Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-642

Logo Microsoft Windows Server

Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Konfigurowanie adresowania i usług (21%)
 • Konfiguracja adresowania IPV4 i IPv6
  • Konfigurowanie opcji adresu IP; dzielenie na podsieci; tworzenie supersieci; wieloadresowe; współdziałanie między protokołami IPv4 i IPv6
 • Konfigurowanie protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  • Opcje DHCP; tworzenie nowych opcji; rozruch środowiska PXE; domyślne profile użytkownika; agenci przekazywania DHCP; wykluczenia; autoryzacja serwera w usłudze Active Directory; zakresy; DHCPv6
 • Konfigurowanie routingu
  • Routing statyczny; routing trwały; Routing Internet Protocol (RIP); metryki; wybieranie bramy domyślnej; obsługa tabeli routingu; routing z wybieraniem numeru na żądanie; serwer proxy IGMP
 • Konfigurowanie zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi
  • Reguły przychodzące i wychodzące; reguły niestandardowe; użytkownicy autoryzowani; komputery autoryzowane; konfigurowanie zapory przy użyciu zasad grupy; profile lokalizacji sieciowej; grupy usług; importowanie/eksportowanie zasad; zasada izolacji; zasady grupy IPsec; reguły zabezpieczeń połączeń

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfigurowanie rozpoznawania nazw (22%)
 • Konfigurowanie serwera systemu nazw domen (DNS)
  • Warunkowe przesyłanie dalej; zewnętrzne usługi przesyłania dalej; wskazówki dotyczące serwerów głównych; tylko pamięć podręczna; buforowanie gniazda; blokowanie pamięci podręcznej
 • Konfiguracja stref DNS
  • Oczyszczanie strefy; typy stref; integracja z usługą Active Directory; dynamiczny system nazw domen (DDNS); bezpieczny DDNS; elementy GlobalName; delegowanie stref; rozszerzenia zabezpieczeń DNS (DNSSEC); strefy wyszukiwania wstecznego
 • Konfigurowanie rekordów DNS
  • Typy rekordów; czas wygaśnięcia (TTL); ważenie rekordów; rejestrowanie rekordów; porządkowanie maski sieci; grupa DnsUpdateProxy; działanie okrężne; zabezpieczenia rekordów DNS; przeprowadzanie inspekcji
 • Konfigurowanie replikacji DNS
  • Strefy pomocnicze DNS; strefy skrótowe DNS; zintegrowane zakresy replikacji usługi Active Directory; zabezpieczanie transferu strefy; odświeżanie SOA; przeprowadzanie inspekcji
 • Konfigurowanie rozpoznawania nazw dla komputerów klienckich
  • Konfigurowanie pliku HOSTS; rozpoznawanie nazw multiemisji połączenia lokalnego (LLMNR); emisja; buforowanie rozpoznawania nazw; lista serwerów DNS; kolejność przeszukiwania sufiksów; dewolucja DNS

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfigurowanie dostępu do sieci (18%)
 • Konfigurowanie dostępu zdalnego
  • Połączenie telefoniczne; zasada dostępu zdalnego; translator adresów sieciowych (NAT); protokoły VPN, takie jak Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) i IKEv2; usługi Routing i dostęp zdalny (RRAS); filtry pakietów; menedżer połączeń; ponowne łączenie z siecią VPN; uwierzytelnianie RAS za pomocą MS-CHAP, MS-CHAP v2 i EAP
 • Konfiguracja ochrony dostępu do sieci (NAP)
  • Ochrona warstwy sieciowej; wymuszanie protokołu DHCP; wymuszanie protokołu VPN; wymuszanie usługi RDS; konfigurowanie zasad dotyczących kondycji ochrony dostępu do sieci; wymuszanie protokołu IPsec; wymuszanie protokołu 802.1x; elastyczna izolacja hosta; moduł sprawdzania kondycji systemu (SHV) z wieloma konfiguracjami
 • Konfiguracja funkcji DirectAccess
  • IPv6; IPsec; wymagania serwera; wymagania klienta; sieć obwodowa; tabela zasad rozpoznawania nazw
 • Konfiguracja serwera zasad sieciowych (NPS)
  • Bezprzewodowe połączenie IEEE 802.11; przewodowe połączenie IEEE 802.3; zasady grupy dla połączenia bezprzewodowego; ewidencjonowanie aktywności usługi RADIUS; zasady żądań połączeń; serwer proxy RADIUS; szablony serwera zasad sieciowych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfigurowanie usług plików i drukowania (20%)
 • Konfigurowanie serwera plików
  • Publikowanie udziału plików; pliki trybu offline; uprawnienia udostępniania; uprawnienia NTFS; system szyfrowania plików (EFS); BitLocker; wyliczanie oparte na dostępie (ABE); pamięć podręczna dla oddziałów firmy; konsola zarządzania udostępnianiem i przechowywaniem
 • Konfiguracja rozproszonego systemu plików (DFS)
  • Obszar nazw systemu plików DFS; konfiguracja i stosowanie systemu plików DFS; tworzenie i konfigurowanie miejsc docelowych; replikacja systemu plików DFS; folder replikowany tylko do odczytu; obsługa klastra trybu failover; zgłaszanie kondycji
 • Konfigurowanie tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych
  • Typy kopii zapasowych; harmonogramy tworzenia kopii zapasowych; zarządzanie zdalne; przywracanie danych; usługi kopiowania w tle; usługi migawek woluminów (VSS); odzyskiwanie komputera bez systemu operacyjnego; tworzenie kopii zapasowej w zdalnym udziale plików
 • Zarządzanie zasobami serwera plików
  • Menedżer zasobów serwera plików; przydział wg woluminu lub przydział wg użytkownika; wpisy przydziałów; szablony przydziałów; klasyfikacja plików; Menedżer magazynowania dla sieci SAN; zadania zarządzania plikami; osłanianie plików
 • Konfigurowanie i monitorowanie usług drukowania
  • Udział drukarki; publikowanie drukarek w usłudze Active Directory; uprawnienia drukarki; rozmieszczanie połączeń drukarek; instalowanie sterowników drukarek; eksportowanie i importowanie kolejek wydruku i ustawień drukarek; dodawanie liczników do Monitora wydajności w celu monitorowania serwerów wydruku; buforowanie wydruków; priorytet drukowania; izolacja sterownika drukarki; drukowanie zależne od lokalizacji; delegowanie zarządzania drukowaniem

Materiały przygotowujące do egzaminu

Monitorowanie infrastruktury sieciowej i zarządzanie nią (20%)
 • Konfigurowanie ustawień serwera Windows Server Update Services (WSUS)
  • Wybór typu aktualizacji; ustawienia klienta; obiekt zasad grupy (GPO); określanie klienta docelowego; aktualizacje oprogramowania; testowanie i zatwierdzanie; sieci odłączone
 • Konfigurowanie monitorowania wydajności
  • Zestawy modułów zbierających dane; Monitor wydajności; Monitor niezawodności; monitorowanie indeksu stabilności systemu; pliki stronicowania; analizowanie danych wydajności
 • Konfigurowanie dzienników zdarzeń
  • Widoki niestandardowe; dzienniki aplikacji i usług; subskrypcje; dołączanie zadań do znajdowania i filtrowania zdarzeń
 • Gromadzenie danych o sieci
  • Simple Network Management Protocol (SNMP); Monitor sieci; monitorowanie reguł zabezpieczeń połączeń

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Test próbny
Ze społeczności
Książki

MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-642): Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure (2nd Edition)
Opublikowany: maj 2011

Wszystkie informacje do obsługi systemu Windows Server 2008 R2! Lepsze opanowanie umiejętności weryfikowanych podczas egzaminu 70-642 i w miejscu pracy. Praca we własnym tempie z wykorzystaniem serii lekcji i powtórek materiału, które w pełni pokrywają cele egzaminacyjne Utrwalenie wiedzy i zastosowanie jej w rzeczywistych przypadkach i ćwiczeniach praktycznych. Ten zestaw zawiera także 15-proc. bon rabatowy na opłatę za egzamin firmy Microsoft.

Kup tę książkę w sklepie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Certyfikat Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) w zakresie systemu Windows Server 2008 jest przeznaczony dla specjalistów technologii informatycznych (IT), którzy pracującą w złożonym środowisku informatycznym w dużych i średnich firmach. Kandydaci na certyfikat MCTS powinni posiadać co najmniej jeden rok doświadczenia we wdrażaniu systemu Windows Server 2008 R2 i adminstrowania nim w środowisku, które ma następujące cechy:

 • od 250 do 5000 użytkowników lub więcej
 • wiele fizycznych lokalizacji
 • wiele kontrolerów domeny
 • usługi sieciowe i zasoby, takie jak obsługa wiadomości, bazy danych, archiwizowanie i drukowanie, zapory, dostęp do internetu, intranet, infrastruktura klucza publicznego, dostęp zdalny, pulpit zdalny, wirtualizacja i zarządzanie klientami
 • wymagania dotyczące łączności, takie jak podłączanie biur oddziałów i użytkowników indywidualnych w lokalizacjach zdalnych do zasobów firmowych oraz łączenie sieci korporacyjnych

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.