Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
74-343

Project

 • Opublikowano:
  5 kwietnia 2013 r.
 • Języki:
  Angielski, portugalski (Brazylia), hiszpański
 • Odbiorcy:
  Partnerzy
 • Technologia:
  Project 2013
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, Microsoft Specialist

Managing Projects with Microsoft Project 2013

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Inicjalizacja projektu (15–20%)
 • Tworzenie nowego projektu
  • Tworzenie szablonu z gotowego projektu, tworzenie projektu z istniejącego szablonu, istniejącego projektu, listy zadań Sharepoint lub skoroszytu z programu Excel
 • Tworzenie i opracowywanie kalendarzy
  • Ustalenie dni oraz godzin roboczych i wolnych od pracy w kalendarzach, tworzenie kalendarza bazowego, kalendarza zasobu, godzin w ciągu dnia, stosowanie kalendarzy do projektu, zadania i poziomów zasobu
 • Tworzenie niestandardowych pól
  • Tworzenie podstawowych formuł, graficzne kryteria wskaźnika, tabeli wyszukiwania, pola niestandardowe zadań i zasobów
 • Dostosowywanie ustawień opcji
  • Określanie domyślnych typów zadań, ręczne kontra automatyczne tworzenie harmonogramów, opcje kalendarza, dostosowywanie wstążki, pasek szybkiego dostępu

Materiały przygotowujące do egzaminu

Tworzenie harmonogramu opartego na zadaniach (20–25%)
 • Przygotowywanie informacji o projekcie
  • Definiowanie daty rozpoczęcia projektu, zastosowywanie kalendarzy i bieżącej daty, wprowadzenie właściwości projektu, wyświetlanie zadania sumarycznego w nowym projekcie
 • Tworzenie i modyfikowanie struktury zadania projektu
  • Tworzenie i modyfikowanie zadań oraz zadań podrzędnych podsumowania danych, tworzenie kamieni milowych, tworzenie ręcznie zaplanowanych zadań, konspekt, ustawianie zadań jako aktywnych lub nieaktywnych
 • Tworzenie logicznego modelu harmonogramu
  • Ustawianie ograniczeń daty, terminów, zależności, łączy, równań czasu trwania, zadań planowanych według wartości pracy, wzory, wybór typu zadania
 • Tworzenie planowania kontrolowane przez użytkownika
  • Wprowadzanie czasu trwania, ustawienie lub zmiana trybu zadania (ręczne lub automatyczne), wyświetlanie ostrzeżeń i sugestii, stosowanie szacowanego czasu trwania i zadań podsumowania danych kontrolowanych przez użytkowników
 • Zarządzanie wieloma projektami
  • Tworzenie współdzielonej puli zasobów, łączenie z pulą zasobów, tworzenie łączy między projektami, rozwiązywanie konfliktów między połączonymi projektami, praca z projektami głównymi i podrzędnymi, podsumowywanie danych w projektach głównych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie zasobami i formularzami (20-25%)
 • Wprowadzanie i edytowanie informacji o zasobach
  • Wprowadzanie i edytowanie maksymalnej liczby jednostek, typów zasobów, tabeli stawek zasobów, kosztu użycia, dostępności, grupy zasobów, zasobów ogólnych i zasobów kosztowych
 • Tworzenie i edytowanie przypisań zasobów
  • Używanie formularzy zadań, przypisywanie wielu zasobów do zadań, przypisywanie zasobów do zadań z użyciem jednostek reprezentujących pracę w niepełnym wymiarze czasu, edytowanie przypisań
 • Zarządzanie alokacją zasobów
  • Wyświetlanie zużycia zadań i zasobów, wyświetlanie dostępności w wielu projektach, zmiana informacji o przypisaniu, poziom, zamiana zasobów
 • Zarządzanie alokacją zasobów za pomocą Terminarza zespołu
  • Wyświetlanie bieżących przydzieleń i przypisań, zarządzanie nieprzypisanymi zadaniami, rozwiązywanie konfliktów zasobów, wyrównywanie nadmiernie przypisanych zasobów, zastępowanie zasobów
 • Modelowanie kosztów projektu
  • Wprowadzanie i przypisanie kosztów bazowanych na zasobach (praca, materiał, koszt), koszt użycia, koszty stałe, metoda naliczania, stosowanie tabeli stawki zasobów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Śledzenie i analizowanie projektu (20–25%)
 • Ustawianie i utrzymywanie linii bazowych
  • Używanie wielu linii bazowych, tworzenie linii bazowej dla całego projektu, tworzenie linii bazowej dla wybranych zadań, aktualizacja linii bazowej
 • Aktualizowanie informacji na podstawie faktycznych postępów
  • Aktualizacja wartości procentowej wykonania, faktycznego lub pozostałego czasu trwania, faktycznej ilości wykonanej pracy, ilości pozostałej pracy, daty statusu, bieżącej daty, faktycznego początku i faktycznego zakończenia, użytkowanie widoków faktycznej pracy i użytkowania, przeplanowanie niezakończonej pracy, anulowanie niepotrzebnego zadania
 • Porównanie postępów względem linii bazowej
  • Używanie odchylenia daty, odchylenia pracy, odchylenia kosztów, poślizgu zadań, wyświetlanie odchylenia w bieżącym planie względem linii bazowej (wykres Gantta), wybór widoku do wyświetlania odchylenia
 • Rozwiązywanie potencjalnych programów z harmonogramem
  • Wyświetlanie ostrzeżeń, sugestii i czynników sterujących zadaniami za pomocą inspektora zadań i ścieżek zadań, identyfikowanie nadmiernie przydzielonych zasobów
 • Wyświetlanie krytycznych informacji o ścieżce
  • Wyświetlanie krytycznej ścieżki w projektach pojedynczych lub głównych, wyświetlanie całkowitego zapasu czasu, wyświetlanie postępu względem linii bazowej lub terminów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Przekazywanie informacji o projektach (15–20%)
 • Tworzenie i dostosowywanie widoków
  • Używanie automatycznego filtrowania, stosowanie widoków, grupowanie, filtrowanie, wyróżnianie, tworzenie tabel i zarządzanie nimi, sortowanie, dostosowywanie widoków, współdzielenie widoku z organizatorem
 • Współdzielenie danych z innymi aplikacjami
  • Importowanie danych z programu Excel, eksportowanie danych do programu Excel, dołączanie dokumentów lub łączenie hiperłączy z informacjami wspomagającymi, kopiowanie i wklejanie linii czasu oraz raportów do innych aplikacji pakietu Office Web Apps, tworzenie i generowanie wizualnych raportów w programach Excel i Visio, eksportowanie widoku linii czasu do wiadomości e-mail
 • Konfigurowanie i wyświetlanie raportów oraz pulpitów nawigacyjnych
  • Raportowanie o stanie postępów, zapisywanie do PDF lub XPS< wyświetlanie danych w wykresie Gantta, harmonogramie lub linii czasu, wyświetlanie danych w oparciu o zakres daty, tworzenie wbudowanych pulpitów nawigacyjnych i raportów, zmiana i dostosowanie wbudowanych pulpitów nawigacyjnych i raportów, kopiowanie obrazów, praca z polami kumulowanymi
 • Łączenie i udostępnianie danych za pomocą SharePoint
  • Synchronizowanie z SharePoint, udostępnianie planów i pobieranie aktualizacji przez SharePoint, udostępnianie planów projektów przez SharePoint (dwukierunkowa synchronizacja zadań, postępów i elementów linii czasu), pobieranie faktycznych informacji o postępach od drużyny za pomocą platformy SharePoint
 • Rozszerzanie oprogramowania Project 2013
  • Pobieranie aplikacji ze Sklepu Office, zapisywanie plików w usłudze OneDrive, pobieranie szablonów z Office.com, automatyzacja często wykonywanych zadań za pomocą języka Visual Basic for Applications (VBA)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla kandydatów używających funkcji pulpitu Project Standard 2013, Project Professional 2013 i Project Pro for Office 365 (z wyjątkiem funkcji Project Server). Kandydaci powinni mieć doświadczenie w efektywnym modelowaniu, planowaniu, zapewnianiu zasobów, komunikowaniu, efektywnej współpracy i realizacji projektów za pomocą Project Standard 2013, Project Professional 2013, Project Pro for Office 365, SharePoint i SharePoint Online. Kandydaci powinni dysponować znajomością głównych koncepcji i terminologii związanych z zarządzaniem projektem.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.