Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-498

Windows

Delivering Continuous Value with Visual Studio Application Lifecycle Management

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Definiowanie efektywnego i pełnego cyklu rozwoju oprogramowania (SDLC) (15–20%)
 • Wiedza na temat wartości kompleksowego widoku narzędzi i rozwiązań zarządzania aplikacjami w całym ich okresie użytkowania (ALM)
  • Świadomość, że zauważalny problem może sygnalizować bardziej ogólny problem dotyczący procesu; wyjaśnienie różnicy pomiędzy optymalizacją fragmentu procesu ALM np. testowanie ręczne a optymalizacją całego procesu ALM
 • Wyjaśnienie korzyści wynikających z szybkiej informacji zwrotnej
  • Wyjaśnienie znaczenia szybkiej informacji zwrotnej w odniesieniu do komunikowania wymagań; wyjaśnienie korzyści wynikających z opinii klienta końcowego na temat wczesnych iteracji oprogramowania
 • Wdrażanie strategii w celu ograniczenia czasu całego cyklu
  • Identyfikacja wąskich gardeł w procesie dostarczania oprogramowania, określanie wskaźników sygnalizujących wąskie gardła, tworzenie potencjalnych rozwiązań, których skuteczność można weryfikować, znajomość relacji pomiędzy pracą w toku (WIP) i czasem cyklu
 • Wdrażanie strategii w celu poprawy jakości oprogramowania
  • Identyfikacja etapów procesu, w których powstają defekty, znajomość kompleksowego procesu kontroli jakości, starania na rzecz poprawy jakości na wczesnym etapie cyklu rozwoju oprogramowania
 • Wdrażanie strategii w celu ograniczenia bezproduktywności
  • Identyfikacja bezproduktywnych operacji, tworzenie strategii w celu eliminowania bezproduktywności, sprawdzanie efektywności działań mających na celu eliminowanie bezproduktywności
 • Tworzenie planu poprawy procesu
  • Tworzenie strategii wdrażania zmian organizacyjnych, określanie kluczowych wskaźników, które mają być śledzone w trakcie poprawy procesu, osiąganie konsensusu w sprawie zmian

Materiały przygotowujące do egzaminu

Definiowanie procesu ALM (15–20%)
 • Rola poszczególnych procesów ALM
  • Znajomość kosztów i korzyści wynikających z kluczowych procesów ALM, w tym Agile, Scrum, wodospadu i integracji modelu dojrzałości organizacyjnej (CMMI)
 • Wdrażanie procesu scrum/agile
  • Ustanawianie samoorganizujących się zespołów; przeprowadzanie spotkań planistycznych scrum/agile; przeprowadzanie codziennych spotkań scrum; przeprowadzanie spotkań retrospektywnych; przeprowadzanie nieformalnych spotkań przeglądowych
 • Definiowanie procesu scrum/agile dla zespołu
  • Ustalanie kryteriów anulowania sprintu/iteracji; ustanawianie narzędzi oraz procesów dotyczących artefaktów Scrum/Agile; ustalanie definicji terminu „zrobione” według metodyki Scrum; określanie długości sprintu/iteracji; określanie sposobu działania w przypadku elementów zaległych/historii użytkownika niezrealizowanych w sprincie/iteracji; określanie sposobu monitorowania postępu sprintu/iteracji, używanie narzędzi współpracy
 • Wdrażanie środowiska Microsoft Solution Framework (MSF) w celu doskonalenia procesu CMMI
  • Ustalanie czynników projektu (decydujące o zakresie, decydujące o terminach), przypisywanie wymagań dotyczących produktu do iteracji; zarządzanie zmianami; zarządzanie problemami

Materiały przygotowujące do egzaminu

Definiowanie iteracji oprogramowania (15–20%)
 • Planowanie wydania
  • Określanie macierzy elastyczności projektu; określanie wydań na podstawie priorytetów w macierzy elastyczności i kryteriów wydania oprogramowania; planowanie zasobów (zespół scrum jest odpowiedzialny za przydzielanie zadań wśród członków zespołu); identyfikacja technik optymalizacji funkcjonowania zespołu, który jest geograficznie rozproszony; wybór metodologii projektu; zarządzanie ryzykiem
 • Definiowanie procesu śledzenia projektu
  • Planowanie i zarządzanie portfelem wielu projektów, wybór narzędzia do śledzenia projektu i związanego z nim procesu (proces segregacji, zarządzanie usterkami); określanie sposobów zarządzania nakładem pracy; określanie zarządzania prognozowaniem zasobów w zespole; definiowanie schematu ustalania priorytetów; określanie sposobów weryfikowania kondycji projektu
 • Ustalanie zakresu projektu
  • Ustalanie zakresu nakładu pracy wymaganego do wydania oprogramowania, definiowanie procesu projektowania architektury; definiowanie granic zakresu (wykaz elementów występujących/niewystępujących w projekcie); określanie definicji terminu „zrobione”, definiowanie procesu w przypadku, gdy szacowane nakłady pracy znacznie odbiegają od faktycznych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Definiowanie wartości końcowej dla iteracji oprogramowania (15–20%)
 • Pozyskiwanie informacji o wymaganiach
  • Definiowanie wymagań projektu, analizowanie i określanie wymagań, definiowanie kryteriów akceptacji, definiowanie wymagań dotyczących platformy interfejsu użytkownika (Internet, telefon komórkowy), przypisywanie wartości biznesowej
 • Szacowanie wymagań
  • Zarządzanie i przypisywanie szacowanych nakładów pracy (przypisywanie punktów historii); dzielenie wymagań użytkowników na mniejsze i możliwe do zarządzania części; podział zadań; szacowanie linii bazowej wymagań
 • Dokumentowanie wymagań
  • Definiowanie kryteriów akceptacji; wyszczególnianie wymagań; dodawanie szczegółów wymagań; tworzenie scenorysów interfejsu użytkownika
 • Wyznaczanie priorytetów wymagań
  • Określanie wymagań znajdujących się na ścieżce krytycznej; określanie wymagań krytycznych; umożliwianie całemu zespołowi (w tym klientom) udziału w procesie określania priorytetów wymagań; określanie zależności

Materiały przygotowujące do egzaminu

Tworzenie wartości dla klienta poprzez wysoką jakość (15–20%)
 • Definiowanie wskaźników jakości kodu
  • Przeprowadzanie przeglądu kodu, w tym analiza zabezpieczeń i wydajności; analiza kodu dla typowych defektów; obliczanie pokrycia kodu; przeprowadzanie weryfikacji architektury
 • Wdrażanie testowania jednostkowego
  • Ustanawianie standardów testowania jednostkowego, opracowywanie strategii dodawania testów jednostkowych do istniejących aplikacji, wybór rodzaju testów jednostkowych, ustalanie wartości docelowej dla pokrycia kodu, użycie typów shim i stub do izolowania aplikacji
 • Opracowywanie kodu
  • Opracowanie kodu łatwiejszego w zarządzaniu; określanie standardów tworzenia kodu; definiowanie procesu zarządzania konfiguracją i narzędzi, w tym drzewa kontroli nad źródłem, strategii rozgałęzienia, struktura rozwiązania, kontrola źródła/zasada zewidencjonowania; zarządzanie wieloma repozytoriami za pomocą platformy Git; używanie narzędzi do tworzenia architektury, modelowania i projektowania; używanie narzędzi diagnostycznych i zapewniania jakości
 • Weryfikacja jakości
  • Organizowanie artefaktów testu, takich jak przypadki testowe, zestawy testów, plany testowania i wymagania testów; definiowanie strategii testowania; zarządzanie wykonaniem testu; przeprowadzanie testów obciążenia chmurowego; określanie typów testu i powiązanych z nimi narzędzi; identyfikowanie i konfiguracja środowisk; analiza przebiegów testowych
 • Dostosowywanie projektu zespołowego
  • Dostosowywanie elementu roboczego, dostosowywanie kwerend dotyczących elementów roboczych, dostosowywanie rozwiązania Team Portal, określanie obszarów i iteracji, zarządzanie rolami i powiązanymi uprawnieniami

Materiały przygotowujące do egzaminu

Integracja wdrażania i funkcjonowania (15–20%)
 • Wprowadzenie automatycznego procesu wdrażania
  • Tworzenie architektury automatycznej kompilacji i wdrażanie przepływu pracy; integracja testów automatycznych; automatyzacja procesu wdrażania w środowisku testowym i produkcyjnym, przegląd dzienników diagnostycznych pod kątem kompilacji, zarządzanie wydaniami, w tym składnikiem Release Management
 • Wdrażanie środowisk przedprodukcyjnych
  • Automatyzacja tworzenia środowisk wirtualnego laboratorium testowego, automatyzacja procesu wdrażania w wirtualnych środowiskach testowych
 • Zarządzanie informacjami zwrotnymi pomiędzy wdrożeniem i funkcjonowaniem
  • Wdrażanie narzędzi ułatwiających komunikację; określanie, pomiar i raportowanie kluczowych analiz i kluczowych wskaźników wydajności, takich jak czas cyklu i średni czas naprawy (MTTR); tworzenie odpowiednich udostępnionych artefaktów i procesu do ułatwienia komunikacji; standaryzacja wymaganych artefaktów do raportu o defektach; tworzenie strategii do (automatycznego i ręcznego) w produkcji; monitorowanie aplikacji w produkcji w celu zoptymalizowania użycia i wydajności
 • Rozwiązywanie problemów w środowisku produkcyjnym
  • Zbieranie danych o defektach na podstawie błędów w środowisku produkcyjnym, dostarczanie danych decyzyjnych do zespołu projektowego, monitorowanie funkcjonowania aplikacji w środowisku produkcyjnym w celu wykrywania potencjalnych problemów, podział zarządzania czasem reakcji na problem pomiędzy fazą projektowania i fazą funkcjonowania, odpowiednie użycie składnika Application Insights

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 70-498

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Richard Hundhausen z tytułem ALM MVP — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności weryfikowanych w ramach egzaminu 70-498.

Samodzielne szkolenie

Applying ALM with Visual Studio 2012 Jump Start.

To szkolenie wprowadzające w trybie na żądanie jest przeznaczone dla zespołów ds. projektowania aplikacji, których celem jest wykorzystanie funkcji zarządzania aplikacjami w całym okresie ich użytkowania (ALM) do poprawy procesów projektowania i ciągłego dostarczania wartości przy użyciu programu Visual Studio 2012. Ten szybki kurs jest dostosowany do wymagań doświadczonych deweloperów zamierzających bezzwłocznie wykorzystywać te umiejętności w praktyce.

Ze społeczności

Strona wiki dotycząca egzaminu 70-498

Forum dotyczące egzaminu 70-498

Obserwuj @MSLearning i @visualstudio

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin ma na celu ocenę wiedzy kandydatów w zakresie podstawowych koncepcji administrowania serwerem. Ten egzamin może także posłużyć jako etap pośredni do egzaminów na certyfikat Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS). Zaleca się, aby kandydaci zapoznali się z opisanymi tutaj koncepcjami i technologiami poprzez uczestnictwo w odpowiednich kursach szkoleniowych. Kandydaci powinni posiadać pewne praktyczne doświadczenie w zakresie systemu Windows Server, sieci działających w systemie Windows, usług Active Directory, zarządzania kontami, narzędzi i koncepcji odzyskiwania systemu.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.