Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-496

Windows

 • Opublikowano:
  8 czerwca 2014 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, japoński, portugalski (Brazylia)
 • Odbiorcy:
  Profesjonaliści z branży informatycznej i deweloperzy
 • Technologia:
  Microsoft Team Foundation Server 2015
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSD

Administering Visual Studio Team Foundation Server

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Instalowanie i konfigurowanie programu Team Foundation Server (TFS) (25–30%)
 • Instalowanie programu Team Foundation Server
  • Obsługa wersji SQL Server; instalowanie Team Foundation Server w środowisku wielowarstwowym lub dla wielu komputerów; instalowanie Team Foundation Server w środowisku zrównoważonego obciążenia; konfigurowanie serwera proxy kontroli wersji, planowanie automatycznych działań tworzenia kopii zapasowych i przywracania za pomocą konsoli administracyjnej TFS
 • Konfigurowanie warstwy aplikacji
  • Weryfikacja instalacji, konfigurowanie protokołu SMTP dla programu Team Foundation Server, zmienianie adresu URL (przyjazna nazwa), zmienianie domyślnej aplikacji sieci Web programu SharePoint, konfigurowanie raportowania (SQL Server Analysis Services)
 • Migracja i uaktualnianie programu Team Foundation Server
  • Uaktualnianie programu Team Foundation Server w bieżącej lokalizacji lub przenoszenie na nowy sprzęt, importowanie bazy źródłowej z systemu innego niż Team Foundation Server; uaktualnianie projektu zespołowego
 • Instalowanie i konfigurowanie usługi Zarządzanie laboratorium
  • Konfigurowanie szablonów środowiska, instalowanie i konfigurowanie agentów testowych, instalowanie i konfigurowanie programu System Center Virtual Machine Manager (instalacja podstawowego narzędzia Virtual Machine Manager), tworzenie udziałów biblioteki lub puli zasobów
 • Instalowanie i konfigurowanie wielu agentów i kontrolerów kompilacji
  • Oznaczanie i wiązanie kontrolera z kolekcją projektów, dodawanie agenta kompilacji

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie programem Team Foundation Server (25–30%)
 • Zarządzanie kolekcjami projektów zespołowych
  • Przenoszenie kolekcji projektów; zarządzanie kolekcjami i projektami zespołowymi, tworzenie i konfigurowanie kolekcji projektów zespołowych, tworzenie projektu zespołowego za pomocą programu SharePoint oraz usług SQL Server Reporting Services (SSRS), dzielenie i partycjonowanie kolekcji projektów zespołowych
 • Konfigurowanie tworzenia i przywracania kopii zapasowych
  • Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej programu Team Foundation Server oraz powiązanych komponentów, przywracanie warstwy aplikacji po niepowodzeniu utworzenia, przywracanie warstwy bazy danych po niepowodzeniu utworzenia, wdrażanie planu odzyskiwania awaryjnego
 • Monitorowanie kondycji i wydajności serwera
  • Monitorowanie serwera pod kątem problemów z wydajnością (monitorowanie bazy danych rejestrowania aktywności oraz menedżera serwerowego Team Foundation Server), monitorowanie infrastruktury zadań pod kątem zadań zakończonych niepowodzeniem (monitorowanie adapterów i zadań magazynów), czyszczenie przestarzałych obszarów roboczych i zestawów odłożonych, konfigurowanie usługi Team Foundation Build w celu wykorzystania serwera proxy kontroli wersji
 • Obsługiwanie funkcji zarządzania laboratorium
  • Obsługiwanie i modyfikowanie środowisk laboratoryjnych, naprawianie środowisk laboratoryjnych, korzystanie z migawek, magazynowanie środowisk programu System Center Virtual Machine Manager
 • Zarządzanie zabezpieczeniami
  • Konfigurowanie użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami, zarządzanie rolami w programie Team Foundation Server za pomocą grup usługi Active Directory; zarządzanie uprawnieniami Team Foundation Server w programie SharePoint, usługach SSRS, kompilacjach, kontroli źródła i zarządzaniu elementami roboczymi; tworzenie i zarządzanie zespołami; konfigurowanie zabezpieczeń dla użytkowników bez licencji dostępu klienta (CAL)
 • Zarządzanie raportowaniem dla programu Team Foundation Server
  • Zarządzanie raportowaniem podstawowym za pomocą usług Excel, dostosowywanie portalu projektu zespołowego SharePoint, przesyłanie nowego raportu SSRS programu Team Foundation Server, konfigurowanie programu Team Foundation Server w celu umożliwienia wyświetlenia raportu w portalu projektu SharePoint, przebudowywanie magazynu danych programu Team Foundation Server

Materiały przygotowujące do egzaminu

Dostosowywanie programu Team Foundation Server do użytku zespołowego (20–25%)
 • Konfigurowanie definicji kompilacji zespołowej
  • Konfiguracja serwera symboli i serwera źródłowego; konfiguracja niestandardowej liczby kompilacji; konfigurowanie poziomu szczegółowości dziennika kompilacji; konfigurowanie właściwości definicji (analiza testu wpływu, analiza kodu, testowanie jednostki automatycznej i weryfikacja architektury); konfigurowanie wyzwalaczy kompilacji (ewidencjonowanie bramkowe, integracja ciągła i kompilacja planowa); konfigurowanie lokalizacji kompilacji pod kontrolę kodu źródłowego lub proces udostępniania pliku
 • Zarządzanie wykonaniem kompilacji
  • Kolejkowanie kompilacji za pomocą parametrów; uzgadnianie obszarów roboczych jako części przepływu pracy ewidencjonowanego bramkowo; dostosowywanie jakości kompilacji; czyszczenie kompilacji (stosowanie zasad przechowywania)
 • Modyfikowanie szablonu procesu
  • Przekazywanie i pobieranie szablonów procesów; rozwiązywanie błędów szablonów; dostosowywanie obszarów funkcjonalnych w obrębie szablonów procesów; uwzględnianie usług SSRS, usług SharePoint, definicji kompilacji, elementów roboczych i kwerend
 • Konfigurowanie projektu zespołowego
  • Definiowanie iteracji i obszarów; zarządzanie użytkownikami przez domyślne grupy zabezpieczeń; zarządzanie ustawieniami portali (adres URL witryny portalu projektu zespołowego, adres URL wskazówek dotyczących procesów); definiowanie alertów na poziomie projektów
 • Stosowanie dostosowań elementu roboczego
  • Dodawanie nowego typu elementu roboczego jako podrzędnego dla istniejącego elementu roboczego; dostosowywanie definicji pól dla elementu roboczego; dostosowywanie układu formularza i przepływów pracy; dostosowywanie list globalnych, typów łącza oraz kategorii
 • Tworzenie kwerend elementów roboczych
  • Definiowanie folderów i uprawnień kwerend; stosowanie typów kwerend (drzewo, płaska, ukierunkowana); dodawanie pól do kwerendy; tworzenie kwerendy za pomocą programu Team Explorer
 • Konfigurowanie łączności klienta z programem Team Foundation Server
  • Konfigurowanie programów Visual Studio, Team Explorer, Team Explorer Everywhere, Excel, Project i innych narzędzi w celu połączenia z Team Foundation Server; konfigurowanie klientów dla serwera proxy

Materiały przygotowujące do egzaminu

Administrowanie kontrolą wersji (25–30%)
 • Tworzenie obszarów roboczych i zarządzanie nimi
  • Osłanianie, cofanie usunięcia i modyfikowanie obszaru roboczego; usuwanie obszaru roboczego; określanie widoczności obszaru roboczego; odblokowywanie wyewidencjonowań innych użytkowników, oczekujących zmian oraz kodu; wybieranie domyślnego typu obszaru roboczego dla kolekcji; usuwanie zestawu odłożonego
 • Konfigurowanie serwera proxy kontroli wersji
  • Konfigurowanie współczynnika trafień pamięci podręcznej, ustalanie rozmiaru pamięci podręcznej, konfigurowanie dla wielu serwerów Team Foundation Server
 • Konfigurowanie ustawień kontroli wersji projektu zespołowego
  • Włączanie wielu wyewidencjonowań; włączanie funkcji przekazywania najnowszych danych podczas wyewidencjonowania; konfigurowanie zasad ewidencjonowania dla projektu zespołowego (elementy robocze, kompilacje, analiza kodu, zasady testowania)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 70-496

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Brian Keller na stanowisku Technical Evangelist — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności weryfikowanych w ramach egzaminu 70-496.

Samodzielne szkolenie

Administering Visual Studio TFS Jump Start.

Ze społeczności

Strona wiki dotycząca egzaminu 70-496

Forum dotyczące egzaminu 70-496

Obserwuj @MSLearning i @visualstudio

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydatami do tego egzaminu są doświadczeni deweloperzy, administratorzy serwerów lub kierownicy ds. produktów technicznych, zarządzający procesami tworzenia oprogramowania przy użyciu programu Team Foundation Server w firmowym środowisku projektowym.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.