Egzamin
77-851

Excel

 • Opublikowano:
  22 grudnia 2010 r.
 • Języki:
  Angielski
 • Odbiorcy:
  Pracownicy działu IT
 • Technologia:
  Microsoft Office Excel 2007
 • Punkty do certyfikatu:
  MOS

Excel 2007 Expert

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Rejestrowanie danych (20–25%)
 • Ograniczanie wprowadzania danych za pomocą funkcji walidacji danych
  • Ograniczanie zewnętrznych danych w listach rozwijanych, walidowanie danych za pomocą formuł i otaczanie nieprawidłowych danych
 • Łączenie formantów formularza z komórkami
  • Paski przewijania, pole zaznaczenia, etykieta i menu rozwijane
 • Importowanie danych z zewnętrznego źródła
  • Importowanie danych z pliku tekstowego, importowanie danych za pomocą kwerend sieci Web, edytowanie istniejącej kwerendy za pomocą kreatora kwerend firmy Microsoft, oraz danych referencyjnych w bazie danych
 • Łączenie z danymi w zewnętrznym źródle
  • Odniesienia do danych w innym skoroszycie, odświeżanie i edytowanie łączy do skoroszytu, zmiana opcji odświeżania danych w celu zoptymalizowania rozmiaru plików

Materiały przygotowujące do egzaminu

Obliczanie danych za pomocą zaawansowanych wzorów (20–25%)
 • Tworzenie wzorów łączących funkcje wyszukiwania i adresu oraz funkcje statystyczne
  • Używanie najczęściej stosowanych funkcji wyszukiwania i adresu (WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ.PIONOWO, TRANSPONUJ, ADR.POŚR, DOPASUJ, PODAJ.POZYCJĘ, WYBIERZ) oraz najczęściej stosowanych funkcji statystycznych (LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, LICZ.PUSTE, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA.WARUNKÓW, CZĘSTOTLIWOŚĆ)
 • Tworzenie wzorów łączących funkcje daty i godziny, tekstowe i logiczne
  • Używanie funkcji daty i godziny, używanie funkcji tekstowych, używanie najczęściej stosowanych funkcji logicznych (JEŻELI.BŁĄD, zagnieżdżone JEŻELI, LUB lub ORAZ)
 • Zarządzanie zdefiniowanymi nazwami oraz tworzenie odnośników do tych nazw
  • Tworzenie nazwanego zakresu dynamicznego, tworzenie nazwanego wzoru i odnośnika do wzoru, modyfikowanie nazwanych zakresów za pomocą menedżera nazw i nawigowanie w skoroszytach za pomocą nazwanych zakresów.
 • Inspekcja formuł
  • Śledzenie zależności, śledzenie poprzedników, dodawanie śledzenia do okna czujki

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie zakresami danych (20-25%)
 • Konsolidowanie zakresów danych
  • Konsolidowanie zakresów danych według położenia, według kategorii lub zakresów z powiązaniami do źródła
 • Wybieranie i manipulowanie podobnymi komórkami i obiektami
  • Puste, komentarze, obiekty, formaty zależne, wzory, tylko widoczne komórki, i wyszukiwanie oraz zastępowanie według formatu.
 • Stosowanie zaawansowanego filtrowania
  • Używanie wielu warunków na tej samej kolumnie, używanie warunku LUB w wielu kolumnach i stosowanie filtrów tylko względem unikatowych rekordów
 • Ochrona danych w skoroszycie
  • Blokowanie i odblokowywanie komórek, blokowanie i odblokowywanie obiektów, ukrywanie wzorów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Podsumowanie i analizowanie danych (20–25%)
 • Tworzenie elementów PivotTables i PivotCharts
  • Konsolidacja wielu zakresów danych za pomocą elementu PivotTables, tworzenie elementu PivotTable z istniejącego skoroszytu, tworzenie elementu PivotTable połączonego z zewnętrzną bazą danych i tworzenie elementu PivotChart z istniejącego skoroszytu
 • Modyfikowanie zawartości PivotTable
  • Grupowanie (według daty, według liczb, według tekstu), wstawianie obliczonego pola i wyświetlanie stron filtrowania raportu
 • Przeprowadzanie analizy warunkowej
  • Używanie menedżera scenariuszy (tworzenie scenariuszy, porównywanie scenariuszy), używanie tabeli danych, używanie funkcji szukania wyniku i używanie dodatku Solver

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie makrami i funkcjami zdefiniowanymi przez użytkowników końcowych (15-20%)
 • Nagrywanie i edytowanie makro
  • Nagrywanie i edytowanie makro za pomocą narzędzia Visual Basic for Applications (VBA)
 • Zarządzanie istniejącymi makrami
  • Przenoszenie makr między skoroszytami, przypisywanie klawisza skrótu do istniejącego makro, przypisywanie makro do przycisku w skoroszycie i konfigurowanie poziomów zabezpieczeń makro
 • Używanie funkcji zdefiniowanej przez użytkownika (UDF)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Egzamin jest zaprojektowany dla kandydatów dysponujących równoważnikiem jednego roku praktycznego doświadczenia w pracy z zaawansowanymi funkcjami programu Office Excel 2007. Od kandydatów oczekuje się takich umiejętności, jak rejestrowanie, formatowanie, obliczanie, analizowanie i prezentowanie danych, zarządzanie automatyzacją, zakresami danych i skoroszytami. Najczęściej pełnią oni role analityków finansowych, analityków danych lub kierowników projektu.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.