Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-640

Logo Microsoft Windows Server

Windows Server 2008 Active Directory, Configuring

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Konfigurowanie systemu nazw domen (DNS, Domain Name System) dla usługi Active Directory (18%)
 • Konfigurowanie stref
  • Dynamiczny DNS (DDNS), niedynamiczny DNS (NDDNS) i bezpieczny dynamiczny DNS (SDDNS); czas wygaśnięcia (TTL); elementy GlobalName; podstawowe, dodatkowe, zintegrowane usługi Active Directory, skrót; architektura SOA; oczyszczanie strefy; wyszukiwanie do przodu; wyszukiwanie wsteczne
 • Konfigurowanie ustawień serwera DNS
  • Przekazywanie; wskazówki dotyczące serwerów głównych; konfigurowanie delegowania stref; działanie okrężne, wyłączanie rekursji; rejestrowanie debugowania; oczyszczanie serwera
 • Konfigurowanie transferów stref i replikacji
  • Konfigurowanie zakresu replikacji (forestDNSzone; domainDNSzone); przyrostowe transfery stref; powiadomienie DNS; transfery bezpiecznych stref; konfigurowanie serwerów nazw; partycje katalogu aplikacji

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfigurowanie infrastruktury usługi Active Directory (17%)
 • Konfigurowanie lasu lub domeny
  • Usuwanie domeny; wykonywanie instalacji nienadzorowanej; narzędzie migracji usługi Active Directory (ADMT); zmiana poziomów funkcji lasów i domen; współdziałanie z poprzednimi wersjami usługi Active Directory; wiele sufiksów głównych nazw użytkowników (UPN); forestprep; domainprep
 • Konfiguracja relacji zaufania
  • Relacje zaufania lasów; uwierzytelnianie selektywne a uwierzytelniania całego lasu; zaufanie przechodnie; zaufanie zewnętrzne, zaufanie skrótu; filtrowanie SID
 • Konfiguracja witryn
  • Tworzenie podsieci usługi Active Directory; konfigurowanie łączy lokacji; konfigurowanie wyceny łącza lokacji; konfigurowanie infrastruktury lokacji
 • Konfigurowanie replikacji usługi Active Directory
  • DFSR; replikacja jednokierunkowa; serwer czołowy; planowanie replikacji; konfigurowanie protokołów replikacji; wymuszanie replikacji między lokacjami
 • Konfigurowanie wykazu globalnego
  • Buforowanie członkostwa grup uniwersalnych (UGMC); częściowy zestaw atrybutów; podwyższenie poziomu do wykazu globalnego
 • Konfigurowanie wzorców operacji
  • Przejmowanie i transferowanie; wykonywanie kopii zapasowej wzorca operacji; umieszczanie wzorca operacji; wzorzec schematu; rozszerzanie schematu; usługa czasu

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfigurowanie ról i usług Active Directory (14%)
 • Konfigurowanie usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS)
  • Migracja do usług AD LDS; konfigurowanie danych w usługach AD LDS; konfigurowanie serwera uwierzytelniania; instalacja Server Core
 • Konfigurowanie usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS)
  • Żądanie i instalacja certyfikatu; autorejestracje; delegowanie uprawnień; tworzenie szablonów RMS; role administracyjne RMS; dodatek RM dla programu IE
 • Konfigurowanie kontrolera domeny tylko do odczytu (RODC)
  • Replikacja; separacja roli administratora; DNS tylko do odczytu; BitLocker; buforowanie poświadczeń; replikacja hasła; syskey; SYSVOL tylko do odczytu; instalacja przemieszczana
 • Konfigurowanie usług federacyjnych Active Directory (AD FSv2)
  • Instalowanie roli serwera AD FS; wymiana certyfikatu z agentami AD FS; konfigurowanie zasad zaufania; konfigurowanie mapowania oświadczeń użytkowników i grup; importowanie i eksportowanie zasad zaufania

Materiały przygotowujące do egzaminu

Tworzenie obiektów usługi Active Directory i ich obsługa (18%)
 • Automatyzacja tworzenia kont usługi Active Directory
  • Import zbiorczy; konfigurowanie nazwy UPN; tworzenie kont komputerów, użytkowników i grup (skrypty, importowanie, migracja); konta szablonów; kontakty; listy dystrybucyjne; dołączenie domeny offline
 • Obsługa kont usługi Active Directory
  • Zarządzanie kontami komputerów; konfigurowanie członkostwa w grupie; resetowanie kont; delegowanie uprawnień; AGDLP/AGGUDLP; odrzucanie grupy lokalnej domeny; lokalne a domena; administrator chroniony; wyłączanie kont a usuwanie kont; anulowanie zastrzeżeń; kontakty; tworzenie jednostek organizacyjnych (OU); delegowanie kontroli; ochrona obiektów AD przed usunięciem; zarządzane konta usługi
 • Tworzenie i stosowanie obiektów zasad grupy (GPO)
  • Wymuszanie, hierarchia OU, blokowanie dziedziczenia i włączanie obiektów użytkownika; priorytet przetwarzania zasad grupy; WMI; filtrowanie zasad grupy; sprzężenie zwrotne zasad grupy; preferencje zasad grupy (GPP)
 • Konfigurowanie szablonów obiektów zasad grupy
  • Prawa użytkownika; magazyn centralny ADMX; szablony administracyjne; szablony zabezpieczeń; grupy z ograniczeniami; opcje zabezpieczeń; początkowe obiekty zasad grupy; zasady dostępu do powłoki
 • Wdrażanie oprogramowania przy użyciu obiektów zasad grupy i zarządzanie nim
  • Publikowanie dla użytkowników; przypisywanie oprogramowania do użytkowników; przypisywanie do komputerów; usuwanie oprogramowania; zasady ograniczeń oprogramowania; AppLocker
 • Konfiguracja zasad kont
  • Zasada haseł domeny; zasada blokady konta; szczegółowe zasady haseł
 • Konfigurowanie zasad inspekcji za pomocą obiektów zasad grupy
  • Inspekcja zdarzeń logowania; inspekcja zdarzeń logowania na kontach; inspekcja zmian zasad; inspekcja korzystania z uprawnień dostępu; inspekcja dostępu do usługi katalogowej; inspekcja dostępu do obiektów; zaawansowane zasady inspekcji; inspekcja globalnego dostępu do obiektów; zgłaszanie przyczyny dostępu

Materiały przygotowujące do egzaminu

Obsługa środowiska usługi Active Directory (18%)
 • Konfigurowanie tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych
  • Korzystanie z kopii zapasowej systemu Windows Server; tworzenie kopii zapasowych plików i danych o stanie systemu na nośnikach; tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych przy użyciu nośników wymiennych; wykonywanie przywracania autorytatywnego i nieautorytatywnego; replikacja wartości połączonych; tryb odzyskiwania usług katalogowych (DSRM); tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych obiektów zasad grupy; konfigurowanie kosza usługi AD
 • Obsługa w trybie offline
  • Defragmentacja i kompaktowanie w trybie offline; usługa Active Directory w trybie ponownego uruchamiania; narzędzie do instalowania bazy danych usługi Active Directory
 • Monitorowanie usługi Active Directory
  • Subskrypcje podglądu zdarzeń; zestawy modułów zbierających dane; monitorowanie w czasie rzeczywistym; dzienniki analizowania; kwerendy WMI; PowerShell

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfigurowanie usług certyfikatów Active Directory (15%)
 • Instalowanie usług certyfikatów Active Directory
  • Typy urzędów certyfikacji (CA), m.in. autonomiczny, przedsiębiorstwa, główny i podrzędny; usługi ról; przygotowanie do wdrożeń wielu lasów
 • Konfigurowanie ustawień serwera CA
  • Archiwizacja kluczy; tworzenie i odzyskiwanie bazy danych certyfikatów; przypisywanie ról administracyjnych; urzędy certyfikacji dla dużej liczby certyfikatów; przeprowadzanie inspekcji
 • Zarządzanie szablonami certyfikatów
  • Typy szablonów certyfikatów; zabezpieczanie uprawnień do szablonów; zarządzanie różnymi wersjami szablonów certyfikatów; agent odzyskiwania kluczy
 • Zarządzanie rejestracjami
  • Usługa rejestracji urządzeń sieciowych (NDES); autorejestracja; rejestrowanie w sieci Web; rejestrowanie w ekstranecie; rejestrowanie kart inteligentnych; ubezpieczenie mechanizmu uwierzytelnienia; tworzenie agentów rejestrowania; wdrażanie certyfikatów dla wielu lasów; mapowanie certyfikatów x.509
 • Zarządzanie odwoływaniem certyfikatów
  • Konfigurowanie obiektów odpowiadających w trybie online; lista odwołania certyfikatów (CRL); punkt dystrybucji CRL (CDP); dostęp do informacji o urzędach certyfikacji (AIA)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Test próbny
Ze społeczności
Książki

MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-640): Configuring Windows Server 2008 Active Directory (2nd Edition)
Opublikowany: 15 czerwca 2011 r.

Wszystkie informacje do obsługi systemu Windows Server 2008 R2! Lepsze opanowanie umiejętności weryfikowanych podczas egzaminu 70-640 i w miejscu pracy. Praca we własnym tempie z wykorzystaniem serii lekcji i powtórek materiału, które w pełni pokrywają cele egzaminacyjne Utrwalenie wiedzy i zastosowanie jej w rzeczywistych przypadkach i ćwiczeniach praktycznych. Ten zestaw zawiera także 15% bon rabatowy na opłatę za egzamin firmy Microsoft.

Kup tę książkę w sklepie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Certyfikat Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) w zakresie systemu Windows Server 2008 jest przeznaczony dla specjalistów technologii informatycznych (IT), którzy pracującą w złożonym środowisku informatycznym w dużych i średnich firmach. Kandydaci na certyfikat MCTS powinni posiadać co najmniej jeden rok doświadczenia we wdrażaniu systemu Windows Server 2008 R2 i adminstrowania nim w środowisku, które ma następujące cechy:

 • od 250 do 5000 użytkowników lub więcej
 • wiele fizycznych lokalizacji, wiele kontrolerów domeny
 • usługi sieciowe i zasoby, takie jak obsługa wiadomości, bazy danych, archiwizowanie i drukowanie, zapory, dostęp do internetu, intranet, infrastruktura klucza publicznego, dostęp zdalny, pulpit zdalny, wirtualizacja i zarządzanie klientami
 • wymagania dotyczące łączności, takie jak podłączanie biur oddziałów i użytkowników indywidualnych w lokalizacjach zdalnych do zasobów firmowych oraz łączenie sieci korporacyjnych

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.