Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-486

Visual Studio

 • Opublikowano:
  4 października 2012 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, japoński, portugalski (Brazylia)
 • Odbiorcy:
  Deweloperzy
 • Technologia:
  Microsoft Visual Studio 2013, ASP.NET MVC 5.1
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSD

Developing ASP.NET MVC Web Applications

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

video

Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications Jump Start

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Od 30 kwietnia 2014 r. pytania na tym egzaminie obejmują zagadnienia dotyczące oprogramowania Visual Studio 2013, MVC5 oraz uaktualnień Microsoft Azure.

Projektowanie architektury aplikacji (15–20%)
 • Planowanie warstw aplikacji
  • Planowanie dostępu do danych; planowanie podziału odpowiedzialności; odpowiednie stosowanie modeli, widoków i kontrolerów; wybór pomiędzy przetwarzaniem po stronie klienta i przetwarzaniem po stronie serwera; projektowanie skalowalności
 • Projektowanie aplikacji rozproszonej
  • Projektowanie aplikacji hybrydowej (lokalnej a zdalnej, w tym Azure), planowanie pod kątem zarządzania sesją w środowisku rozproszonym, planowanie farm sieci Web
 • Projektowanie i wdrażanie cyklu życia roli w systemie Azure
  • Określanie i wdrażanie zdarzeń początkowych, uruchomienia i zatrzymania; określanie zadań uruchamiania (konfiguracja usług IIS [pula aplikacji], konfiguracja rejestru i narzędzia zewnętrzne)
 • Konfiguracja zarządzania stanem
  • Wybór mechanizmu zarządzania stanem (wewnętrzne i zewnętrzne zarządzanie stanem), planowanie skalowalności; korzystanie z plików cookie lub lokalnej pamięci masowej w celu obsługi stanu, stosowanie ustawień konfiguracyjnych w pliku web.config, przekazywanie parametrów bez ustanawiania sesji (np. ciąg kwerendy)
 • Projektowanie strategii buforowania
  • Implementowanie buforowania stron wyjściowych (ukierunkowanego na wydajność); implementowanie buforowania danych; implementowanie buforowania HTTP, implementowanie buforowania Azure
 • Projektowanie i wdrażanie strategii dotyczącej protokołu Web Socket
  • Asynchroniczny odczyt i zapis ciągów oraz danych binarnych (długotrwałe transfery danych); wybór strategii dotyczącej utraty połączenia; wybór strategii określającej zastosowanie protokołów Web Socket, implementowanie SignalR
 • Projektowanie modułów i programów obsługi HTTP
  • Wdrażanie synchronicznych i asynchronicznych modułów oraz programów obsługi; wybór pomiędzy modułami i programami obsługi w usługach IIS

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie środowiska użytkownika (20–25%)
 • Wykorzystywanie projektu interfejsu użytkownika dla aplikacji sieci Web
  • Tworzenie i stosowanie stylów przy użyciu języka CSS, tworzenie struktury i układu interfejsu użytkownika przy użyciu języka HTML, implementowanie dynamicznej zawartości strony na podstawie projektu
 • Projektowanie i wdrażanie zachowania interfejsu użytkownika
  • Implementowanie walidacji klienta, stosowanie języka JavaScript i modelu DOM do kontroli zachowania aplikacji, wydłużanie obiektów poprzez dziedziczenie prototypowe, stosowanie technologii AJAX do częściowych aktualizacji strony, implementowanie interfejsu użytkownika przy użyciu biblioteki JQuery
 • Projektowanie interfejsu użytkownika w aplikacji
  • Implementowanie elementów częściowych do ponownego użycia w innych obszarach aplikacji, projektowanie i wdrażanie stron przy użyciu szablonów Razor (silnik widoku Razor), projektowanie układów do struktury wizualnej, implementowanie stron wzorcowych/stron aplikacji
 • Doskonalenie zachowania i stylu aplikacji na podstawie opcji wykrywania funkcji przeglądarki
  • Wykrywanie funkcji i możliwości przeglądarki; tworzenie aplikacji sieci Web, która działa w wielu przeglądarkach i urządzeniach przenośnych; doskonalenie zachowania i stylu aplikacji poprzez stosowanie specyficznych dla dostawcy rozszerzeń np. CSS
 • Planowanie adaptacyjnego układu interfejsu użytkownika
  • Planowanie uruchamiania aplikacji w przeglądarkach w wielu urządzeniach (rozdzielczość ekranu, CSS, HTML), planowanie mobilnych aplikacji sieci Web

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie środowiska użytkownika (15–20%)
 • Planowanie optymalizacji i dostępności aparatu wyszukiwania
  • Stosowanie narzędzi analitycznych w celu analizy kodu HTML, wyświetlanie i ocena koncepcyjnej struktury przy użyciu dodatków typu plug-in do przeglądarek internetowych, pisanie semantycznego kodu HTML (HTML5 i ARIA) dla ułatwienia dostępu np. czytniki ekranu
 • Planowanie i wdrażanie globalizacji i lokalizacji
  • Planowanie strategii lokalizacji, tworzenie i stosowanie zasobów interfejsu użytkownika, w tym zasobów języka JavaScript; ustawianie kultur; tworzenie satelickich zestawów zasobów
 • Projektowanie i wdrażanie kontrolerów i akcji MVC
  • Stosowanie atrybutów autoryzacji, filtrów globalnych i filtrów uwierzytelniania; określanie filtru zastępującego; implementowanie zachowań działań; implementowanie wyników działań; implementowanie wiązania modeli
 • Projektowanie i wdrażanie tras
  • Definiowanie trasy do obsługi wzorca adresu URL, stosowanie ograniczeń trasy, ignorowanie wzorców adresu URL, dodawanie parametrów niestandardowych trasy, definiowanie obszarów
 • Kontrola zachowania aplikacji przy użyciu punktów rozszerzania MVC
  • Wdrażanie filtrów MVC i fabryk kontrolerów; kontrola zachowania aplikacji przy użyciu wyników akcji, klasy viewengines, integratorów modelu i metod obsługujących połączenie
 • Zmniejszanie przepustowości sieci
  • Pakowanie i kompresja skryptów (CSS i JavaScript), kompresja i dekompresji danych (przy użyciu kompresji gzip/deflate, magazyn), planowanie strategii sieci dostarczania zawartości np. sieć dostarczania zawartości w systemie dostarczania zawartości Azure

Materiały przygotowujące do egzaminu

Rozwiązywanie problemów i debugowanie aplikacji sieci Web (20–25%)
 • Zapobieganie i rozwiązywanie problemów w środowisku wykonawczym
  • Rozwiązywanie problemów dotyczących wydajności, bezpieczeństwa i błędów; wdrażanie śledzenia i rejestrowania (w tym za pomocą atrybutów do rejestrowania) i debugowanie (w tym IntelliTrace); wymuszanie warunków przy użyciu kontraktów kodu; włączanie i konfiguracja monitorowania kondycji (w tym Monitor wydajności)
 • Projektowanie strategii obsługi wyjątków
  • Obsługa wyjątków w wielu warstwach, wyświetlanie stron błędów niestandardowych przy użyciu pliku global.asax lub tworzenie własnego obiektu HTTPHandler albo ustawianie atrybutów web.config, obsługa wyjątków pierwszej szansy
 • Testowanie aplikacji sieci Web
  • Tworzenie i uruchamianie testów jednostki (np. używanie klasy Assert), tworzenie obiektów mock, tworzenie i uruchamianie testów witryn sieci Web, w tym używanie łączy w przeglądarce, debugowanie aplikacji sieci Web w wielu przeglądarkach internetowych i emulatorach urządzeń przenośnych
 • Debugowanie aplikacji Azure
  • Zbieranie informacji diagnostycznych przy użyciu interfejsu API funkcji Azure Diagnostics i implementacja odpowiedniego trybu – na żądanie lub zaplanowanego; wybór typów dziennika np. dzienniki zdarzeń, liczniki wydajności i zrzuty w przypadki awarii; debugowanie aplikacji Azure przy użyciu narzędzia IntelliTrace i protokołu RDP (Remote Desktop Protocol), a także debugowanie zdalne; bezpośrednia interakcja ze zdalnymi witrynami Azure za pomocą narzędzia Eksplorator serwera.

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń (20–25%)
 • Konfiguracja uwierzytelniania
  • Uwierzytelnianie użytkowników; wymuszanie ustawień uwierzytelniania; wybór pomiędzy uwierzytelnianiem systemu Windows, uwierzytelnianiem przy użyciu formularzy i niestandardowym uwierzytelnianiem; zarządzanie sesją użytkownika przy użyciu plików cookie; konfiguracja dostawców członkostwa; tworzenie niestandardowych dostawców członkostwa; konfiguracja tożsamości ASP.NET
 • Konfiguracja i stosowanie autoryzacji
  • Tworzenie ról; autoryzacja ról przy użyciu konfiguracji, programowa autoryzacja ról, tworzenie niestandardowych dostawców ról, implementowanie autoryzacji usługi WCF
 • Projektowanie i wdrażanie uwierzytelniania opartego na oświadczeniach w magazynach tożsamości federacyjnych
  • Wdrażanie uwierzytelniania federacyjnego przy użyciu usługi kontroli dostępu systemu Azure; tworzenie niestandardowego tokenu zabezpieczającego przy użyciu rozwiązania Windows Identity Foundation; obsługa formatów tokenu (np. oAuth, OpenID, konto Microsoft, Google, Twitter i Facebook) dla tokenów SAML i SWT
 • Zarządzanie integralnością danych
  • Stosowanie szyfrowania do danych aplikacji, stosowanie szyfrowania do sekcji konfiguracji aplikacji, podpisywanie danych aplikacji w celu zapobiegania manipulowaniem
 • Wdrażanie bezpiecznej witryny przy użyciu aplikacji ASP.NET
  • Zabezpieczanie komunikacji poprzez stosowanie certyfikatów SSL; stosowanie ciągu zaburzającego i haszowanie haseł do magazynu; stosowanie kodowania HTML, aby zapobiegać atakom z wykorzystaniem skryptów krzyżowych (biblioteka ANTI-XSS); wdrażanie odroczonej walidacji i obsługa niesprawdzonych żądań np. formularza, ciągu kwerendy i adresu URL; zapobieganie atakom iniekcji SQL poprzez parametryzowanie kwerend; zapobieganie fałszerstwom żądania międzywitrynowego (XSRF)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 486

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Jeremy Foster na stanowisku Developer Evangelist — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności weryfikowanych w egzaminie 486.

Samodzielne szkolenie
Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications Jump Start

Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 486

Ze społeczności

Strona wiki dotycząca egzaminu 70-486

Forum dotyczące egzaminu 70-486

Obserwuj @MSLearning i @visualstudio

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla deweloperów posiadających minimum od trzech do pięciu lat doświadczenia w opracowywaniu aplikacji sieci Web programu Microsoft ASP.NET, w tym minimum dwa lata doświadczenia w tworzeniu rozwiązań MVC.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.