Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-464

Windows

Tworzenie baz danych programu Microsoft SQL Server

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

video

Tworzenie baz danych programu Microsoft SQL Server

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Według stanu na 18 lutego 2016 r. ten egzamin obejmuje materiały dotyczące programów SQL Server 2012 i 2014. Należy zwrócić uwagę, że ten egzamin nie zawiera pytań dotyczących funkcji lub możliwości, które są obecne tylko w programie SQL Server 2012. Aby uzyskać więcej informacji, należy pobrać i przejrzeć ten dokument.

Implementowanie obiektów bazodanowych (30–35%)
 • Tworzenie i modyfikowanie tabel
  • Opracowanie optymalnej strategii użytkowania tymczasowych obiektów, w tym zmiennych tabel i tabel tymczasowych; definiowanie alternatyw do wyzwalaczy; definiowanie kontroli wersji danych i zarządzania nimi; odpowiednie implementowanie @Table i #table; tworzenie kolumn obliczeniowych; implementowanie tabel partycjonowanych, schematów i funkcji; implementowanie sortowania kolumn; implementowanie przetwarzania transakcji online (OLTP); wdrażanie magazynów kolumn i kolumn rozrzedzonych
 • Projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń, a także rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami
  • Odpowiednia implementacja instrukcji języka sterowania danymi, rozwiązywanie problemów z połączeniem; implementowanie instrukcji wykonywania jako, implementowanie zabezpieczeń opartych na certyfikatach, tworzenie użytkowników bez logowania, definiowanie odpowiednich ról baz danych i uprawnień, implementowanie użytkowników zamkniętych, implementowanie łańcucha własności między bazami danych, implementowanie zabezpieczeń schematu, implementowanie ról serwerów
 • Projektowanie stopnia szczegółowości blokowania
  • Wybór odpowiedniego mechanizmu blokującego do danego zadania; obsługa zakleszczeń; projektowanie właściwości blokujących indeks; naprawa problemów blokujących; analiza scenariusza zakleszczenia; projektowanie odpowiednich poziomów izolacji, w tym wartości domyślnych obiektów Microsoft ActiveX Data Objects; projektowanie pod możliwości blokad i eskalacji blokad; projektowanie transakcji minimalizujących występowanie blokad; redukcja rywalizacji między blokadami; identyfikacja wąskich gardeł w projektowaniu danych; projektowanie odpowiedniej kontroli współbieżności (optymistyczna/pesymistyczna)
 • Implementowanie indeksów
  • Sprawdzanie fizycznej charakterystyki indeksów i wykonywanie obsługi indeksów; określanie nieużywanych indeksów; implementowanie indeksów; optymalizowanie indeksów, w tym pełne indeksy, filtrowanie, statystyki i egzekwowanie
 • Wdrażanie typów danych
  • Wybór odpowiednich typów danych, w tym obiektów BLOB, GUID, XML i danych przestrzennych, tworzenie typu danych aparatu plików wykonywalnych języka wspólnego (CLR); implementacja odpowiedniego wykorzystania @Table i #table; określanie wartości w oparciu o konwersje jawne i niejawne
 • Tworzenie i modyfikowanie granic
  • Tworzenie ograniczeń w tabeli; definiowanie ograniczeń, modyfikacje ograniczeń zgodnie z implikacjami wydajności, implementowanie usuwania kaskadowego, konfigurowanie ograniczeń wstawiania wsadowego

Materiały przygotowujące do egzaminu

Implementowanie obiektów programistycznych (15–20%)
 • Projektowanie i wdrażanie procedur składowanych
  • Tworzenie procedur składowanych i innych obiektów programowych; wdrażanie różnych typów wyników procedury składowanej; tworzenie procedury składowanej do warstwy dostępu do danych; analiza i przepisywanie procedur oraz procesów; programowanie procedur składowanych za pomocą T-SQL i CLR; wdrażanie parametrów, w tym parametrów zwracających tabelę, wejście i wyjście; wdrażanie obsługi błędów, w tym TRY... CATCH; konfigurowanie odpowiednich ustawień połączenia
 • Projektowanie funkcji wartościowanych tabelami SQL i funkcji skalarnych
  • Modyfikowanie skryptów korzystających z kursorów i pętli w operację opartą na poleceniu SET; projektowanie funkcji deterministycznych i niederministrycznych
 • Tworzenie, użycie i modyfikowanie funkcji definiowanych przez użytkownika
  • Implementowanie funkcji deterministycznych lub niedeterministycznych; implementowanie CROSS APPLY za pomocą funkcji definiowanych przez użytkownika (UDF); implementowanie funkcji CLR
 • Tworzenie i modyfikowanie widoków
  • Ustawianie i konfigurowanie tabeli i widoków partycjonowanych; tworzenie indeksowanych widoków

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie obiektów bazodanowych (25–30%)
 • Projektowanie tabel
  • Stosowanie wzorów projektowania danych; projektowanie odpowiednio znormalizowanych i zdenormalizowanych tabel SQL; projektowanie transakcji; projektowanie widoków; odpowiednie implementowanie GUID jako klastrowanego indeksu; odpowiednie projektowanie tabeli tymczasowych, w tym # oraz @; projektowanie strategii szyfrowania; projektowanie partycjonowania tabeli; projektowanie strategii magazynowania obiektów blob, w tym strumieni plików i tabeli plików; projektowanie tabeli pod kątem aparatu In-Memory OLTP
 • Projektowanie współbieżnych struktur
  • Tworzenie strategii maksymalizacji współbieżności, definiowanie strategii blokowania i współbieżności; projektowanie strategii izolacji transakcji, włącznie z bazą danych i sesją serwerów; projektowanie wyzwalaczy współbieżności
 • Projektowanie indeksów
  • Projektowanie indeksów i struktur danych, projektowanie filtrowanych indeksów, projektowanie strategii indeksowania, w tym magazynu kolumn, indeksów semantycznych i INCLUDE; projektowanie statystyk; umiejętność oceny, które indeksy w tabeli mogą być używane w przypadku odmiennych argumentów wyszukiwania (SARG); projektowanie indeksów przestrzennych i indeksów XML
 • Projektowanie integralności danych
  • Opracowywanie zasad integralności danych w tabeli (w tym sprawdzenia, klucz główny, klucz obcy, niepowtarzalność, schemat XML i opcja dopuszczania wartości null), wybór klucza podstawowego
 • Projektowanie transakcji niejawnych i jawnych
  • Zarządzanie transakcjami, zapewnienie integralności danych za pomocą transakcji; obsługa eskalacji transakcji rozproszonych; projektowanie punktów zapisu; projektowanie obsługi błędów transakcji, w tym TRY, CATCH i THROW

Materiały przygotowujące do egzaminu

Optymalizacja kwerend i rozwiązywanie problemów (25–30%)
 • Optymalizacja i dostosowywanie kwerend
  • Dopracowywanie kwerend o niedostatecznej wydajności, w tym unikanie niepotrzebnych konwersji między typami danych; identyfikowanie długotrwałych kwerend; recenzja i optymalizacja kodu; analiza planów wykonywania w celu optymalizacji kwerend; dostosowywanie kwerend za pomocą planów wykonywania oraz narzędzia Microsoft Database Tuning Advisor (DTA); optymalizacja kwerend przy użyciu elementów przestawnych i wspólnych wyrażeń tabel; wprowadzanie podpowiedzi dla kwerend; dopracowywanie obciążeń kwerend; implementowanie rekursywnych wspólnych wyrażeń tabel; implementowanie wyszukiwania pełnotekstowego i semantycznego; analiza planów wykonywania; implementacja przewodników planu
 • Wykrywanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością
  • Interpretowanie danych monitora wydajności; integracja danych monitora wydajności ze śladami SQL
 • Optymalizowanie indeksów
  • Tworzenie optymalnej strategii dla klastrowanych indeksów; analiza wykorzystania indeksu; optymalizacja indeksów pod kątem obciążenia, w tym magazynowanie danych i OLTP, generowanie odpowiednich indeksów i statystyk za pomocą kolumn INCLUDE; tworzenie filtrowanych indeksów; implementowanie indeksowania pełnotekstowego; implementacja indeksów magazynów kolumn; optymalizacja konserwacji indeksów online
 • Przechwytywanie i analizowanie planów wykonywania
  • Zbieranie i odczytywanie planów wykonywania, tworzenie indeksu opartego na planie wykonania, tworzenie partii lub rozdzielanie transakcji niejawnych, rozdzielanie dużych kwerend, konsolidacja mniejszych kwerend, recenzowanie i optymalizacja planów równoległych
 • Zbieranie danych o wydajności i systemie
  • Monitorowanie wydajności za pomocą dynamicznych widoków zarządzania; odbieranie danych wyjściowych z narzędzia Doradca dostrajania aparatu bazy danych; projektowanie sesji zdarzeń rozszerzonych; ocena i interpretacja dzienników zdarzeń rozszerzonych; optymalizacja ustawień sesji, zdarzenia rozszerzonego, stosowanie monitora aktywności w celu zminimalizowania wpływu na serwer i określenia wąskich gardeł we/wy, monitorowanie zasobów aparatu In-Memory OLTP

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 464

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Dandy Weyn na stanowisku Senior Program Manager dla grupy produktów SQL Server — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności weryfikowanych w ramach egzaminu 464.

Szkolenie przygotowawcze: 70-464: MCSE: Data Platform, SQL Server

To szkolenie przygotowawcze skupia się na wiedzy potrzebnej do zaliczenia egzaminu 70-464: Developing Microsoft SQL Server Databases. Szkolenie realizowane przez Michaela J. Corkery'ego, certyfikowanego trenera firmy Microsoft (MCT), przeprowadzi Cię przez cele egzaminu, zapewni ogólne wskazówki dotyczące zdawanego egzaminu, a także podkreśli najlepsze rozwiązanie dotyczące pracy z technologią SQL Server.

Samodzielne szkolenie

Tworzenie baz danych programu Microsoft SQL Server

Ten kurs pomaga w przygotowaniu do egzaminu 70-464. Eksperci omówią z Tobą tabele, indeksy, procedury składowane i inne obiekty bazodanowe. Poznasz techniki projektowania indeksów, zarządzania transakcjami i optymalizacji wydajności i współbieżności. Zostaną też omówione sposoby i najlepsze rozwiązania z zakresu rozwiązywania problemów.

Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 464

Ze społeczności

Strona wiki dotycząca egzaminu 70-464

Forum dotyczące egzaminu 70-464

Obserwuj @MSLearning i @sqlserver

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla specjalistów w zakresie baz danych, którzy budują i implementują bazy danych w organizacjach i zapewniają wysoki poziom dostępności danych. Ich obowiązki obejmują tworzenie plików baz danych, typów danych i tabel, planowanie, tworzenie i optymalizowanie indeksów, zapewnianie integralności danych, implementowanie widoków, procedur składowanych i funkcji, a także zarządzanie transakcjami i blokadami.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.