Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
MB6-884

Windows

 • Opublikowano:
  24 stycznia 2012 r.
 • Języki:
  Angielski
 • Odbiorcy:
  Pracownicy działu IT
 • Technologia:
  Microsoft Dynamics AX 2012
 • Punkty do certyfikatu:
  MCTS

Microsoft Dynamics AX 2012 Lean Manufacturing

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Znajomość koncepcji produkcji odchudzonej (17%)
 • Zdefiniowanie i opisanie podstawowych koncepcji produkcji odchudzonej
  • Pięć zasad produkcji odchudzonej, odchudzone przedsiębiorstwo, projekt komórkowy i liniowy, terminologia produkcji odchudzonej, obsługiwane zasady produkcji odchudzonej w programie Microsoft Dynamics AX 2012
 • Wyjaśnienie teorii strumienia wartości
  • Obsługa operacji, konfiguracja strumienia wartości
 • Wyjaśnienie przepływów produkcji
  • Strumień wartości i przepływy produkcji, funkcja przepływu produkcji, ciągle ulepszenia, częściowo ukończone produkty (poziomy inne niż lista składowa [BOM]), produkty i materiały w ramach pracy w toku (WIP)
 • Zdefiniowanie i opisanie kart Kanban
  • Typy kart Kanban, strategie uzupełniania kart Kanban, karty Kanban ze stałą ilością, zaplanowane karty Kanban, karty Kanban zdarzeń, typ Kanban diagramu/strategia uzupełniania, tablice kart Kanban, prosty przepływ produkcji, przepływ produkcji wysokiego poziomu, konfiguracja i połączenia wzajemne

Materiały przygotowujące do egzaminu

Znajomość przepływów produkcji (16%)
 • Wyjaśnienie wersji przepływów produkcji
  • Funkcje przepływu produkcji, tworzenie i aktywacja wersji przepływu produkcji
 • Obliczanie czasu taktu i czasu cyklu
  • Pola i definicje, szczegóły wersji przepływu produkcji
 • Konfigurowanie działań przepływu produkcji
  • Przepływ produkcji z pojedynczym działaniem procesu, tworzenie działania procesu, weryfikacja i aktywacja wersji przepływu produkcji
 • Tworzenie przepływów produkcji
  • Tworzenie przepływu produkcji z pojedynczym działaniem transferu, tworzenie przepływu produkcji z dwoma działaniami, tworzenie działań procesu i transferu
 • Wyjaśnienie integracji zapasów
  • Lokacje, magazyny i lokalizacje; koncepcje działań przepływu produkcji, magazynu i przechowywania; aktualizacja dostępnych zapasów; śledzenie i monitorowanie; integracja systemu Warehouse Management System (WMS); ustawienia listy BOM i pobieranie; działania pobierania
 • Wyjaśnienie koncepcji częściowo ukończonych produktów
  • Działania, ustawienia i opcje częściowo ukończonych produktów; karty Kanban działania z wieloma procesami; karty Kanban dostarczające częściowo ukończone produkty; WIP; produkty dostarczone przez działanie przepływu produkcji pozostają w WIP; materiał przeniesiony bezpośrednio do WIP przez działanie transferu; produkty przeniesione poza produkcję; supermarkety Kanban; zmienne zużycie

Materiały przygotowujące do egzaminu

Użycie kart Kanban i zarządzanie nimi
 • Zdefiniowanie i opisanie koncepcji Kanban
  • Kanban produkcji, Kanban wycofania, strategie uzupełniania Kanban, karty Kanban działań podwykonawstwa i produkcji; podwykonawstwo kart Kanban ze stałą ilością, alternatywne podwykonawstwo przepływów produkcji, ręczne drukowanie kart Kanban, automatyczne drukowanie kart Kanban i list wyboru
 • Planowanie zadań Kanban
  • Planowanie zadania Kanban procesu, pojemność komórki roboczej, stan zadania Kanban dla zadań procesu, automatyczne planowanie kart Kanban, planowanie granicy okresu, reakcja na niedobór wydajności, wczytywanie zadań Kanban do harmonogramu Kanban, grupy harmonogramu odchudzonego, tablica harmonogramu Kanban, zmienianie stanów zadań Kanban
 • Przetwarzanie zadań Kanban
  • Formularza tablicy Kanban dla zadań procesu — funkcje wybierania, funkcje produkcji, funkcje wyświetlania, pola szczegółów zadania; przygotowanie karty Kanban; rozpoczynanie karty Kanban; kończenie karty Kanban; przyciski formularza tablicy Kanban dla zadań transferu; przetwarzanie zadania transferu
 • Ustawianie i konfigurowanie zasad obliczeń liczby kart Kanban
  • Formularz zasad obliczeń liczby kart Kanban; tworzenie obliczeń liczby kart w celu wygenerowania i zaktualizowania reguł Kanban; prosta formuła liczby kart Kanban; liczba kart Kanban włączenie ze współczynnikiem bezpieczeństwa i zapasem bezpieczeństwa; kojarzenie zasad Kanban z regułą Kanban

Materiały przygotowujące do egzaminu

Użycie kart Kanban zdarzeń (13%)
 • Konfiguracja reguł dla kart Kanban zdarzeń
  • Formularz reguł Kanban; reguły Kanban — pola szczegółów, pola liczb, pola Kanban i kart, pola zdarzeń, pola przepływu produkcji
 • Konfiguracja zdarzeń linii sprzedaży
  • Drzewo oznaczania transakcji
 • Konfiguracja i przetwarzanie możliwości do zrealizowania (CTP)
  • Kontrola daty dostawy CTP, obliczenia wsadowe przy użyciu CTP
 • Konfiguracja zdarzeń linii Kanban
  • Ręczne tworzenie kart Kanban zdarzeń, przetwarzanie wsadowe kart Kanban zdarzeń, zdarzenia linii Kanban, zdarzenia linii sprzedaży, zdarzenia linii BOM, zdarzenia uzupełniania zapasów, ustawienia pokrycia zapasu

Materiały przygotowujące do egzaminu

Znajomość zaplanowanych kart Kanban (13%)
 • Opisanie procesów powiązanych z typem zamówienia planowanego Kanban
  • Domyślny typ zamówienia, reguły zamówienia planowanego
 • Opisanie sposobu użycia harmonogramu dostaw
  • Nawigacja do harmonogramu dostaw, wyświetlanie harmonogramu dostaw, przetwarzanie z harmonogramem dostaw
 • Konfiguracja reguł dla zaplanowanych kart Kanban
  • Formularz reguł Kanban; reguły Kanban — pola szczegółów, pola liczb, pola Kanban i kart, pola zdarzeń, pola przepływu produkcji, pola kart Kanban; rodzina produktów i klucze alokacji zapasu; kwestie dotyczące zapasów dla zaplanowanych kart Kanban
 • Planowanie zaplanowanych kart Kanban
  • Ilości w zamówieniu planowanym zaplanowanej karty Kanban, zaplanowane karty Kanban i komunikaty akcji, kwestie związane z planowaniem wymagań materiałowych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Definiowanie i konfigurowanie podwykonawstwa opartego na działaniu (12%)
 • Płatności dla podwykonawców
  • Umowy zakupu, nagłówek umowy zakupu, pola wierszy umowy zakupu
 • Konfigurowanie przepływu produkcji z działaniami podwykonawstwa
  • Usługa podwykonawstwa, warunki usługi podwykonawstwa, przypisywanie wielu warunków usługi, przekazywanie działań jako działań podwykonawstwa, tworzenie dokumentów zakupu dla formularza podwykonawstwa
 • Wykonywanie rachunku kosztów dla podwykonywanych usług
  • Typ grupy kosztów outsourcingu bezpośredniego, obliczanie kosztów, przepływ kosztów podwykonawstwa

Materiały przygotowujące do egzaminu

Opisanie wyceny przepływy produkcji (14%)
 • Wyjaśnienie standardowych wymagań kosztów
  • Wyjątek dla zadań transferu, model standardowego kosztu zapasów, standardowy koszt materiałów, standardowy koszt gotowych produktów, standardowy koszt podwykonywanych usług, konwersja zastosowana do produkcji odchudzonej
 • Opisanie sposobu użycia składników dla produkcji odchudzonej
  • Konfiguracja wyceny dla produkcji odchudzonej, stosowanie kosztów i odchyleń, pośrednie koszty produkcji, grupa produkcji, profili księgowania zapasów, obliczanie kosztu standardowego, obliczanie oparte na przepływie produkcji, domyślny przepływ produkcji, obliczanie oparte na trasie, wybieranie metody obliczeń, spłaszczanie listy BOM podczas obliczania kosztów dla zapasów produkcji odchudzonej
 • Wyjaśnienie koncepcji wyceny wstecznej
  • Okresowa wycena wsteczna, koniec okresu — wycena wsteczna, obliczanie zrealizowanego użycia netto przepływu produkcji w okresie, czyszczenie pracy toku w ramach przepływu produkcji w okresie, obliczanie niewykorzystanych ilości, aktualizacja finansowa dla wykorzystanych ilości, aktualizacja finansowa dla zużytych produktów, produkty i materiały w pracy w toku, czyszczenie WIP dla kosztów konwersji — produkcja bezpośrednia, czyszczenie WIP dla kosztów konwersji — produkcja pośrednia, wznawianie kosztu pośredniego dla niewykorzystanych ilości materiału, obliczenia odchylenia względem kosztów produkcji dla kosztu standardowego, ponowne wartościowanie kosztu standardowego
 • Raportowanie działań przepływu produkcji
  • Typowe transakcje przepływu produkcji; odchylenia podczas raportowania działań przepływu produkcji; transakcje księgi dla działań o typie wycofania; transfery kontrolowanych zapasów w obrębie jednego obiektu; transfery kontrolowanych zapasów między obiektami; transfery niekontrolowanych zapasów z zapasów do przepływu produkcji; skanowanie Kanban pustych transakcji dla typu lokalizacji supermarketu Kanban; transakcje ukończenia produkcji; działanie pobierania zadania Kanban; transakcje standardowego kosztu przepływu produkcji; wartość WIP przepływu produkcji; wyświetlanie salda WIP przepływu produkcji; określanie kosztów podwykonawstwa; wyświetlanie wyceny działania podwykonawstwa; odwołania

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning

Zobacz więcej wpisów na blogu Microsoft Dynamics Community.

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla partnerów, konsultantów, konsultantów ds. przedsprzedaży i specjalistów, którzy planują użycie funkcji produkcji odchudzonej w programie Microsoft Dynamics AX 2012. Kandydaci powinni dysponować ogólną wiedzą praktyczną na temat programu Microsoft Dynamics AX 2012, włącznie z koncepcjami dotyczącymi produkcji, handlu i logistyki, a także okazywać umiarkowaną znajomość podstawowych koncepcji produkcji odchudzonej i procesów produkcyjnych.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.