Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-516

Logo Visual Studio

TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4

Ten egzamin został wycofany.

Aby sprawdzić aktualnie dostępne opcje, zapoznaj się z sekcją Lista egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Dane modelu (20%)
 • Mapowanie jednostek i relacji za pomocą Entity Data Model
  • Używanie narzędzia Visual Designer, budowanie modelu Entity Data Model z istniejącej bazy danych, zarządzanie złożonymi mapowaniami jednostek w EDMX, edytowanie EDM XML, mapowanie do procedur zachowanych, tworzenie powiązań zdefiniowanych przez użytkownika między jednostkami, generowanie klas z dziedziczeniem i mapowanie ich do tabel
  • Cel ten nie obejmuje pozycji: obiekt MetadataWorkspace
 • Mapowanie podmiotów i relacji za pomocą LINQ to SQL
  • Tworzenie modelu LINQ to SQL z istniejącej bazy danych za pomocą projektanta graficznego, mapowanie do procedur składowanych
 • Tworzenie i dostosowywanie obiektów jednostek
  • Konfigurowanie zmian w jednostce Entity Framework, używanie generatora obiektów EntityObject (T4) ADO.NET, rozszerzanie, jednostki samośledzące, śledzenie zmian w migawkach, OBjectStateManager, klasy częściowe, metody częściowe w Entity Framework
 • Podłączenie modelu POCO do Entity Framework
  • Implementowanie Entity Framework z nieświadomością stanu trwałego, jednostki POCO utworzone przez użytkownika
  • Cel ten nie obejmuje pozycji: używanie szablonów POCO
 • Tworzenie bazy danych z modelu Entity Framework
  • Dostosowanie procesu generacji DDL (szablony), generowanie skryptów do bazy danych, narzędzia Entity Data Model
 • Tworzenie funkcji zdefiniowanych przez model
  • Edytowanie języka definicji schematu logicznego (CSDL), umożliwianie korzystania z funkcji zdefiniowanych przez model za pomocą atrybutu EdmFunction, typy złożone
Zarządzanie połączeniami i kontekstem (18%).
 • Konfigurowanie parametrów połączenia i dostawców
  • Zarządzanie parametrami połączenia, w tym parametrami połączenia Entity Framework; używanie menedżera konfiguracji; poprawne adresowanie instancji Microsoft SQL Server; implementowanie pulowania połączeń; zarządzanie wystąpieniami użytkownika i klasą AttachDBfilename; przełączanie dostawców; implementowanie wielu aktywnych zestawów wyników (MARS)
  • Cel ten nie obejmuje pozycji: korzystanie z konstruktora ciągów połączeń i dostawcy danych Oracle, tworzenie i używanie niestandardowych usługodawców, korzystanie z dostawców zewnętrznych
 • Tworzenie połączenia danych i zarządzanie nim
  • Połączenie ze źródłem danych, zamykanie połączeń, utrzymywanie cyklu życiowego połączenia
 • Zabezpieczanie połączenia
  • Szyfrowanie i odszyfrowywanie parametrów połączenia, używanie interfejsu dostawcy obsługi zabezpieczeń (SSPI) lub uwierzytelniania SQL Server, połączenia tylko do odczytu a połączenia do odczytu/zapisu
  • Cel ten nie obejmuje pozycji: Secure Sockets Layer (SSL)
 • Zarządzanie klasami DataContext i ObjectContext
  • Zarządzanie cyklem życiowym klas ObjectContext i DataContext, rozszerzenie klas ObjectContext i DataContext, obsługa POCO
 • Implementowanie wczesnego ładowania
  • Konfigurowanie strategii ładowania za pomocą właściwości LazyLoadingEnabled, obsługa ładowania opóźnionego w POCO, jawne ładowanie jednostek
 • Dane w pamięci podręcznej
  • Pamięć podręczna klas DataContext i ObjectContext, w tym mapa tożsamości; lokalna pamięć podręczna
  • Cel ten nie obejmuje pozycji: Velocity, SqlCacheDependency
 • Konfiguracja usług danych ADO.NET
  • Tworzenie reguł dostępu dla jednostek, konfiguracja autoryzacji i uwierzytelniania, konfiguracja czasowników HTTP
Kwerendy danych (22%)
 • Wykonywanie zapytania SQL
  • DBCommand, obiekty DataReader i DataAdapter, zestawy danych, zarządzanie pobieraniem danych za pomocą procedur składowanych, używanie parametrów, klasy przestrzeni nazw System.Data.Common
 • Tworzenie kwerendy LINQ
  • Kwerendy oparte na składni i metodach, łączenie, filtrowanie, sortowanie, grupowanie, agregacja, wyrażenia lambda, stronicowanie, projekcja
  • Cel ten nie obejmuje pozycji: kompilowanie kwerend
 • Tworzenie kwerendy jednostki SQL (ESQL)
  • Łączenie, filtrowanie, sortowanie, grupowanie, agregacja, stronicowanie, używanie funkcji, buforowanie planu zapytania, zwrot odwołania do instancji jednostki, używanie parametrów z ESQL, funkcjonalność związana z klasami EntityClient
 • Obsługa specjalnych typów danych
  • Kwerendy obiektów BLOB, strumień plików, parametry zwracające tabele i dane przestrzenne
  • Cel ten nie obejmuje pozycji: implementowanie typów danych dla nieustrukturyzowanych danych, typy zdefiniowane przez użytkownika, typy środowiska uruchomieniowego języka wspólnego
 • Kwerenda XML
  • LINQ do XML, XmlReader, XmlDocuments, XPath
  • Cel ten nie obejmuje pozycji: XSLT, XmlWriter
 • Wysyłanie kwerend danych za pomocą usług danych WCF.NET
  • Implementowanie filtrowania i uprawnień w usługach danych WCF.NET, adresowanie zasobów, tworzenie wyrażenia kwerendy, dostęp do formatów ładunku, elementy przechwytujące usług danych
Manipulacja danymi (22%)
 • Tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie danych za pomocą instrukcji SQL
  • Operacje utwórz/aktualizuj/usuń (CUD), używanie zestawów danych, wywoływanie procedur składowanych, używanie parametrów
 • Tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie danych za pomocą klasy DataContext
  • CUD, wywoływanie procedur składowanych, używanie parametrów
  • Cel ten nie obejmuje pozycji: klasa ObjectTrackingEnabled
 • Tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie danych za pomocą klasy ObjectContext
  • CUD, wywołanie procedur składowanych, używanie parametrów, ustawienia klasy SaveOptions
 • Zarządzanie transakcjami
  • System.Transactions, klasa DBTransaction, cofanie transakcji, Lightweight Transaction Manager (LTM)
  • Cel ten nie obejmuje pozycji: transakcje rozproszone, transakcje zawierające wiele aktualizacji, wielokrotna synchronizacja danych w ramach transakcji ACID
 • Tworzenie obiektów rozłączonych
  • Tworzenie jednostek samośledzących w Entity Framework, dołączanie obiektów, zestawy danych, adaptery tabel
Opracowanie i wdrożenie niezawodnych aplikacji (18%).
 • Monitorowanie i gromadzenie danych o wydajności
  • Rejestrowanie wygenerowanych danych SQL (ToTraceString), zbieranie czasów odpowiedzi, implementowanie liczników wydajności, implementowanie logowania, implementowanie instrumentacji
 • Obsługa wyjątków
  • Rozwiązywanie problemów z współbieżnością danych (obsługa wyjątku OptimisticConcurrency, metoda Refresh), obsługa błędów, wyjątki dotyczące transakcji, wyjątki dotyczące połączeń, wyjątki dotyczące limitu czasu, obsługa wyjątku z obiektu odłączonego od programu Entity Framework
 • Ochrona danych
  • Szyfrowanie, podpis cyfrowy, mieszanie, zaburzanie, najmniejsze uprawnienie
 • Synchronizacja danych
  • Dostępność/niedostępność programu Entity Framework, usługi synchronizacji, zapisywanie lokalne
 • Wdrażanie składników ADO.NET
  • Tworzenie pakietów i publikowanie przy użyciu Visual Studio, wdrażanie aplikacji usług ADO.NET, tworzenie pakietów i wdrażanie metadanych programu Entity Framework
  • Cel ten nie obejmuje pozycji: konfiguracja IIS, MSDeploy, MSBuild

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci do tego egzaminu używają pakietu Microsoft Visual Studio 2010 i ADO.NET 4 do tworzenia warstwy aplikacji odpowiedzialnej za dostęp do danych Kandydaci powinni mieć co najmniej 2–3 lata doświadczenia w tworzeniu składników aplikacji wchodzących w interakcję z różnymi źródłami danych Ponadto kandydaci powinni posiadać gruntowną wiedzę na temat pojęć z dziedziny relacyjnych baz danych, a także przynajmniej jeden lub dwa lata doświadczenia w użytkowaniu systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych.

Kandydaci powinni dobrze znać następujące zagadnienia:

 • Techniki kodowania i składniki struktury ADO.NET 4
 • ADO.NET Data Services LINQ
 • LINQ to SQL
 • Technologia Entity Framework
 • Structured Query Language (SQL)
 • Procedury składowane
 • Struktury baz danych/schematy (obiekty) XML

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.