Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
MB2-702

Microsoft Dynamics CRM

 • Opublikowano:
  29 stycznia 2014 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, japoński, hiszpański
 • Odbiorcy:
  Specjaliści z dziedziny technologii informatycznych
 • Technologia:
  Microsoft Dynamics CRM 2013
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, Microsoft Specialist

Microsoft Dynamics CRM 2013 Deployment

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Planowanie instalacji Microsoft Dynamics CRM (15–20%)
 • Identyfikowanie cech i składników dodatkowych programu Microsoft Dynamics CRM
  • Opisywanie cech i edycji Microsoft Dynamics CRM; identyfikowanie ról rozwiązania Microsoft Dynamics CRM Server; objaśnienie roli technologii wsparcia, w tym Active Directory, usług federacyjnych Active Directory (ADFS), Internet Information Services (IIS), Microsoft SQL Server, usługi raportowania SQL Server, Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange i usługi bezpiecznego tokena; wyjaśnienie praw wymaganych do instalacji rozwiązań Microsoft Dynamics CRM
 • Identyfikowanie wymagań infrastruktury, wymagań sprzętowych i programowych
  • Opisanie wymagań sprzętu i oprogramowania dotyczących Microsoft Dynamics CRM, identyfikacja wymogów technologii wspierających, planowanie liczby i lokalizacji ról i grup serwerów, identyfikacja wymogów witryny sieci Web Microsoft Dynamics CRM
 • Planowanie implementacji
  • Planowanie wdrożenia jednego i wielu serwerów, identyfikacja modelu licencyjnego oraz typów licencji Microsoft Dynamics CRM, omówienie typów klucza produktu i typów trybu dostępu, planowanie wielu organizacji, planowanie dostępu do Microsoft Dynamics CRM
Instalacja i wdrożenie programu Microsoft Dynamics CRM Server (15–20%).
 • Instalacja produktu Microsoft Dynamics CRM Server
  • Instalacja brakujących składników wymaganych, dodawanie i usuwanie danych próbki, identyfikacja konkretnych kont usług Microsoft Dynamics CRM, wykonywanie diagnostyki systemowej, uruchamianie instalacji z użyciem wiersza poleceń, rejestrowanie instalacji, uzyskiwanie aktualizacji systemu Windows, weryfikacja komponentów instalowanych podczas działania instalatora
 • Wdrażanie usługi Microsoft Dynamics CRM Online
  • Opis usługi Microsoft Dynamics CRM Online, identyfikacja obowiązkowych zadań, które nie byłyby konieczne w przypadku instalacji lokalnej, rozróżnienie między rolami administracyjnymi i zabezpieczeń, zastrzeganie użytkowników, zarządzanie pamięcią masową, wdrażanie pojedynczego serwera i wielu serwerów
 • Wdrażanie witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM
  • Używanie nagłówków hosta, używanie powiązań HTTPS, omówienie stref zabezpieczeń programu Internet Explorer
Konfigurowanie programu Microsoft Dynamics CRM (10–15%)
 • Instalacja rozszerzeń raportowania programu Microsoft Dynamics CRM
  • Określanie sytuacji, w której wymagane jest zastosowanie rozszerzeń raportowania, omówienie wymagań instalacji rozszerzeń raportowania, rozróżnianie między raportami opartymi na SQL a raportami opartymi na Fetch, opisywanie rozszerzenia do tworzenia raportów Microsoft Dynamics CRM, wyjaśnienie, kiedy należy instalować pakiety językowe
 • Konfigurowanie wdrożenia internetowego (IFD)
  • Określanie wymagań IFD i witryny sieci Web, określanie wymaganych certyfikatów, instalacja i konfiguracji ADFS jako usługi bezpiecznego tokenu, konfigurowanie uwierzytelniania opartego na oświadczeniach
 • Planowanie i konfigurowanie opcji wysokiej dostępności
  • Sprawdzanie wymagań sprzętowych wysokiej dostępności, instalacja produktu Microsoft Dynamics CRM na wielu komputerach; omówienie instalacji Microsoft Dynamics CRM na klastrze równoważenia obciążenia sieciowego (NLB); opisanie rozwiązań o wysokiej dostępności; omówienie opcji wysokiej dostępności dla komponentów wspierających, takich jak SQL Server, router wiadomości e-mail Microsoft Dynamics CRM, Active Directory i serwer Microsoft Exchange
Dostęp do poczty e-mail i zarządzanie nią (10‒15%)
 • Konfiguracja poczty e-mail oraz przetwarzanie wiadomości
  • Omówienie zalet i wad opcji przetwarzania wiadomości e-mail, konfigurowanie przetwarzania wiadomości e-mail, śledzenie wiadomości e-mail; konfigurowanie korelacji, konfigurowanie odpowiednich opcji działania wiadomości u użytkowników, konfigurowanie zatwierdzania adresów e-mail, testowanie i rozwiązywanie problemów z konfiguracją e-mail
 • Instalacja i wdrażanie routera e-mail programu Microsoft Dynamics CRM
  • Określanie obsługiwanych systemów e-mail i systemów e-mail, instalacja routera e-mail na wielu komputerach, tworzenie profili poczty przychodzącej i wychodzącej, wdrażanie reguł skrzynki odbiorczej, śledzenie tokena i opcje inteligentnego dopasowywania, konfigurowanie i monitorowanie indywidualnej skrzynki pocztowej i skrzynki pocztowej przesyłania dalej, ustawianie metody synchronizacji, instalacja roli usługi integracji e-mail, migrowanie ustawień routera e-mail
 • Konfigurowanie synchronizacji po stronie serwera
  • Opisywanie funkcji oraz określanie obsługiwanych konfiguracji, włączanie synchronizacji po stronie serwera, tworzenie profili serwerów e-mail, implementowanie profilu Exchange i POP3-SMTP, konfigurowanie uwierzytelniania profili serwerów e-mail, dodawanie skrzynek pocztowych do profilu serwera e-mail
Instalacja i wdrażanie klienta programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook (10–15%)
 • Identyfikowanie wymagań sprzętowych i programowych programu Microsoft Dynamics CRM Client for Outlook
  • Określanie obsługiwanych systemów operacyjnych, w tym wersji 32-bitowych, 64-bitowych oraz rozwiązań dla programów Outlook; określanie obsługiwanych wersji przeglądarek internetowych
 • Instalowanie klienta programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook
  • Określanie metod wdrażania, instalowanie z wiersza poleceń, instalowanie z poziomu aplikacji sieci Web Microsoft Dynamics CRM, określanie możliwości uaktualnienia
 • Konfigurowanie klienta programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook
  • Korzystanie z kreatora konfiguracji w organizacjach hostowanych lub lokalnych; praca online i offline; konfigurowanie wielu organizacji; konfigurowanie ustawień poczty e-mail użytkownika; praca offline; używanie i modyfikowanie filtrów danych
Uaktualnienie wersji programu Microsoft Dynamics CRM i ponowne wdrożenie Microsoft Dynamics CRM (10–15%).
 • Microsoft Dynamics CRM 2013 – wprowadzenie
  • Opis typów uaktualnień i ścieżek uaktualnień, procesów i obsługiwanych wersji uaktualnień; objaśnienie scalania obiektów podstawowych i tabel, w tym odrodzenia scalania tabeli, wykonywanie scalania tabeli oraz określania jednostek, które nie są scalane; planowanie pod kątem awarii, tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowej; tworzenie i walidacja środowisk testowych oraz produkcyjnych, uaktualnienie routera e-mail Microsoft Dynamics CRM; uaktualnienie Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook
 • Ponowne wdrożenie systemu Microsoft Dynamics CRM przy użyciu menedżera wdrożenia
  • Opis procesu ponownego wdrożenia; omówienie wymogów Active Directory; dodawanie i usuwanie administratorów; zarządzanie istniejącymi organizacjami, w tym zmianą, wyłączaniem, importowaniem i aktualizowaniem organizacji; tworzenie i usuwanie organizacji; zmiana szczegółów organizacji; zarządzanie serwerami; aktualizowanie adresów sieci Web
 • Uaktualnianie programu Microsoft Dynamics CRM
  • Określanie pakietu zbiorczego aktualizacji pakietów, które wyjaśniają pakiet zbiorczy aktualizacji dla każdego z elementów, konfiguracja Microsoft Update, sprawdzenie, które pakiety zbiorcze aktualizacji są zainstalowane
Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z wdrożeniem Microsoft Dynamics CRM (10–15%).
 • Zarządzanie kontami usług i zadaniami systemowymi
  • Opis typów i kont usługi, weryfikowanie zainstalowanych usług, opis typów kont, jakie należy zastosować przy każdej usłudze, monitorowanie i modyfikowanie kont usługi, recenzowanie i usuwanie zadań systemowych, opisywanie typów zadania systemowego, ograniczanie liczby zadań asynchronicznych, usuwanie rekordów
 • Planowanie odzyskiwania awaryjnego
  • Tworzenie planu odzyskiwania awaryjnego; tworzenie kopii zapasowych rekomendowanych komponentów; odtwarzanie serwerów Microsoft Dynamics CRM; Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, odzyskiwanie routera e-mail Microsoft Dynamics CRM i uszkodzonych kontrolerów domeny
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Microsoft Dynamics CRM
  • Weryfikacja lokalizacji pliku bazy danych Microsoft SQL Server, wierszy i kompresji stron; używanie dzienników zdarzeń systemu Windows; tworzenie niestandardowych widoków w podglądzie zdarzeń; używanie liczników wydajności; uruchamianie diagnostyki; konfigurowanie śledzenia; instalowanie analizatora najlepszych rozwiązań (BPA) i uruchamianie skanowania; wdrażanie składnika zapisywania usługi VSS dla Microsoft Dynamics CRM; omawianie sklepu Microsoft Dynamics
 • Zarządzanie szyfrowaniem danych
  • Wyjaśnienie statusu aktywacji szyfrowania danych, zmiana klucza szyfrowania danych, importowanie bazy danych z szyfrowanymi polami, zarządzanie uprawnieniami szyfrowania danych

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób planujących zainstalowanie i wdrożenie programu Microsoft Dynamics CRM 2013 we własnych organizacjach. Ten egzamin jest przeznaczony dla początkujących i doświadczonych administratorów systemów, konsultantów ds. wdrożeń, integratorów systemów, pracowników technicznych i pracowników pomocy technicznej, którzy potrzebują dowodu posiadania podstawowej wiedzy na temat instalacji i wdrażania Microsoft Dynamics CRM 2013.

Kandydaci powinni dysponować podstawową wiedzą w zakresie aplikacji CRM, funkcji oraz cech systemu Microsoft Dynamics 2013 r. Kandydaci powinni także dysponować ogólną wiedzą praktyczną na temat systemu Windows Server 2012 R2, usługi Active Directory, Internet Information Services (IIS), programu Microsoft Exchange Server, administracji bazą danych Microsoft SQL Server oraz programu Outlook.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.