Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-532

Visual Studio

 • Opublikowano:
  1 września 2014 r.
 • Języki:
  Angielski, japoński
 • Odbiorcy:
  Deweloperzy
 • Technologia:
  Microsoft Visual Studio, Microsoft Azure
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, Microsoft Azure Developer Specialist

Developing Microsoft Azure Solutions

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

video

Developing Microsoft Azure Solutions

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Środowisko Microsoft Azure stale się rozwija. Aby zmaksymalizować adekwatność, ten egzamin jest regularnie aktualizowany w celu uwzględnienia zarówno przestarzałych, jak i nowych technologii i procesów. Egzamin ten został zaktualizowany 10 marca 2016 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych zmian i ich wpływu na sprawdzane umiejętności, pobierz i przeczytaj dokument ze zmianami w egzaminie 70-532.

Uwaga Aby uczestnicy znali najnowsze aktualizacje, zaleca się, aby wszystkie osoby rejestrujące się na ten egzamin odwiedzały tę stronę wielokrotnie przed datą zaplanowanego egzaminu.

Projektowanie i wdrażanie aplikacji sieci Web (15–20%)
 • Wdrażanie aplikacji sieci Web
  • Definiowanie gniazd wdrożenia; cofanie wdrożeń; implementowanie akcji przed- i powdrożeniowych; tworzenie, konfigurowanie i wdrażanie pakietu; tworzenie planów usług aplikacji; migracja aplikacji sieci Web między planami usług aplikacji; tworzenie aplikacji sieci Web w ramach planu usług aplikacji
 • Konfigurowanie aplikacji sieci Web
  • Definiowanie i użycie ustawień aplikacji, parametrów połączenia, programów obsługi i katalogów wirtualnych; konfigurowanie certyfikatów i domen niestandardowych; konfigurowanie powiązań SSL i tworzenie konfiguracji środowiska uruchomieniowego; zarządzanie aplikacjami sieci Web przy użyciu interfejsu API, środowiska Azure PowerShell i interfejsu wiersza polecenia Xplat
 • Konfigurowanie diagnostyki, monitorowania i analizy
  • Pobieranie danych diagnostycznych, wyświetlanie dzienników przesyłania strumieniowego, konfigurowanie monitorowania punktów końcowych, konfigurowanie alertów, konfigurowanie diagnostyki, użycie zdalnego debugowania, monitorowanie zasobów aplikacji sieci Web
 • Implementowanie zadań sieci Web
  • Tworzenie zadań sieci Web przy użyciu zestawu SDK, pakowanie i wdrażanie zadań sieci Web, planowanie zadań sieci Web
 • Konfigurowanie aplikacji sieci Web pod kątem skali i odporności
  • Konfigurowanie automatycznego skalowania przy użyciu harmonogramów wbudowanych i niestandardowych, konfigurowanie według metryki, zmiana wielkości wystąpienia, konfigurowanie przy użyciu menedżera ruchu
 • Projektowanie i wdrażanie aplikacji pod kątem skali i odporności
  • Wybieranie wzorca, implementowanie obsługi przejściowych błędów usług, reagowanie na dławienie, wyłączanie koligacji Routingu żądań aplikacji (ARR)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Tworzenie maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi (20–25%)
 • Wdrażanie obciążeń na maszynach wirtualnych Azure
  • Identyfikowanie obciążeń, które można wdrożyć i których nie można wdrożyć, uruchamianie obciążeń włącznie z systemami Microsoft i Linux, tworzenie maszyn wirtualnych
 • Tworzenie obrazu wirtualnego lub wirtualnego dysku twardego oraz zarządzanie nim
  • Tworzenie obrazów specjalnych i umożliwiających ponowne wykorzystanie, przygotowywanie obrazów przy użyciu programu SysPrep i Agenta systemu Windows (Linux), kopiowanie obrazów między kontami magazynu i subskrypcjami, przekazywanie maszyn wirtualnych
 • Wykonywanie zarządzania konfiguracją
  • Automatyzacja zarządzania konfiguracją przy użyciu konfiguracji wymaganego stanu środowiska PowerShell i agenta maszyny wirtualnej (rozszerzenia skryptu niestandardowego); konfigurowanie maszyn wirtualnych przy użyciu narzędzia do zarządzania konfiguracją, takiego jak puppet lub chef; włączanie zdalnego debugowania
 • Konfigurowanie sieci maszyn wirtualnych
  • Konfigurowanie zarezerwowanych adresów IP, grup zabezpieczeń sieciowych, systemu DNS na poziomie sieci wirtualnej, punktów końcowych równoważenia obciążenia, sond kondycji protokołów HTTP i TCP, publicznych adresów IP, reguł zapory, zwracania serwera bezpośredniego i utrzymywania aktywności
 • Skalowanie maszyn wirtualnych
  • Skalowanie wielkości maszyn wirtualnych w górę i w dół, konfigurowanie automatycznego skalowania i zestawów dostępności
 • Projektowanie i wdrażanie pamięci masowej maszyny wirtualnej
  • Konfigurowanie buforowania dysku, planowanie pojemności pamięci masowej, konfigurowanie współdzielonej pamięci masowej przy użyciu usługi plików Azure, konfigurowanie replikacji geograficznej
 • Monitorowanie maszyn wirtualnych
  • Konfigurowanie monitorowania punktów końcowych, konfigurowanie alertów, konfigurowanie lokalizacji przechowywania diagnostyki i monitorowania

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie i wdrażanie usług w chmurze (20–25%)
 • Projektowanie i tworzenie usługi w chmurze
  • Instalowanie zestawów SDK, instalowanie emulatorów, projektowanie roli sieci Web lub roli pracownika, projektowanie i wdrażanie odporności, włącznie z obsługą przejściowych błędów, projektowanie zadań uruchamiania
 • Konfigurowanie usług w chmurze i ról
  • Konfigurowanie punktu końcowego HTTPS i przekazywanie certyfikatu protokołu SSL oraz liczby i wielkości wystąpień; konfigurowanie reguł dostępu do sieci, magazynu lokalnego, wielu aplikacji sieci Web, domen niestandardowych oraz dedykowanego i kolokowanego buforowania; skalowanie wielkości ról w górę i w dół; konfigurowanie automatycznego skalowania
 • Wdrażanie usługi w chmurze
  • Uaktualnianie automatycznego, ręcznego lub jednoczesnego wdrożenia; zamiana wdrożenia; pakowanie wdrożenia; implementowanie ciągłego wdrożenia z programu Visual Studio Online (VSO); implementowanie zmian konfiguracji środowiska uruchomieniowego przy użyciu portalu; konfigurowanie regionów i grup koligacji
 • Monitorowanie i wdrażanie usługi w chmurze
  • Konfigurowanie diagnostyki przy użyciu zestawu SDK lub pliku konfiguracji, profilowanie zużycia zasobów, włączanie zdalnego debugowania, nawiązywanie połączenia przy użyciu poleceń cmdlet Pulpitu zdalnego w środowisku Azure PowerShell, debugowanie przy użyciu narzędzia IntelliTrace lub emulatora

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie i wdrażanie strategii przechowywania (20–25%)
 • Implementowanie obiektów blob magazynu Azure i plików Azure
  • Odczytywanie danych, zmienianie danych, ustawianie metadanych dla kontenera, przechowywanie danych przy użyciu obiektów blob bloków i stron, przesyłanie strumieniowe danych przy użyciu obiektów blob, uzyskiwanie bezpiecznego dostępu do obiektów blob, implementowanie asynchronicznego kopiowania obiektów blob, konfigurowanie sieci dostarczania zawartości (CDN), projektowanie hierarchii obiektów blob, konfigurowanie domen niestandardowych, skalowanie magazynu obiektów blob, wdrażanie magazynu Azure Premium
 • Implementowanie tabel magazynu Azure
  • Implementowanie usług CRUD z transakcjami i bez nich, projektowanie partycji i zarządzanie nimi, tworzenie kwerend przy użyciu OData; skalowanie tabel i partycji
 • Implementowanie kolejek magazynu Azure
  • Dodawanie i przetwarzanie komunikatów, pobieranie partii komunikatów, skalowanie kolejek
 • Zarządzanie dostępem
  • Generowanie podpisów dostępu współdzielonego, włącznie z odnawianiem klientów i sprawdzaniem poprawności danych; tworzenie przechowywanych zasad dostępu; ponowne generowanie kluczy konta magazynu; konfigurowanie i użycie funkcji udostępniania zasobów między różnymi źródłami.
 • Monitorowanie magazynu
  • Ustawianie zasad przechowywania i poziomów rejestrowania, analizowanie dzienników
 • Implementowanie baz danych SQL
  • Wybieranie odpowiedniej warstwy bazy danych i poziomu wydajności, konfigurowanie i wykonywanie odzyskiwania z punktu w czasie, włączanie replikacji geograficznej, importowanie i eksportowanie danych i schematu, skalowanie baz danych SQL

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie aplikacjami i usługami sieciowymi (15–20%)
 • Integrowanie aplikacji z usługą Azure Active Directory
  • Tworzenie aplikacji, które używają usług federacyjnych w sieci Web, uwierzytelniania OAuth i punktów końcowych SAML-P; wykonywanie kwerend katalogu przy użyciu interfejsu API Graph
 • Konfigurowanie sieci wirtualnej
  • Wdrażanie maszyny wirtualnej w sieci wirtualnej, wdrażanie usługi w chmurze w sieci wirtualnej
 • Modyfikowanie konfiguracji sieci
  • Modyfikowanie podsieci, importowanie i eksportowanie konfiguracji sieci
 • Projektowanie i wdrażanie strategii komunikacji
  • Rozwijanie rozwiązań obsługi komunikatów przy użyciu kolejek magistrali usług, tematów, przekaźników i centrów powiadomień; tworzenie przestrzeni nazw magistrali usług i wybieranie warstwy; skalowanie magistrali usług
 • Monitorowanie komunikacji
  • Monitorowanie kolejek magistrali usług, tematów, przekaźników i centrów powiadomień
 • Implementowanie buforowania
  • Implementowanie buforowania Redis, migrowanie rozwiązań z usługi pamięci podręcznej Azure w celu użycia buforowania Redis

Materiały przygotowujące do egzaminu

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla kandydatów, którzy mają doświadczenie w zakresie projektowania, programowania, implementowania, automatyzacji i monitorowania rozwiązań Microsoft Azure. Ponadto kandydaci powinni cechować się biegłością w zakresie narzędzi do projektowania, techniki i podejść służących do tworzenia skalowalnych i odpornych rozwiązń.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.