Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-980

Microsoft Windows Servers logo

Odnowienie certyfikatu MCSE: Server Infrastructure

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Planowanie i wdrażanie infrastruktury serwera
 • Planowanie i wdrażanie usług Menedżera maszyny wirtualnej
  • Projektowanie szablonów usług Menedżera maszyny wirtualnej, definiowanie profili systemów operacyjnych, konfigurowanie profili sprzętu i możliwości, zarządzanie usługami, konfigurowanie bibliotek obrazów i szablonów, zarządzanie sieciami logicznymi
 • Planowanie i wdrażanie usług plików i pamięci masowej
  • Zagadnienia dotyczące planowania, w tym sieci SAN iSCSI, sieci SAN Fibre Channel, wirtualny protokół Fibre Channel, miejsca do magazynowania, pule magazynów i deduplikacja danych, konfigurowanie docelowego serwera iSCSI, konfigurowanie serwera Internet Storage Name Server (iSNS), konfigurowanie systemu plików NFS, instalowanie modułów dla określonych urządzeń
Projektowanie i implementowanie usług infrastruktury sieciowej
 • Projektowanie strategii rozwiązania rozpoznawania nazw
  • Zagadnienia dotyczące projektowania, w tym bezpieczne rozpoznawanie nazw, funkcja DNSSEC, pula gniazd DNS, blokowanie pamięci podręcznej, rozłączne obszary nazw, współdziałanie systemu DNS, migracja do partycji aplikacji, protokół IPv6, rozpoznawanie nazw DNS o jednej etykiecie, hierarchia stref i delegowanie strefy
 • Projektowanie i zarządzanie rozwiązania zarządzania adresami IP
  • Zagadnienia dotyczące projektowania, w tym technologie zarządzania adresami IP, włącznie z zarządzaniem adresami IP, funkcjami opartymi na zasadach grupy, ręcznym zastrzeganiem oraz rozmieszczaniem scentralizowanym lub rozproszonym, konfigurowanie kontroli dostępu opartej na rolach, konfigurowanie inspekcji zarządzania adresami IP, migracja adresów IP, zarządzanie i monitorowanie wielu serwerów DHCP i DNS, konfigurowanie zbierania danych dla zarządzania adresami IP
Projektowanie i implementowanie usług dostępu do sieci
 • Projektowanie rozwiązania sieci VPN
  • Zagadnienia dotyczące projektowania, w tym wdrażanie certyfikatów, konfiguracja zapory, klient/łączność między lokacjami, przepustowość, wpływ protokołu oraz konfiguracja wdrożenia sieci VPN przy użyciu zestawu administracyjnego Menedżera połączeń
 • Projektowanie rozwiązania funkcji DirectAccess
  • Zagadnienia dotyczące projektowania, w tym topologia, migracja z programu Forefront UAG, wdrażanie funkcji DirectAccess oraz certyfikaty przedsiębiorstwa
 • Projektowanie rozwiązania serwera proxy aplikacji sieci Web
  • Zagadnienia dotyczące projektowania, w tym planowanie pod kątem aplikacji, uwierzytelnianie i autoryzacja, funkcja Workplace Join, urządzenia, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, wieloskładnikowa kontrola dostępu, logowanie jednokrotne, certyfikaty, planowanie dostępu dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Implementowanie skalowalnego rozwiązania dostępu zdalnego
  • Konfigurowanie sieci VPN między lokacjami, konfigurowanie filtrów pakietów, implementowanie śledzenia pakietów, implementowanie dostępu zdalnego do wielu lokacji, konfigurowanie klastrowanego dostępu zdalnego z funkcją równoważenia obciążenia sieciowego, konfigurowanie funkcji DirectAccess
 • Projektowanie i implementowanie rozwiązania ochrony sieci
  • Zagadnienia dotyczące projektowania, w tym metody egzekwowania ochrony dostępu do sieci dla protokołu DHCP, IPSec, VPN i 802.1x, wydajność, rozmieszczenie serwerów, zapora, serwer zasad sieciowych i sieć korygująca; konfigurowanie egzekwowania ochrony dostępu do sieci dla protokołów IPSec i 802.1x, monitorowanie zgodności
Projektowanie i wdrażanie infrastruktury usługi Active Directory (logicznej)
 • Projektowanie strategii zasad grupy
  • Zagadnienia dotyczące projektowania, w tym blokowanie dziedziczenia, egzekwowane zasady, przetwarzanie pętli zwrotnych, zabezpieczenia i filtrowanie WMI, obiekty zasad grupy połączone z lokacją, przetwarzanie wolnego łącza, strategie grupy, hierarchia jednostek organizacyjnych oraz zaawansowane zarządzanie zasadami grupy
Projektowanie i implementowanie infrastruktury usługi Active Directory (fizycznej)
 • Projektowanie strategii kontrolerów domeny
  • Zagadnienia dotyczące projektowania, w tym wykaz globalny, główne role operacji, kontrolery domeny tylko do odczytu, częściowy zestaw atrybutów i klonowanie kontrolera domeny
 • Projektowanie i implementowanie infrastruktury biura oddziału
  • Zagadnienia dotyczące projektowania, w tym kontroler domeny tylko do odczytu, buforowanie członkostwa grup uniwersalnych, wykaz globalny, system DNS, protokół DHCP i usługa BranchCache, implementowanie atrybutów poufnych, modyfikowanie filtrowanych zestawów atrybutów, konfigurowanie zasad replikacji haseł, konfigurowanie publikowania skrótów
Zarządzanie i obsługa infrastruktury serwera
 • Projektowanie strategii monitorowania
  • Zagadnienia dotyczące projektowania, w tym serwery monitorowania przy użyciu usługi Audit Collection Services, monitorowanie wydajności, monitorowanie scentralizowane i raportowanie scentralizowane; implementowanie i optymalizowanie pakietów administracyjnych programu System Center 2012 — Operations Manager; planowanie monitorowania usługi Active Directory
 • Implementowanie automatycznego korygowania
  • Tworzenie planu bazowego aktualizacji w Menedżerze maszyny wirtualnej, implementowanie planu bazowego zarządzania wymaganą konfiguracją, implementowanie integracji Menedżera maszyny wirtualnej z programem Operations Manager, konfigurowanie Menedżera maszyny wirtualnej w celu dynamicznego przenoszenia maszyn wirtualnych na podstawie zasad, integrowanie programu System Center 2012 w celu automatycznego korygowania w istniejącej infrastrukturze przedsiębiorstwa
Planowanie i implementowanie klastrowania w trybie failover
 • Planowanie i implementowanie klastrowania w trybie failover
  • Planowanie klastrowania wielu węzłów i lokacji, zagadnienia dotyczące projektowania, w tym sieci nadmiarowe, ustawienia priorytetu sieci, tryb failover zasobów i powrót po awarii, puls i ustawienia DNS, konfiguracja kworum oraz rozmieszczanie i replikacja pamięci masowej
 • Planowanie i implementowanie usług sieciowych o dużej dostępności
  • Planowanie i konfigurowanie równoważenia obciążenia sieciowego; zagadnienia dotyczące projektowania, w tym sieci odporne na uszkodzenia, konfiguracja z multiemisją lub emisją pojedynczą, zarządzanie stanem oraz automatyczne wdrażanie równoważenia obciążenia sieciowego przy użyciu szablonów usług Menedżera maszyny wirtualnej
 • Planowanie i implementowanie rozwiązań pamięci masowej o dużej dostępności
  • Planowanie i konfigurowanie miejsc do magazynowania i pul magazynów; projektowanie obszarów nazw systemu plików DFS o dużej dostępności z wieloma replikami; planowanie i konfigurowanie wielościeżkowego We/Wy, włącznie z instalacją Server Core; konfigurowanie celu iSCSI i serwera iSNS o dużej dostępności
 • Planowanie i implementowanie ról o dużej dostępności
  • Planowanie serwera DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) o dużej dostępności, klastrowania funkcji Hyper-V, stale dostępnych udziałów plików oraz serwera obszaru nazw DFS; planowanie i implementowanie aplikacji, usług i skryptów o dużej dostępności przy użyciu ról klastrowania Aplikacja ogólna, Skrypt rodzajowy i Usługa ogólna
 • Planowanie i implementowanie rozwiązania ciągłości biznesowej i odzyskiwania awaryjnego
  • Planowanie strategii tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych; zagadnienia dotyczące planowania, w tym odzyskiwanie domeny i lasu usługi Active Directory, przywracanie i klonowanie funkcji Hyper-V Replica, przywracanie i klonowanie kontrolera domeny oraz przywracanie obiektów i kontenerów usługi Active Directory przy użyciu autorytatywnego przywracania i kosza
Planowanie i implementowanie infrastruktury wirtualizacji serwera
 • Planowanie i implementowanie hostów wirtualizacji
  • Planowanie i implementowanie delegowania środowiska wirtualizacji (hostów, usług i maszyn wirtualnych), włącznie z opcjami samoobsługi, planowanie i implementowanie bibliotek wielu hostów, włącznie z obiektami równoważnymi, planowanie i implementowanie optymalizacji zasobów hosta, integrowanie platform wirtualizacji innych firm
 • Planowanie i implementowanie maszyn wirtualnych
  • Planowanie i implementowanie maszyn wirtualnych o dużej dostępności, planowanie i implementowanie optymalizacji zasobów gościa, w tym współdzielone zasoby VHDx, konfigurowanie reguł rozmieszczania, tworzenie szablonów menedżera maszyny wirtualnej
 • Planowanie i implementowanie sieci wirtualizacji
  • Planowanie i konfigurowanie sieci logicznych menedżera maszyny wirtualnej, w tym rozszerzenia wirtualnego przełącznika i przełączniki logiczne, planowanie i konfigurowanie ustawień adresów IP i adresów MAC na wielu hostach Hyper-V, w tym wirtualizacji sieci, planowanie i konfigurowanie optymalizacji sieci wirtualnych, planowanie i implementowanie bramy Windows Server, planowanie i implementowanie sieci VLAN i pVLAN, planowanie i implementowanie sieci maszyn wirtualnych, planowanie i implementowanie sieci konwergentnych
 • Planowanie i implementowanie pamięci masowej wirtualizacji
  • Planowanie i konfigurowanie pamięci masowej hostów Hyper-V, planowanie i konfigurowanie pamięci masowej maszyn wirtualnych w Hyper-V, włącznie z wirtualnym protokołem Fibre Channel, iSCSI oraz współdzielone zasoby VHDx, planowanie optymalizacji pamięci masowej, planowanie i wdrażanie pamięci masowej za pomocą udziałów plików SMB 3.0
 • Planowanie i implementowanie ruchu maszyn wirtualnych
  • Planowanie i konfigurowanie migracji pamięci masowej pomiędzy hostami Hyper-V w warunkach produkcyjnych i magazynowych; planowanie funkcji P2V i V2V i zarządzanie nimi; planowanie i implementowanie migracji maszyn wirtualnych między chmurami
 • Zarządzanie i obsługa infrastruktury wirtualizacji serwera
  • Zarządzanie optymalizacją dynamiczną i optymalizacją zasobów, integracja programu Operations Manager z narzędziami System Center Virtual Machine Manager oraz System Center Service Manager, aktualizacja obrazów maszyny wirtualnej w bibliotekach, planowanie i implementowanie tworzenia oraz odzyskiwania kopii zapasowych infrastruktury wirtualizacji za pomocą programu System Center Data Protection Manager (DPM)
Projektowanie i implementowanie rozwiązań tożsamości i dostępu
 • Projektowanie i implementowanie rozwiązania sfederowanej tożsamości
  • Planowanie i implementowanie uwierzytelniania opartego na oświadczeniach, włącznie z planowaniem i implementowaniem relacji zaufania jednostek uzależnionych, planowanie i konfigurowanie reguł zaufania dostawców oświadczeń i jednostek uzależnionych, planowanie i konfigurowanie magazynów atrybutów, włącznie z usługami LDS Active Directory, planowanie certyfikatów usług federacyjnych i zarządzanie nimi, planowanie i implementowanie integracji tożsamości z usługami w chmurze, integracja serwera proxy aplikacji wraz z programem FS AD
 • Projektowanie i implementowanie usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory
  • Planowanie wdrożenia usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory o dużej dostępności, planowanie wdrożenia klienta zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory, zarządzanie zaufanymi domenami użytkowników, zarządzanie zaufanymi domenami publikowania, zarządzanie obsługą sfederowanej tożsamości, modernizacja lub migracja usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory, likwidowanie usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób, które chcą zachować posiadany certyfikat MCSE:Server Infrastructure. Certyfikat jest oparty na celach egzaminów egzamin 413 i egzamin 414.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.