Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-492

Windows

 • Opublikowano:
  13 maja 2013 r.
 • Języki:
  Angielski
 • Odbiorcy:
  Deweloperzy
 • Technologia:
  Visual Studio 2012
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSD

Upgrade your MCPD: Web Developer 4 to MCSD: Web Applications

Ten egzamin został wycofany.

Aby sprawdzić aktualnie dostępne opcje, zapoznaj się z sekcją Lista egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Projektowanie architektury aplikacji
 • Projektowanie i wdrażanie cyklu życia roli w systemie Microsoft Azure
  • Określanie i wdrażanie zdarzeń początkowych, uruchomienia i zatrzymania; określanie zadań uruchamiania (konfiguracja usług Internet Information Services [IIS] [pula aplikacji], konfiguracja rejestru i narzędzia zewnętrzne)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie środowiska użytkownika (UX)
 • Projektowanie i wdrażanie zachowania interfejsu użytkownika (UI)
  • Wdrażanie walidacji klienta; stosowanie języka JavaScript i modelu obiektów dokumentów (DOM) do kontroli zachowania aplikacji; wydłużanie obiektów poprzez dziedziczenie prototypowe; stosowanie technologii AJAX do częściowych aktualizacji strony; wdrażanie interfejsu użytkownika przy użyciu biblioteki jQuery

Materiały przygotowujące do egzaminu

Opracowywanie środowiska użytkownika
 • Planowanie i wdrażanie globalizacji i lokalizacji
  • Planowanie strategii lokalizacji, tworzenie i stosowanie zasobów interfejsu użytkownika, w tym zasobów języka JavaScript; ustawianie kultur; tworzenie satelickich zestawów zasobów
 • Projektowanie i wdrażanie kontrolerów i akcji kontrolera widoku modelu (MVC)
  • Stosowanie atrybutów autoryzacji i filtrów globalnych, wdrażanie zachowań akcji, wdrażanie wyników akcji, wdrażanie powiązania modelu
 • Kontrola zachowania aplikacji przy użyciu punktów rozszerzania MVC
  • Wdrażanie filtrów MVC i fabryk kontrolerów; kontrola zachowania aplikacji przy użyciu wyników akcji, klasy viewengines, integratorów modelu i metod obsługujących połączenie
 • Zmniejszanie przepustowości sieci
  • Pakowanie i kompresja skryptów (CSS i JavaScript); kompresja i dekompresji danych (przy użyciu kompresji gzip/deflate; magazyn); planowanie strategii sieci dostarczania zawartości np. sieć dostarczania zawartości w systemie dostarczania zawartości (CDN) Azure

Materiały przygotowujące do egzaminu

Rozwiązywanie problemów i debugowanie aplikacji sieci Web
 • Debugowanie aplikacji Azure
  • Zbieranie informacji diagnostycznych przy użyciu interfejsu API funkcji Azure Diagnostics, które odbywa się w trybie na żądanie lub jest zaplanowane; wybór typów dziennika np. dzienniki zdarzeń, liczniki wydajności i zrzuty w przypadki awarii; debugowanie aplikacji Azure przy użyciu narzędzia IntelliTrace i protokołu RDP (Remote Desktop Protocol)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń
 • Projektowanie i wdrażanie uwierzytelniania opartego na oświadczeniach w magazynach tożsamości federacyjnych
  • Wdrażanie uwierzytelniania federacyjnego przy użyciu usługi kontroli dostępu systemu Azure; tworzenie niestandardowego tokenu zabezpieczającego przy użyciu rozwiązania Windows Identity Foundation; obsługa formatów tokenu (np. oAuth, OpenID, LiveID i Facebook) dla języka Security Assertion Markup Language (SAML) i tokenów Simple Web Token (SWT)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Access data
 • Wdrażanie magazynu danych w systemie Azure
  • Dostęp do magazynu danych w systemie Azure; wybór mechanizmu przechowywania danych w systemie Azure (obiekty binarne, tabele, kolejki, baza danych SQL); dystrybucja danych przy użyciu sieci dostarczania zawartości (CDN); obsługa wyjątków przy użyciu ponownych prób (baza danych SQL); zarządzanie buforowaniem w systemie Azure
 • Tworzenie i konfigurowanie usługi Windows Communication Foundation (WCF) w systemie Azure
  • Przypisywanie zasobów, wdrażanie filtrowania, tworzenie wyrażenia kwerendy, dostęp do formatów ładunku (w tym JSON), stosowanie interceptorów usług danych i operatorów usług

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie i wdrażanie usług WCF
 • Wdrażanie wzorców wiadomości
  • Wdrażanie jednokierunkowych żądań/odpowiedzi, przesyłania strumieniowego i komunikacji dupleksowej; wdrażanie magistrali usług systemu Azure i komponentu Azure Queues
 • Hosting i zarządzanie usługami
  • Zarządzanie współbieżnością usług (pojedyncza, wielokrotna, współużytkowania), tworzenie hostów usług, wybór mechanizmu hostowania, wybór trybu tworzenia instancji (tryb co wywołanie, tryb sesji, tryb pojedynczego wystąpienia), aktywowanie i zarządzanie usługą przy użyciu rozwiązania AppFabric, wdrażanie usług transakcyjnych, hosting usług w roli procesu roboczego systemu Azure

Materiały przygotowujące do egzaminu

Wdrażanie aplikacji i usług sieci Web
 • Projektowanie składnika Web API
  • Definiowanie zasobów HTTP przy użyciu akcji HTTP; planowanie odpowiedniej przestrzeni URI i mapowanie przestrzeni URI przy użyciu routingu; wybór odpowiedniej metody HTTP (get, put, post, delete) w celu spełnienia wymagań; wybór odpowiedniego formatu (formaty Web API) do odpowiedzi w celu spełnienia wymagań; planowanie czasu zmiany akcji HTTP na asynchroniczne
 • Wdrażanie składnika Web API
  • Akceptowanie danych w formacie JSON (w języku JavaScript, w wywołaniu zwrotnym AJAX); stosowanie negocjacji zawartości do zapewniania różnych formatów danych dla klientów; definiowanie akcji i parametrów do obsługi wiązania danych; stosowanie klasy HttpMessageHandler do przetwarzanie żądań klienta i odpowiedzi serwera; wdrażanie iniekcji zależności wraz z modułem rozwiązywania zależności w celu tworzenia bardziej elastycznych aplikacji; wdrażanie filtrów akcji i filtrów wyjątków do zarządzania wykonaniem kontrolera; wdrażanie akcji asynchronicznych i synchronicznych, wdrażanie akcji przesyłania strumieniowego
 • Zabezpieczanie składnika Web API
  • Wdrażanie podstawowego uwierzytelniania HTTP z użyciem protokołu SSL, wdrażanie uwierzytelniania systemu Windows, aktywowanie żądań międzydomenowych, zapobieganie fałszerstwu żądania międzywitrynowego (XSRF), wdrażanie i rozszerzanie filtrów autoryzacji w celu kontroli dostępu do aplikacji
 • Hosting i zarządzanie składnikiem Web API
  • Hosting składnika Web API w aplikacji ASP.NET; samodzielny hosting składnika Web API w ramach własnego procesu (usługa systemu Windows); hosting usług w roli procesu roboczego systemu Azure; ograniczanie rozmiaru wiadomości; konfiguracja serwera hosta do przesyłania strumieniowego
 • Użytkowanie usług sieci Web składnika Web API
  • Użytkowanie usług Web API przy synchronicznym i asynchronicznym użyciu klasy HttpClient, wysyłanie i otrzymywanie żądań w różnych formatach (JSON/HTML/itp.)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Wdrażanie aplikacji i usług sieci Web
 • Zarządzanie pakietami przy użyciu pakietu NuGet
  • Tworzenie i konfigurowanie pakietu NuGet; instalacja i aktualizacja istniejącego pakietu NuGet; łączenie z pamięcią podręczną lokalnego repozytorium dla pakietu NuGet, tworzenie własnego repozytorium pakietów
 • Udostępnianie zestawów wśród wielu aplikacji i serwerów
  • Przygotowanie środowiska do użycia zestawów wśród wielu serwerów (wewnętrzne przygotowanie), podpisywanie zestawów przy użyciu silnej nazwy, wdrażanie zestawów do globalnej pamięci podręcznej zestawów, wdrażanie przechowywania wersji zestawów, tworzenie manifestu zestawu, konfiguracja przekierowań powiązania zestawu (na przykład z MVC2 do MVC3 lub MVC4)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci do tego egzaminu powinni posiadać certyfikat MCPD: Web Developer 4

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.