Egzamin
70-662

Exchange

TS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring

Ten egzamin został wycofany.

Aby sprawdzić aktualnie dostępne opcje, zapoznaj się z sekcją Lista egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Instalacja i konfiguracja serwerów Exchange (15%)
 • Przygotowanie infrastruktury pod serwer Exchange
  • Przygotowanie schematów; przygotowanie domeny; przygotowanie Active Directory; sprawdzenie, czy poziom funkcjonalności domeny jest poprawny; dodatki service pack kontrolera domeny; kontrola gotowości Exchange; współistnieje; migracja z 2003 lub 2007; wyłączenie LinkState; poziom dodatku Service Pack serwera Exchange; usuwanie nieobsługiwanych, starszych komponentów; konfigurowanie DNS w celu wsparcia wdrożenia serwera Exchange
 • Instalacja elementów wstępnych Exchange
  • Instalacja oprogramowania MMC 3.0, Windows PowerShell 2.0; Microsoft .NET 3.5, WinRM 2.0, IIS, role i funkcje Windows, używanie narzędzia ServerManagerCMD, używanie skryptów wstępnych Exchange
 • Instalacja ról Exchange
  • Z wiersza poleceń i interfejsu użytkownika; dodawanie i modyfikowanie ról; dodawanie ról serwera do istniejących organizacji Exchange 2003 lub 2007; weryfikowanie instalacji Exchange; kreator konfiguracji zabezpieczeń (SCW); zapora ogniowa systemu Windows, w tym wymagania portów; instalacja serwera Exchange w sposób standardowy i niestandardowy; instalacja serwera Exchange z wiersza poleceń; alokacja serwera Exchange i delegacja instalacji serwerów; rozwiązywanie problemów z nieudaną instalacją; dodawanie ról serwera Exchange po dokonaniu wstępnej instalacji
 • Tworzenie i konfiguracja baz danych
  • Ustalanie limit baz danych; ustalanie limitów retencji; ustawianie uprawnień kontroli dostępu opartej o role (RBAC) do tworzenia bazy danych; konwencje nazewnictwa; tworzenie i używanie interfejsu użytkownika oraz Windows PowerShell; tworzenie i zarządzanie publicznymi bazami danych folderu; ustawianie domyślnej bazy danych publicznego folderu; konserwacja; montowanie i odmontowanie baz danych; tworzenie nowych baz danych skrzynek pocztowych; konfiguracja ustawień bazy danych skrzynek pocztowych; przenoszenie bazy danych skrzynki pocztowej i lokalizacji dzienników transakcji; konfiguracja ustawień bazy danych publicznego folderu; montowanie i odmontowanie baz danych
 • Tworzenie i konfigurowanie list adresów
  • Aktualizowanie starszych list adresów; konfigurowanie list adresów offline; publikowanie list adresów; właściwości filtrowane; tworzenie i konfiguracja zasad dotyczących adresów e-mail; tworzenie i konfiguracja list adresów; tworzenie i konfiguracja książek adresowych offline

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja odbiorców Exchange i folderów publicznych (14%)
 • Tworzenie i konfiguracja skrzynek pocztowych
  • Usunięte elementy; usunięta skrzynka pocztowa; przydział skrzynki pocztowej; rozmiar komunikatu; progi ostrzeżeń; przenoszenie z oraz do poprzednich wersji Exchange; przenosiny online i offline; wewnątrz organizacji i między organizacjami; tworzenie adresów serwerów proxy; tworzenie skrzynek pocztowych; konfiguracja protokołów dostępu klienta; konfiguracja poziomu zaufania niechcianych wiadomości (CSL) oraz wiadomości phishingowych (PCL); wysyłanie jako uprawnienia; delegacja; przekazywanie; uprawnienia skrzynki pocztowej; tworzenie i konfigurowanie połączonych skrzynek pocztowych
 • Konfiguracja RBAC
  • Tworzenie i przypisywanie ról RBAC; definiowanie zakresów RBAC; konfigurowanie RBAC pod kątem konkretnych ról, takich jak helpdesk lub administrator list adresowych
 • Tworzenie i konfigurowanie skrzynek pocztowych zasobu i współdzielonych skrzynek pocztowych
  • Sprzęt; pomieszczenie; uprawnienia; ustawienia opcji kalendarza skrzynki pocztowej; automatyczna akceptacja; niestandardowe typy zasobów
 • Tworzenie i konfigurowanie odbiorców oraz grup dystrybucji
  • Tworzenie i modyfikowanie; włączenie zabezpieczeń; konfiguracja moderacji, w tym opcje panelu sterowania Exchange (ECP); dynamiczne grupy dystrybucji; tworzenie adresów serwerów proxy; konfiguracja użytkowników uprawnionych do korzystania z poczty; kontakty; wysyłanie jako uprawień; przekazywanie
 • Tworzenie i konfigurowanie folderów publicznych
  • Foldery publiczne obsługujące pocztę e-mail; konfigurowanie uprawnień folderu publicznego; usunięte elementy; rozmiar wiadomości; wiek elementu; rozmiar folderu publicznego; tworzenie publicznych folderów w narzędziu zarządzania zawartością w organizacji (ECM) i Microsoft Outlook i OWA; konfigurowanie uprawnień do folderu publicznego; konfigurowanie limitów publicznych folderów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja dostępu klienta (15%)
 • Konfiguracja POP, IMAP oraz Microsoft ActiveSync
  • Włączanie, konfiguracja i zabezpieczanie POP oraz IMAP; zarządzanie certyfikatami; konfigurowanie zasad urządzeń mobilnych; automatyczne wykrywanie; uwierzytelnienia; konfiguracja wirtualnego katalogu Exchange ActiveSync; konfiguracja zewnętrznej nazwy Exchange ActiveSync; konfiguracja ustawień dostępu klienta Exchange ActiveSync, w tym usług Windows SharePoint oraz integracji udostępniania plików systemu Windows; Direct Push; konfiguracja zasad skrzynek pocztowych Exchange ActiveSync; konfiguracja automatycznego wykrywania w Exchange ActiveSync
 • Konfiguracja Outlook Anywhere i dostępu klienta RPC
  • Automatyczne wykrywanie; MAPI; tworzenie tablicy dostępu klienta; certyfikaty; alternatywna nazwa elementu (SAN); konfiguracja wirtualnych katalogów; włączanie i konfiguracja Outlook Anywhere w CAS; rozwiązywanie problemów z łącznością funkcji Outlook Anywhere
 • Konfiguracja współdzielenia sfederowanego
  • Certyfikaty; rejestracja; DNS; kalendarz i stan wolny/zajęty; alternatywna nazwa elementu (SAN); przypisywanie zasad; tworzenie i konfigurowanie federacyjnych relacji zaufania; tworzenie i konfiguracja federacyjnego identyfikatora organizacji; tworzenie i konfigurowanie relacji udostępniania; tworzenie i konfigurowanie zasad udostępniania; przypisywanie zasad udostępniania do kont użytkownika
 • Konfiguracja aplikacji Outlook Web App (OWA)
  • Dostosowywanie interfejsu OWA; certyfikaty; dostęp do udostępnionego zasobu plików lub SharePoint; foldery publiczne; weryfikacja obsługi wielu przeglądarek; ECP; SAN; konfiguracja wirtualnych katalogów; scenariusze współistnienia; uwierzytelnienie; konfiguracja zewnętrznej nazwy OWA; konfiguracja ustawień dostępu klienta dla OWA, w tym usługi Windows SharePoint oraz integracja udostępniania plików systemu Windows; ustawienia segmentacji; konfiguracja zasad skrzynki pocztowej OWA

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja transportu komunikatów (15%)
 • Tworzenie i konfigurowanie reguł transportu
  • Włączanie i konfiguracja; zastrzeżenia; moderowany transport; instalacja agenta wstępnego licencjonowania usług zarządzania prawami dostępu w systemie Windows (RMS); konfiguracja ochrony usprawnień za pomocą reguł transportowych
 • Konfiguracja transportu centralnego
  • Konfiguracja przechowalni transportu; akceptowane domeny; domeny zdalne; domeny autorytarne; zasady adresów e-mail
 • Konfiguracja transportu granicznego
  • Tworzenie, konfigurowanie i testowanie funkcji synchronizacji granicznej; konfiguracja klonowania serwera transportu granicznego; instalacja roli serwera transportu granicznego; konfiguracja ustawień serwera transportu granicznego; konfigurowania synchronizacji granicznej
 • Konfiguracja kierowania wiadomości
  • Wewnętrzny i zewnętrzny DNS; konfiguracja kierowania w oparciu o lokalizacje i koszty; włączanie, konfiguracja i bezpieczne wysyłanie oraz odbieranie konektorów; certyfikaty; przekaźniki konektorów; uwierzytelnienie; limity rozmiaru wiadomości; MTLS; konektor grupy kierowania zapewniający współistnienie; konfiguracja zaakceptowanych i zdalnych domen; konfiguracja konektorów wysyłania i odbioru SMTP; konfiguracja limitów dostawy wiadomości; konfiguracja zabezpieczeń TLS dotyczących dostawy wiadomości

Materiały przygotowujące do egzaminu

Monitorowanie i raportowanie (13%)
 • Monitorowanie baz danych
  • Statystyk folderów publicznych; statystyki baz danych skrzynki pocztowej; status bazy danych; replikacja DAG
 • Monitorowanie przepływu poczty e-mail
  • Śledzenie wiadomości; DNS; zarządzanie kolejkami wiadomości; wyświetlanie, ponawianie i usuwanie; progi wąskich gardeł; rozwiązywanie NDR
 • Monitorowanie łączności
  • SMTP klient–serwer; SMTP serwer–serwer; Outlook RPC/MAPI; Outlook Anywhere; Outlook Exchange Web Services (EWS); POP; IMAP; ActiveSync
 • Generowanie raportów
  • Statystyki folderu skrzynki pocztowej; statystyki skrzynki pocztowej; statystyki przepływu wiadomości; formatowana lista i sformatowania tabela; ExBPA
 • Konfiguracja logowania
  • Logowanie protokołu; logowanie magazynu; konfiguracja poziomów logowania; dzienniki agenta; dzienniki śledzenia wiadomości; dzienniki zdarzeń; analiza wyników logowania

Materiały przygotowujące do egzaminu

Wdrażanie wysokiej dostępności i odtwarzalności (15%)
 • Tworzenie i konfiguracja grupy dostępności bazy danych (DAG)
  • Tworzenie i konfigurowanie DAG; monitor udostępniania plików (FSW); opóźnienie replikacji; konfiguracja opóźnienia; dodawanie lub usuwanie kopi bazy danych; konfiguracja priorytetu trybu failover; dodaj lub usuń uczestników serwera; konfiguracja kopii bazy danych skrzynki pocztowej; zarządzanie ciągła replikacją
 • Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie danych
  • Baza danych odzyskiwania; odzyskiwanie na sygnał wybierania; zachowywanie usuniętych skrzynek pocztowych; zachowywanie usuniętych elementów; łączenie skrzynek pocztowych; odłączona skrzynka pocztowa; tworzenie kopii zapasowych serwerów Exchange; tworzenie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych
 • Konfiguracja publicznych folderów w celu zapewnienia wysokiej dostępności
  • Dodawanie i usuwanie replik; harmonogramy; śledzenie wiadomości; tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych bazy danych oraz informacji publicznego folderu
 • Konfiguracja wysokiej dostępności dla innych serwerów, niż pocztowe
  • Koligacja; działanie okrężne DNS; rekord MX; NLB; konfigurowanie wysokiej dostępności serwerów dostępu klienta; konfiguracja wysokiej dostępności serwerów transportu centralnego; konfiguracja wysokiej dostępności serwerów transportu granicznego
 • Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych roli serwerów
  • CentrumCAS IIS; Edge; konfiguracja klonu serwera granicznego; setup /recoverserver; setup /recoverCMS; serwer skrzynki pocztowej; przywracanie serwerów Exchange po awarii serwera; konfiguracja ustawień komunikacji podczas awarii serwera; tworzenie kopii zapasowych ról serwera

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja zgodności i bezpieczeństwa wiadomości (13%)
 • Konfiguracja zarządzania rekordami
  • Niestandardowe i domyślne foldery zarządzanie; polityka przechowywania; konfiguracja i stosowanie zasad retencji oraz znaczników zasad przechowywania; konfiguracja folderów zarządzania, w tym domyślnych i niestandardowych folderów zarządzanych; konfiguracja ustawień zawartości; konfiguracja zasad folderu zarządzanego
 • Konfiguracja zgodności
  • Konfiguracja RMS; konfiguracja alternatywnych skrzynek pocztowych; konfiguracja rejestrowania w dzienniku; włączanie klasyfikacji wiadomości; konfiguracja porad wiadomości e-mail; audyty; reguły transportu
 • Konfiguracja integralności wiadomości
  • S/MIME; MTLS; certyfikaty; federacja RMS; reguły transportu
 • Konfiguracja mechanizmów ochrony przed wirusami i spamem
  • Wyłączenia pliku i procesu; reguły transportu; SCL; PCL; identyfikator nadawcy; bezpieczny nadawca/zablokowany nadawca; lista blokad aktualizowana w czasie rzeczywistym (RBL); rekordy Sender Policy Framework (SPF); lista reputacji nadawców (SRL); konfigurowanie agentów antyspamowych; zarządzanie skrzynką pocztową kwarantanny; zarządzanie aktualizacjami filtrów zawartości

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 662

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning i @MSFTExchange

Książki
MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-662): Configuring Microsoft Exchange Server 2010

Zestaw do samodzielnej nauki MCTS (Egzamin 70-662): Configuring Microsoft Exchange Server 2010
Opublikowany: styczeń 2010

Przedstawiamy całkowicie nowy zestaw do samodzielnej nauki, który pomoże użytkownikowi osiągnąć jak najlepsze wyniki na egzaminie 70-662 MCTS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring. Ten zestaw szkoleniowy „2 w 1” zawiera oficjalny przewodnik edukacyjny firmy Microsoft wraz z testami próbnymi na płycie CD, aby pomóc w ocenie posiadanych umiejętności. Zestaw zawiera wiele najpotrzebniejszych narzędzi i funkcji dla kandydatów do egzaminu, między innymi szczegółowe, realizowane samodzielnie szkolenie oparte na treści egzaminu końcowego; rygorystyczną ocenę poszczególnych zagadnień; porady dotyczące egzaminu od ekspertów i certyfikowanych autorów; a także opcje testowania z możliwością dostosowywania. Udostępnia także praktyczne scenariusze, przykładowe analizy przypadków i ćwiczenia dotyczące rozwiązywania problemów, które zapewnią umiejętności i doświadczenie przydatne w pracy.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Egzamin jest przeznaczony dla pracowników obsługujących systemy komunikacji o ogólnym profilu, którzy są odpowiedzialni za konfigurację i administrację serwerów Exchange w środowisku firmowym. Egzamin stanowi potwierdzenie umiejętności i wiedzy niezbędnej do zainstalowania i zarządzania oprogramowaniem Exchange Server 2010, w tym zarządzania użytkowników, skrzynek pocztowych, zabezpieczeń, serwerów i baz danych.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.