Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-467

Windows

Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

video

Designing BI Solutions with Microsoft SQL Server

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Według stanu na 18 lutego 2016 r. ten egzamin obejmuje materiały dotyczące programów SQL Server 2012 i 2014. Należy zwrócić uwagę, że ten egzamin nie zawiera pytań dotyczących funkcji lub możliwości, które są obecne tylko w programie SQL Server 2012. Aby uzyskać więcej informacji, należy pobrać i przejrzeć ten dokument.

Planowanie infrastruktury analiz biznesowych (BI) (15–20%)
 • Planowanie wydajności
  • Optymalizacja procedur wsadowych: wyodrębnianie, transformacja i ładowanie danych (ETL) w usługach SQL Server Integration Services (SSIS)/SQL i faza przetwarzania w usługach Analysis Services; konfiguracja aktywnego buforowania w ramach usług SQL Server Analysis Services (SSAS) dla różnych scenariuszy; znajomość wpływu nazwanych kwerend w widoku źródła danych na wydajność; analiza i optymalizacja wydajności, w tym wyrażeń wielowymiarowych (MDX) i kwerend języka DAX (Data Analysis Expression); rozumienie różnicy pomiędzy partycjonowaniem w celu zwiększenia wydajności ładowania danych a wydajnością kwerend w usługach SSAS; odpowiednie indeksowanie tabeli faktów; optymalizacja modułów usług Analysis Services w pakiecie SQL Server Data Tools; tworzenie agregacji
 • Planowanie skalowalności
  • Zmiana opcji wiązania partycji; wybór odpowiedniego wielowymiarowego trybu magazynowania: OLAP (MOLAP), relacyjnego trybu OLAP (ROLAP) i hybrydowego trybu OLAP (HOLAP)
 • Planowanie i zarządzanie uaktualnieniami
  • Planowanie zarządzania zmianami w odniesieniu do rozwiązań BI
 • Zarządzanie kondycją serwera
  • Projektowanie strategii automatyzacji

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie infrastruktury BI (15–20%)
 • Projektowanie strategii zabezpieczeń
  • Konfiguracja zabezpieczeń i personifikacji pomiędzy usługą SQL Server, Analysis Services i systemem frontendu; wdrażanie dynamicznych zabezpieczeń wymiaru w module; konfiguracja zabezpieczeń w środowisku ekstranetowym; konfiguracja zabezpieczeń protokołu Kerberos; projektowanie mechanizmów uwierzytelniania; projektowanie testów zabezpieczeń; umiejętność tworzenia kompleksowych rozwiązań zabezpieczeń; projektowanie ról dla miar obliczeniowych; znajomość wad i zalet standardowych rozwiązań zabezpieczeń usług SSAS i dynamicznych zabezpieczeń
 • Projektowanie strategii partycjonowania SQL
  • Wybór odpowiedniej strategii partycjonowania dla magazynu danych i modułu, wdrażanie równoległego ładowania danych do tabel faktów przy użyciu funkcji przełączania partycji; stosowanie opcji kompresji danych
 • Projektowanie strategii wysokiej dostępności i odzyskiwania danych
  • Projektowanie strategii przywracania, tworzenie i przywracanie kopii zapasowych baz danych SSAS, tworzenie i przywracanie kopii zapasowych baz danych SSRS, przenoszenie i przywracanie wykazów SSIS, projektowanie rozwiązania pracującego w trybie AlwaysON
 • Projektowanie strategii rejestrowania i inspekcji
  • Projektowanie nowej infrastruktury rejestrowania usług SSIS (np. informacje dostępne w widokach wykazu), sprawdzanie poprawności danych pod względem ich bilansowania i uzgadniania

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie rozwiązania raportowania (20–25%)
 • Projektowanie zestawu danych usług Reporting Services
  • Projektowanie odpowiednich parametrów kwerend danych, tworzenie odpowiednich kwerend SQL, tworzenie odpowiednich kwerend DAX dla aplikacji, zarządzanie uprawnieniami do danych i zabezpieczeniami, wyodrębnianie danych z usług analiz za pomocą kwerend MDX, równoważnie przetwarzania na podstawie kwerend z przetwarzaniem na podstawie filtrów, zarządzanie zestawami danych przy użyciu procedur składowanych
 • Zarządzanie usługami/raportowaniem programu Excel w środowisku programu SharePoint
  • Konfigurowanie harmonogramów odświeżania dla dodatku PowerPivot publikowanych w oprogramowaniu SharePoint, publikowane danych BI w oprogramowaniu SharePoint, używanie oprogramowania SharePoint w celu wykonania zadań administracyjnych BI, instalacja i konfiguracja dodatku Power View, publikowanie dodatku PowerPivot i Power View w oprogramowaniu SharePoint
 • Projektowanie strategii pozyskiwania danych
  • Określanie źródeł danych do wykorzystania w celu pozyskania danych; określanie zmian (dane przyrostowe) w źródle danych (przedział czasu); określanie relacji i zależności między źródłami danych; określanie dostępu użytkowników do poszczególnych danych; określanie okresu czasu przechowywania poszczególnych danych (zgodność z przepisami, archiwizacja danych, dezaktualizacja danych), projektowanie strategii przenoszenia danych; profilowanie danych źródłowych
 • Planowanie i zarządzanie konfiguracją usług raportowania
  • Wybór odpowiednich wymogów usług raportowania (w tym trybu macierzystego i trybu SharePoint)
 • Projektowanie architektury rozwiązania raportowania BI
  • Połączone raporty drążenia, raporty szczegółowe i raporty podrzędne; projektowanie strategii migracji raportów; uzyskiwanie dostępu do interfejsu API usług raportowania; projektowanie strategii związanych z kodem; identyfikowanie możliwości zastosowania usług Reporting Services (RS), programu Report Builder (RB) lub Power View; projektowanie i wdrażanie przenoszenia kontekstu treści podczas łączenia wszystkich rodzajów raportów (RS, RB, PowerView, Excel); wdrażanie narzędzi BI do raportowania w środowisku programu SharePoint (usługi programu Excel, program PerformanceView, usługi Reporting Services); wybór strategii subskrypcji; uruchamianie alertów danych; projektowanie wizualizacji mapy

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie modeli danych BI (30–35%)
 • Projektowanie magazynu danych
  • Projektowanie modelu danych, który jest zoptymalizowany dla potrzeb raportowania; projektowanie i budowa modułu na podstawie istniejących danych; projektowanie korporacyjnego magazynu danych (EDW) i modułów OLAP; wybór pomiędzy kluczami naturalnymi i kluczami zastępczymi podczas projektowania magazynu danych; stosowanie funkcji dostępnych w programie SQL Server w celu projektowania, wdrażania i obsługi magazynu danych, w tym partycjonowania, wolno zmieniających się wymiarów (SCD), funkcji przechwytywania zmian danych (CDC), widoki indeksu i indeksy magazynu kolumn; określanie najlepszych rozwiązań w zakresie raportowania; wdrażanie relacji wiele-do-wielu w module OLAP; projektowanie odwrotne hurtowni/magazynu danych z modułu usług Analysis Services; implementowanie przyrostowego obciążenia danymi; wybór między wykonywaniem operacji agregacji w potoku SSIS a wykonywaniem ich w aparacie relacyjnym
 • Projektowanie schematu
  • Modelowanie wielowymiarowe oparte na schemacie gwiazdy lub płatka śniegu, projektowanie modelu relacyjnego dla składnicy danych
 • Projektowanie architektury modułu
  • Partycjonowanie modułów i tworzenie strategii agregacji dla oddzielnych partycji; projektowanie modelu danych; wybór odpowiedniej strategii partycjonowania dla magazynu danych i modułu; projektowanie układu pliku danych; identyfikacja metody agregacji miary w module MOLAP; dostrajanie wydajności modułu MOLAP za pomocą agregacji; projektowanie widoku źródła danych; projektowanie pod operacje przeglądania szczegółowego i zapisywania zwrotnego modułu; wybór odpowiedniego stopnia szczegółowości danych zapisywanych w grupie miar; projektowanie przetwarzania usług analizy za pomocą indeksów, widoków indeksów lub wyrażeń sortowania
 • Projektowanie tabeli faktów
  • Projektowanie magazynu danych, który obsługuje wymiary wiele-do-wielu z tabelami faktów niezawierającymi faktów
 • Projektowanie semantycznych modeli analizy biznesowej
  • Planowanie wielowymiarowego modułu; obsługa relacji wiele-do-wielu między tabelami; wybór między modelami wielowymiarowymi i tabelarycznymi, w zależności od rodzaju danych i obciążenia
 • Projektowanie i tworzenie kalkulacji MDX
  • Projektowanie kwerend MDX; określanie struktury wyrażeń MDX i funkcji wspólnych (spójne kolekcje, zestawy, funkcje TopCount, SCOPE, VisualTotalsi inne), tworzenie obliczeniowych elementów członkowskich w wyrażeniu MDX, określanie instrukcji MDX do zwrócenia oczekiwanego wyniku; wdrażanie niestandardowego wyrażenia MDX lub logicznego rozwiązania dla wcześniej przygotowanego zadania przypadku

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie rozwiązania ETL (10–15%)
 • Projektowanie uruchamiania pakietów SSIS
  • Używanie nowego modelu wdrożenia projektu; przekazywanie wartości w momencie wykonywania; udostępnianie parametrów między pakietami; planowanie obciążeń przyrostowych lub obciążeń pełnych; optymalizacja wykonywania za pomocą elementu dystrybucji zrównoważonych danych (BDD); wybór optymalnej strategii przetwarzania (w tym transformacji skryptu, obciążeń przyrostowych płaskich plików i przekształcanie kolumn pochodnych)
 • Planowanie wdrażania rozwiązań SSIS
  • Wdrażanie pakietu na innym serwerze z odmiennymi wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń; zabezpieczanie pakietów usług integracji, które zostały rozmieszczone w systemie plików; wiedza na temat pakietów/projektów SSIS i ich interakcji ze środowiskami pracy (w tym możliwość odtworzenia); wybór pomiędzy operacjami agregacji w potoku SSIS i aparatem relacyjnym; planowanie automatyzacji wdrożenia SSIS, planowanie administrowania bazą danych wykazu SSIS
 • Projektowanie konfiguracji pakietu dla pakietów SSIS
  • Unikanie powtarzających się informacji konfiguracyjnych wprowadzonych w pakietach SSIS i stosowanie plików konfiguracyjnych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 467

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Matthew Roche na stanowisku Senior Program Manager dla grupy produktów SQL Server — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności weryfikowanych w ramach egzaminu 467.

Szkolenie przygotowawcze: 70-467: MCSE: Business Intelligence, SQL Server

To szkolenie przygotowawcze skupia się na wiedzy potrzebnej do zaliczenia egzaminu 70-467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server. Szkolenie realizowane przez Armando Lacerdę, certyfikowanego trenera firmy Microsoft (MCT), przeprowadzi Cię przez cele egzaminu, zapewni ogólne wskazówki dotyczące zdawanego egzaminu, a także podkreśli najlepsze rozwiązanie dotyczące pracy z technologią SQL Server.

Samodzielne szkolenie

Designing BI Solutions with Microsoft SQL Server

Ten kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo analizą biznesową i może im dostarczyć porad i pomysłów dotyczących wdrażania rozwiązań BI. Ten kurs pomaga też w przygotowaniu do egzaminu 70-467. Eksperci krok po kroku objaśniają zagadnienia planowania i projektowania rozwiązania BI opartego na systemie SQL Server 2014 i innych technologiach analizy biznesowej firmy Microsoft. Pozwala dowiedzieć się, jak zaplanować infrastrukturę magazynu danych, określić odpowiednie podejście do odzyskiwania awaryjnego, osiągnąć równowagę między przetwarzaniem na podstawie kwerend z przetwarzaniem na podstawie filtrów i poznać inne zagadnienia.

Ze społeczności

Strona wiki dotycząca egzaminu 70-467

Forum dotyczące egzaminu 70-467

Obserwuj @MSLearning i @sqlserver

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla architektów rozwiązań analizy biznesowej (BI), którzy są odpowiedzialni za kompleksowy projekt infrastruktury BI i jej powiązania z innymi używanymi systemami danych.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.