Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-487

Visual Studio logo

 • Opublikowano:
  17 października 2012 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, japoński, portugalski (Brazylia)
 • Odbiorcy:
  Deweloperzy
 • Technologia:
  Microsoft Visual Studio 2013, Microsoft Azure
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSD

Developing Microsoft Azure and Web Services

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

video

Developing Windows Azure and Web Services Jump Start

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Od 30 kwietnia 2014 r. pytania na tym egzaminie obejmują zagadnienia dotyczące oprogramowania Visual Studio 2013 oraz uaktualnień Microsoft Azure.

Dostęp do danych (20–25%)
 • Wybór technologii dostępu do danych
  • Wybór technologii (ADO.NET, Entity Framework, WCF Data Services, magazyn Azure) na podstawie wymagań aplikacji
 • Implementowanie buforowania
  • Buforowanie danych statycznych, stosowanie zasad pamięci podręcznej (w tym wygaśnięcia); stosowanie obiektu CacheDependency do odświeżania danych pamięci podręcznej; powiadomienia o kwerendzie
 • Wdrażanie transakcji
  • Zarządzanie transakcjami przy użyciu interfejsu API z przestrzeni nazw System.Transactions; wdrażanie transakcji rozproszonych; określanie poziomu izolacji transakcji
 • Wdrażanie magazynu danych w systemie Azure
  • Dostęp do magazynu danych w systemie Azure; wybór mechanizmu przechowywania danych w systemie Azure (obiekty binarne, tabele, kolejki, baza danych SQL); dystrybucja danych przy użyciu sieci dostarczania zawartości (CDN); obsługa wyjątków przy użyciu ponownych prób (baza danych SQL); zarządzanie buforowaniem w systemie Azure
 • Tworzenie i wdrażanie usługi WCF Data Services
  • Przypisywanie zasobów; wdrażanie filtrowania; tworzenie wyrażenia kwerendy, dostęp do formatów ładunku (w tym JSON), stosowanie interceptorów usług danych i operatorów usług
 • Edycja struktur danych XML
  • Odczyt, filtrowanie, tworzenie i modyfikowanie struktur danych XML; edycja danych XML przy użyciu elementów XMLReader, XMLWriter, XMLDocument, XPath, LINQ to XML; transformacja dokumentów XML przy użyciu przekształceń XSLT

Materiały przygotowujące do egzaminu

Stosowanie kwerend i edycja danych przy użyciu programu Entity Framework (20–25%)
 • Stosowanie kwerend i edycja danych przy użyciu programu Entity Framework
  • Stosowanie kwerend, uaktualnianie i usuwanie danych przy użyciu klasy DBContext; tworzenie kwerendy, w której używane jest odroczone wykonanie; wdrażanie ładowania opóźnionego i wczesnego; tworzenie i uruchamianie skompilowanych kwerend; stosowanie kwerend danych przy użyciu języka Entity SQL, wykonywanie operacji asynchronicznych za pomocą Entity Framework; mapowanie procedury składowanej
 • Stosowanie kwerend i edycja danych przy użyciu dostawcy danych programu Entity Framework
  • Stosowanie kwerend i edycja danych przy użyciu elementów Connection, DataReader i Command z przestrzeni nazw System.Data.EntityClient; wykonywanie synchronicznych i asynchronicznych operacji; zarządzanie transakcjami (API); programatyczna konfiguracja dostawcy danych
 • Stosowanie kwerend danych przy użyciu składnika LINQ to Entities
  • Stosowanie kwerend danych przy użyciu operatorów LINQ (np. project, skip, aggregate, filter i join); rejestrowanie kwerend i poleceń bazy danych; implementowanie granic kwerendy (wartość IQueryable lub IEnumerable); implementowanie zapytań asynchronicznych
 • Stosowanie kwerend i edycja danych przy użyciu usługi ADO.NET
  • Stosowanie kwerend i edycja danych przy użyciu elementów Connection, DataReader, Command, DataAdapter i DataSet; wykonywanie synchronicznych i asynchronicznych operacji; zarządzanie transakcjami (API)
 • Tworzenie modelu danych w programie Entity Framework
  • Tworzenie struktury modelu danych przy użyciu jednej tabeli dla każdego typu informacji, jednej tabeli dla każdej klasy i jednej tabeli dla całej hierarchii dziedziczenia; wybór i wdrażanie podejścia do zarządzania modelem danych (podejście code first, podejście model first lub podejście database first); wdrażanie obiektów POCO; opis modelu danych za pomocą definicji schematu logicznego, definicji schematu magazynu oraz języka mapowania (CSDL, SSDL, MSL) i konwencje priorytetyzowania kodów niestandardowych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie i wdrażanie usług WCF (15–20%)
 • Tworzenie usług WCF
  • Tworzenie kontraktów (usługi, danych, wiadomości, wywołania zwrotnego i błędu); wdrażanie inspektorów wiadomości; wdrażanie operacji asynchronicznych w usłudze
 • Konfiguracja usług WCF przy użyciu ustawień konfiguracyjnych
  • Konfiguracja zachowań usługi; konfiguracja punktów końcowych usługi; konfiguracja powiązań, w tym powiązań WebSocket; określanie kontraktu usługi; udostępnianie metadanych usługi (XSD, WSDL i punkt końcowy wymiany metadanych); konfiguracja kompresji i kodowania wiadomości
 • Konfiguracja usług WCF przy użyciu interfejsu API
  • Konfiguracja zachowań usługi; konfiguracja punktów końcowych usługi; konfiguracja powiązania; określanie kontraktu usługi; udostępnianie metadanych usługi (XSD, WSDL i punkt końcowy wymiany metadanych); routing usług WCF i funkcje odnajdywania
 • Zabezpieczanie usługi WCF
  • Wdrażanie zabezpieczeń na poziomie wiadomości, implementowanie zabezpieczeń na poziomie transportu; implementowanie certyfikatów; projektowanie i wdrażanie wielu trybów uwierzytelniania
 • Użytkowanie usług WCF
  • Generowanie proxy przy użyciu narzędzia SvcUtil; generowanie proxy poprzez tworzenie odwołania do usługi; tworzenie i wdrażanie fabryk kanałów
 • Przechowywanie wersji usługi WCF
  • Przechowywanie wersji różnych typów kontraktów (wiadomości, usługi, danych); konfiguracja adresu, powiązania i przechowywania wersji usług routingu
 • Tworzenie i konfigurowanie usług WCF w systemie Azure
  • Tworzenie i konfigurowanie powiązań dla usług WCF (zestaw SDK dla systemu Azure — rozszerzenia WCF); przekazywanie powiązań do systemu Azure przy użyciu punktów końcowych magistrali usług; integracja z przekazywaniem magistrali usług w systemie Azure
 • Wdrażanie wzorców wiadomości
  • Wdrażanie jednokierunkowych żądań/odpowiedzi, przesyłania strumieniowego i komunikacji dupleksowej; wdrażanie magistrali usług systemu Azure i komponentu Azure Queues
 • Hosting i zarządzanie usługami
  • Zarządzanie współbieżnością usług (pojedyncza, wielokrotna, współużytkowania); tworzenie hostów usług; wybór mechanizmu hostowania; wybór trybu tworzenia instancji (tryb co wywołanie, tryb sesji, tryb pojedynczego wystąpienia), aktywowanie i zarządzanie usługą przy użyciu rozwiązania AppFabric; wdrażanie usług transakcyjnych, hosting usług w roli procesu roboczego systemu Azure

Materiały przygotowujące do egzaminu

Tworzenie i użytkowanie usług działających w składniku Web API (15–20%)
 • Projektowanie składnika Web API
  • Definiowanie zasobów HTTP przy użyciu akcji HTTP; planowanie odpowiedniej przestrzeni URI i mapowanie przestrzeni URI przy użyciu routingu; wybór odpowiedniej metody HTTP (get, put, post, delete) w celu spełnienia wymagań; wybór odpowiedniego formatu (formaty Web API) do odpowiedzi w celu spełnienia wymagań; planowanie czasu zmiany akcji HTTP na asynchroniczne; projektowanie i wdrażanie tras
 • Wdrażanie składnika Web API
  • Akceptowanie danych w formacie JSON (w języku JavaScript, w wywołaniu zwrotnym AJAX); stosowanie negocjacji zawartości do zapewniania różnych formatów danych dla klientów; definiowanie akcji i parametrów do obsługi wiązania danych; stosowanie klasy HttpMessageHandler do przetwarzanie żądań klienta i odpowiedzi serwera; wdrażanie iniekcji zależności wraz z modułem rozwiązywania zależności w celu tworzenia bardziej elastycznych aplikacji; wdrażanie filtrów akcji i filtrów wyjątków do zarządzania wykonaniem kontrolera; wdrażanie akcji asynchronicznych i synchronicznych, wdrażanie akcji przesyłania strumieniowego, wdrażanie SignalR; testowanie interfejsu API usług sieci Web
 • Zabezpieczanie składnika Web API
  • Implementacja uwierzytelnienia HTTPBasic po SSL, implementacja uwierzytelniania w systemie Windows, zapobieganie fałszerstwom żądania międzywitrynowego (XSRF); projektowanie, implementowanie i rozszerzanie filtrów uwierzytelnienia i autoryzacji w celu kontroli dostępu do aplikacji, implementowanie udostępniania żądań między różnymi źródłami (CORS); implementowanie pojedynczego logowania za pomocą OAuth 2.0; konfigurowanie wielu trybów uwierzytelniania na pojedynczym punkcie końcowym
 • Hosting i zarządzanie składnikiem Web API
  • Hosting składnika Web API w aplikacji ASP.NET; samodzielny hosting składnika Web API w ramach własnego procesu (usługa systemu Windows), w tym otwarty interfejs sieci Web dla platformy .NET (OWIN); hosting usług w roli procesu roboczego systemu Azure; ograniczanie rozmiaru wiadomości; konfiguracja serwera hosta do przesyłania strumieniowego
 • Użytkowanie usług sieci Web składnika Web API
  • Użytkowanie usług Web API przy synchronicznym i asynchronicznym użyciu klasy HttpClient; wysyłanie i otrzymywanie żądań w różnych formatach (JSON/HTML/itp.), dzielenie na partie żądań

Materiały przygotowujące do egzaminu

Wdrażanie aplikacji i usług sieci Web (15–20%)
 • Projektowanie strategii wdrażania
  • Tworzenie pakietu instalacyjnego usług IIS; wdrażanie do kolektywu serwerów sieci Web, wdrażanie aplikacji sieci Web za pomocą polecenia xcopy; automatyzacja wdrażania z serwera TFS lub serwera kompilacji
 • Wybór strategii wdrażania dla aplikacji sieci Web systemu Azure
  • Przeprowadzanie uaktualnienia na miejscu i zamiana wdrożeń; konfiguracja domeny uaktualnienia; tworzenie i konfigurowanie danych wejściowych i wewnętrznych punktów końcowych; określanie konfiguracji systemu operacyjnego, wdrażanie aplikacji za pomocą witryny Azure
 • Konfiguracja aplikacji sieci Web do wdrażania
  • Przełączanie z trybu produkcyjnego na tryb debugowania; stosowanie metody SetParameters do tworzenia puli aplikacji IIS, włączanie i monitorowanie funkcji wstrzymania aplikacji ASP.NET, ustawianie uprawnień i haseł; konfiguracja punktów końcowych WCF (w tym mapowanie protokołów HTTPS), powiązań i zachowań; przekształcanie pliku web.config przy użyciu kodu XSLT (np. w środowiskach deweloperskich, testowych i produkcyjnych); konfiguracja ustawień konfiguracyjnych systemu Azure
 • Zarządzanie pakietami przy użyciu pakietu NuGet
  • Tworzenie i konfigurowanie pakietu NuGet; instalacja i aktualizacja istniejącego pakietu NuGet; łączenie z pamięcią podręczną lokalnego repozytorium dla pakietu NuGet, tworzenie własnego repozytorium pakietów
 • Tworzenie, konfiguracja i publikowania pakietu sieci Web
  • Tworzenie metody InstallPackage usług IIS; konfiguracja procesu kompilacji w celu generowania pakietu sieci Web; stosowanie akcji wstępnych i końcowych w celu zapewnienia poprawnego zastosowania przekształceń; uwzględnianie odpowiednich zasobów (zawartość sieci Web i certyfikaty sieci Web)
 • Udostępnianie zestawów wśród wielu aplikacji i serwerów
  • Przygotowanie środowiska do użycia zestawów wśród wielu serwerów (wewnętrzne przygotowanie); podpisywanie zestawów przy użyciu silnej nazwy; wdrażanie zestawów do globalnej pamięci podręcznej zestawów; wdrażanie przechowywania wersji zestawów; tworzenie manifestu zestawu; konfiguracja przekierowań powiązania zestawu (na przykład z MVC4 do MV5)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 487

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Jeremy Foster na stanowisku Developer Evangelist — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności weryfikowanych w egzaminie 487.

Samodzielne szkolenie

Developing Windows Azure and Web Services Jump Start

Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 487

Ze społeczności
Książki
Exam Ref 70-487: Developing Windows Azure and Web Services cover

Podręcznik do egzaminu 70-487: Developing Windows Azure and Web Services
Opublikowany: listopad 2013

Przygotuj się do egzaminu 70-487 i zademonstruj praktyczną biegłość w tworzeniu usług sieci Web i platformy Azure. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych deweloperów, którzy są gotowi do podniesienia kompetencji. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu Microsoft Specialist.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla deweloperów posiadających minimum od trzech do pięciu lat doświadczenia w opracowywaniu usług sieci Web, w tym minimum jeden rok doświadczenia w tworzeniu rozwiązań Web API i Azure.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.