Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
MB2-701

Microsoft Dynamics CRM

 • Opublikowano:
  29 stycznia 2014 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, japoński, hiszpański
 • Odbiorcy:
  Deweloperzy
 • Technologia:
  Microsoft Dynamics CRM 2013
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, Microsoft Specialist

Extending Microsoft Dynamics CRM 2013

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Planowanie wdrożenia systemu Microsoft Dynamics CRM (15–20%).
 • Opisanie struktury aplikacji Microsoft Dynamics CRM
  • Opisanie platformy rozszerzalności Microsoft Dynamics CRM; opis funkcji przenośności logiki biznesowej; omówienie warstw aplikacji, platformy i bazy danych; opis różnic między lokalną i internetową strukturą aplikacji Microsoft Dynamics CRM
 • Określanie czynników prowadzących do wdrożenia Microsoft Dynamics CRM
  • Opisywanie modelu wdrożenia, identyfikowanie obsługi klientów programu Outlook, identyfikowanie punktów umożliwiających rozszerzenie, identyfikowanie typów raportowania, identyfikowanie zasobów sieci Web
 • Planowanie dostosowania interfejsu użytkownika
  • Opisanie pasków nawigacyjnych aplikacji sieci Web oraz pasków nawigacyjnych, dostosowywanie mapy witryny i paska poleceń, opisywanie szablonów paska poleceń jednostki, opisywanie wpływu dostosowań na program Microsoft Outlook, edytowanie działań niestandardowych i definicji poleceń, edytowanie definicji działań i poleceń niestandardowych, opis reguł włączania i wyświetlania paska nawigacyjnego, opis metod stosowania zlokalizowanych etykiet z paskami poleceń, opis formularzy i widoków obsługujących adresy URL
Wykonywanie typowych operacji na platformie (15–20%)
 • Objaśnienie usługi odnajdowania
  • Opisywanie uwierzytelnienia i autoryzacji usługi odnajdowania, wyjaśnienie różnic między usługą odnajdowania w sieci Web pracującą lokalnie i online
 • Objaśnienie usługi organizacji
  • Omówienie uwierzytelniania i autoryzacji usługi organizacji, opis informacji o jednostce, wyjaśnienie metod RetrieveAttributeRequest i RetrieveAttributeResponse
 • Opisanie sposobu wykorzystywania typów danych, metod i klas
  • Omówienie poszczególnych typów danych, opis korzystania z metod Create, Retrieve, Update, Delete i RetrieveMultiple, opis wykorzystywania klas z późnym i wczesnym wiązaniem
 • Opisanie usług sieci Web Windows Communication Foundation (WCF)
  • Opisanie integracji rozwiązań Microsoft Dynamics CRM i WCF, opis sposobu obsługi błędów WCF; używanie i określanie elementów protokołu Open Data (OData) podczas wysyłania kwerend do danych Microsoft Dynamics CRM
Wykonywanie zaawansowanych operacji na platformie (10–15%)
 • Identyfikowanie różnych sposobów stosowania kwerend danych
  • Objaśnienie klas QueryExpression, QueryByAttribute, kwerend LINQ oraz filtrowanych widoków; opis procesu zapisywania kwerend; objaśnienie FetchXML i niestandardowego raportowania usług SQL Server Reporting Services (SSRS) w odniesieniu do rozwiązania Microsoft Dynamics CRM; opis integracji Microsoft Azure z rozwiązaniem Microsoft Dynamics CRM
 • Identyfikowanie sposobu użycia żądań i odpowiedzi
  • Określenie sposobu metody Execute(), używanie żądań właściwych dla jednostki lub niedotyczących jednostki, używanie prostych, generycznych wiadomości żądania; podawanie opcjonalnych parametrów w wiadomościach
 • Objaśnienie usługi przesyłania metadanych w sieci Web
  • Opisanie warstwy metadanych, wyjaśnienie działań Odczyt i Zapis opartych na metadanych, używanie metadanych z niestandardowych aplikacji
Implementowanie procesów biznesowych (10‒15%)
 • Opisanie przepływów pracy
  • Opisanie architektury procesu przepływu pracy, opisanie niestandardowych działań przepływu pracy i niestandardowych przepływów pracy XAML (deklaratywnych przepływów pracy). opis reguły przepływu pracy i powiązywanie reguł z wydarzeniami
 • Opisanie sesji dialogowych
  • Wyjaśnienie argumentów wyjściowych w oknach dialogowych; opis reguł dialogów, zdarzeń, stron, dialogów, odpowiedzi, działań i warunków
 • Tworzenie niestandardowych przepływów pracy i zarządzanie nimi
  • Konfigurowanie przepływu pracy użytkownika działalności zespołów; tworzenie, konfiguracja i debugowanie niestandardowych działań przepływu pracy; tworzenie i modyfikowanie procesów w systemie Windows Workflow Foundation (WF); opisywanie przepływów procesów biznesowych
Tworzenie wtyczek (15–20%).
 • Opisanie wtyczek
  • Opisanie wtyczek oraz ich zastosowania; opisywanie zdarzeń kaskadowych; objaśnianie informacji dostępnych we wtyczkach; opisanie izolacji wtyczek, zaufania i statystyk; opisanie personifikacji we wtyczkach; opisanie procesu rejestracji i wdrażania wtyczek; opisanie debugowania wtyczek
 • Opisanie struktury opartej na zdarzeniach
  • Opisanie najważniejszych cech struktury opartej na zdarzeniach, opisanie potoku wykonywania zdarzenia, opisanie klas jednostek we wtyczkach
Implementacja zdarzeń aplikacji (15–20%)
 • Opisanie zdarzeń aplikacji
  • Opisanie procesu stosowania bibliotek JavaScript w celu dostosowania rozwiązań Microsoft Dynamics CRM; opis zdarzeń formularza i pól, w tym OnChange, OnLoad, OnSave, TabStateChange i OnReadyStateComplete, implementowanie ramek IFRAME w formularzach encji
 • Implementowanie kodu po stronie klienta
  • Opisywanie procesu stosowania języka JavaScript do obsługi wydarzeń po stronie klienta, debugowanie kodu po stronie klienta, żądanie danych zewnętrznych, przekazywanie parametrów, uzyskiwanie dostępu do usług sieci Web Microsoft Dynamics CRM 2013
 • Implementowanie typów formularza
  • Opisanie różnych typów formularza, implementowanie obiektu Xrm.Page, implementowanie Xrm.Utillity, objaśnianie procesu testowania typów formularza, opisanie kontekstu wykonywania obsługi zdarzeń formularza
 • Opisanie zmiennych globalnych i funkcji
  • Wyjaśnienie sposobu ustawienia zależności i podawania parametrów, definiowanie dozwolonych parametrów ciągu kwerendy, dodawanie i obsługa parametrów formularza, wyjaśnienie metody getQueryStringParameters
Implementacja zasobów sieci Web (10–15%)
 • Wyjaśnienie zastosowania poszczególnych typów zasobów sieci Web
  • Definiowanie strony sieci Web (HTML), arkusza stylów (CSS), skryptu (JavaScript), danych (XML), obrazów (PNG, JPG, GIF, ICO), Silverlight (XAP) i arkusza stylów (XSL); tworzenie zasobów sieci Web; określanie ograniczeń każdego zasobu sieci Web; implementowanie przekazywania parametrów między zasobami sieci Web; referencyjne zasoby sieci Web; implementowanie bibliotek JavaScript w celu ponownego wykorzystania kodu w wielu aplikacjach
 • Wyjaśnienie zastosowania REST, OData i JSON w rozwiązaniu Microsoft Dynamics CRM
  • Objaśnienie wzorca Representational State Transfer (REST); użycie EST w językach AJAX i JavaScript, objaśnienie JavaScript Object Notation (JSON), omówienie zastosowania obiektu XHMLHttpRequest, używanie OData i JavaScript w celu utworzenia aktualizacji rekordu klienta
 • Wyjaśnienie zastosowania JQuery w rozwiązaniu Microsoft Dynamics CRM
  • Wyjaśnienie JQuery oraz sposobu użycia obiektu JQuery, używanie JQuery w połączeniu z zasobem sieci Web, używanie JQuery do interakcji z formularzem CRM

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób planujących rozszerzenie programu Microsoft Dynamics CRM 2013. Zwykle są to deweloperzy, analitycy biznesowi, konsultanci ds. wdrożeń, pracownicy techniczni lub pracownicy pomocy technicznej. Kandydaci powinni dysponować ogólną wiedzą na temat umiejętności oraz narzędzi programistycznych dotyczących rozwoju Microsoft Dynamics CRM 2013, w tym dostosowywania podstawowych form, usług sieci Web i przepływów pracy.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.