczy logowania; C2; popularne kryteria; niepowodzenia logowania; powiadomienia o zdarzeniach
 • Zarządzanie niewidocznym szyfrowaniem danych
  • Wpływ niewidocznego szyfrowania danych na kopie zapasowe; zarządzanie certyfikatami; klucze symetryczne
 • Konfigurowanie obszaru powierzchni
  • sp_configure

Materiały przygotowujące do egzaminu

Obsługa baz danych programu SQL Server (17%)
 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych
  • Pełne kopie zapasowe; różnicowe kopie zapasowe; dziennik transakcji; skompresowanie kopie zapasowe; kopie zapasowe plików i grup plików; weryfikacja kopii zapasowych; kopie zapasowe danych zaszyfrowanych w sposób niewidoczny
 • Przywracanie baz danych
  • Przywracanie w trybie online; przywracanie kopii różnicowej; dziennik transakcji; przywracanie kopii plików i grup plików; weryfikacja przywróconych danych; część końcowa dziennika transakcji; przywracanie kopii danych zaszyfrowanych w sposób niewidoczny
 • Zarządzanie bazami danych i ich konfigurowanie
  • Pliki, grupy plików i związane z nimi opcje; opcje baz danych; modele odzyskiwania; dołączanie/odłączanie danych
 • Zarządzanie migawkami baz danych
  • Tworzenie, upuszczanie, przywracanie
 • Zarządzanie integralnością bazy danych
  • Operacje DBCC CHECKDB; podejrzane strony; przywracanie z poziomu strony
 • Zarządzanie bazą danych z wykorzystaniem planów konserwacji
  • Kreator planów konserwacji; projektant planów konserwacji

Materiały przygotowujące do egzaminu

Przeprowadzanie zadań związanych z zarządzaniem danych (10%)
 • Importowanie i eksportowanie danych
  • BCP; wstawianie zbiorcze; OPENROWSET; narzędzia graficznego interfejsu użytkownika
  • NIE OBEJMUJE: usług SSIS
 • Zarządzanie partycjami danych
  • Przenoszenie danych z jednej partycji na drugą; dodawanie grup plików; zmienianie funkcji partycji; zmienianie schematu partycji
  • NIE OBEJMUJE: projektowania tabel/indeksów partycji
 • Wdrażanie kompresji danych
  • Kolumny rozrzedzone; strona/wiersz; kompresja formatu Unicode
 • Obsługa indeksów
  • Tworzenie indeksów przestrzennych; tworzenie indeksów partycjonowanych; indeksy klastrowe i nieklastrowe; indeksy XML; włączanie i wyłączanie indeksów; indeksy filtrowane w kolumnach rozrzedzonych; indeksy z kolumnami; przebudowywanie/reorganizowanie indeksów; tryb online/offline; statystyki indeksów filtrowanych
  • NIE OBEJMUJE: projektowania nowych indeksów
 • Zarządzanie sortowaniem
  • Sortowanie kolumn; sortowanie baz danych; sortowanie wystąpień

Materiały przygotowujące do egzaminu

Monitorowanie i rozwiązywanie problemów w programie SQL Server (14%)
 • Identyfikacja problemów z usługami programu SQL Server
  • Usługa aparatu bazy danych; usługa SQL Agent; usługa przeglądarki SQL Browser
 • Identyfikacja problemów współbieżności
  • Bloki, blokady, zakleszczenia, monitorowanie działań; odpowiednie dynamiczne widoki zarządzania
 • Identyfikowanie problemów z wykonaniem zadań w usłudze SQL Agent
  • Konta proxy; informacje logowania; historia zadania
 • Lokalizowanie informacji o błędzie
  • Dziennik błędów; dziennik agenta; historia wykonania zadania; dzienniki zdarzeń

Materiały przygotowujące do egzaminu

Optymalizowanie wydajności programu SQL Server (12%)
 • Wdrażanie zarządcy zasobów
 • Korzystanie z narzędzia Doradca dostrajania aparatu bazy danych
 • Zbieranie danych śledzenia za pomocą narzędzia SQL Server Profiler
 • Zbieranie danych wydajności za pomocą dynamicznych widoków zarządzania
 • Zbieranie danych wydajności za pomocą monitora systemu
 • Korzystanie z usługi Performance Studio

Materiały przygotowujące do egzaminu

Implementowanie wysokiej dostępności (9%)
 • Wdrażanie dublowania baz danych
  • Monitorowanie, konfigurowanie, tryb failover
 • Wdrażanie wystąpienia klastra programu SQL Server
  • Monitorowanie, konfigurowanie, tryb failover
 • Wdrażanie funkcji wysyłania dziennika
  • Monitorowanie, konfigurowanie, tryb failover
 • Implementowanie replikacji
  • Monitorowanie, konfigurowanie

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 432

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning i @sqlserver

Książki

Zestaw do samodzielnej nauki MCTS (Egzamin 70-432): Microsoft SQL Server 2008 - Implementation and Maintenance
Opublikowany: 18 lutego 2009 r.

Lepsze opanowanie umiejętności weryfikowanych podczas egzaminu MCTS 70-432 i w miejscu pracy. Praca we własnym tempie z wykorzystaniem serii lekcji i powtórek materiału, które w pełni pokrywają cele egzaminacyjne Utrwalenie wiedzy i zastosowanie jej w rzeczywistych przypadkach i ćwiczeniach praktycznych. Ten oficjalny przewodnik edukacyjny firmy Microsoft ma pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu czasu nauki.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci powinni posiadać dwuletnie doświadczenie w pracy z programem SQL Server 2008 lub dwa do trzech lat doświadczenia z poprzednią wersją tego programu. Kandydatami do tego egzaminu są profesjonaliści branży IT pracujący na stanowiskach związanych z administracją baz danych lub pracujący w środowisku, w którym bazy danych są centralnym punktem dla ich głównej specjalizacji. Są to następujące specjalizacje:

 • Pracownicy działów IT o profilu ogólnym pracujący w środowiskach, w których oprogramowanie SQL Server 2008 jest częścią rozwiązania ogólnego
 • Specjaliści technologii informatycznych zarządzający systemami opartymi na SQL Server 2008
 • Deweloperzy tworzący aplikacje wykorzystujące program SQL Server 2008
 • Specjaliści IT pracujący na aplikacjach innych firm, stworzonych w oparciu o program SQL Server 2008

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.