Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
MB2-704

Microsoft Dynamics CRM

Aplikacja Microsoft Dynamics CRM

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

video

Introduction to Microsoft Dynamics CRM 2013

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Stosowanie koncepcji zarządzania sprzedażą (10–15%)
 • Praca z klientami
  • Identyfikowanie klientów, którzy skorzystają z zarządzania sprzedażą, identyfikowanie głównych typów rekordów, opisanie, jak główne typy rekordów są używane w zarządzaniu sprzedażą, tworzenie i obsługa rekordów klientów
 • Zarządzanie operacjami sprzedaży
  • Tworzenie, obsługa i użycie materiałów sprzedażowych; tworzenie i obsługa konkurentów; tworzenie i obsługa obszarów sprzedaży; konfigurowanie wielu walut
 • Znajomość nasłuchiwania mediów społecznościowych
  • Identyfikowanie kanałów mediów społecznościowych, tworzenia i uruchamianie wyszukiwania w celu nasłuchiwania słów kluczowych, tworzenie alertu, określanie miejsc, w których można dodać opinie społecznościowe
Zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży (10–15%)
 • Praca z potencjalnymi klientami
  • Określanie, kiedy należy użyć potencjalnych klientów i szans sprzedaży, tworzenie i obsługa potencjalnych klientów, kwalifikowanie i dyskwalifikowanie potencjalnych klientów, konwersja wiadomości e-mail na potencjalnych klientów, opisanie etapów i kroków na wstążce procesu potencjalnych klientów, opisanie procesu konwersji potencjalnych klientów
 • Tworzenie szans sprzedaży
  • Tworzenie i obsługa szans sprzedaży, konwersja działań i potencjalnych klientów na szanse sprzedaży, ocena, kiedy należy użyć wartości obliczonych przez system lub podanych przez użytkownika dla pól przychodu, opisanie etapów i kroków na wstążce procesu szans sprzedaży
 • Zarządzanie szansami sprzedaży
  • Wykorzystywanie szans sprzedaży; wyświetlanie działań rozwiązywania; praca z widokami szans sprzedaży; tworzenie i obsługa połączeń szans sprzedaży; dodawanie wpisów, działań i notatek w okienku współpracy; przypisywanie własności rekordów szans sprzedaży do użytkowników lub zespołów; dodawanie zespołów sprzedaży do rekordów szans sprzedaży
Obsługa sprzedaży (10–15%)
 • Zarządzanie katalogiem produktów
  • Tworzenie grup jednostek, tworzenie produktów i dodawanie ich do katalogu produktów, tworzenie dostosowanych cenników, tworzenie zestawów i pakietów produktów, grupowanie produktów przy użyciu rodzin produktów, wyświetlanie relacji produktów przy użyciu wizualizacji hierarchii, zarządzanie wieloma walutami
 • Praca z szansami sprzedaży i ofertami
  • Dodawanie produktów z szansą sprzedaży, przechwytywanie właściwości produktów, sugerowanie sprzedaży krzyżowej i dodatkowej produktów, tworzenie nowych ofert, tworzenie oferty z szansy sprzedaży, aktywacja i poprawianie ofert, określanie wpływu różnych walut na obliczenia cen i cenniki
 • Praca z zamówieniami i fakturami
  • Tworzenie nowych zamówień; tworzenie nowych faktur, konwersja wyceny na zamówienie i fakturę; identyfikowanie zmian stanu oferty; wybieranie alternatywnych cenników z rekordami szans sprzedaży, ofert, zamówień lub faktur
Analizowanie raportów i sprzedaży (10–15%)
 • Zarządzanie miernikami i celami sprzedaży
  • Definiowanie rekordów mierników celu; konfigurowanie okresów obrachunkowych; definiowanie rekordów celów; opisanie wartości docelowej, rzeczywistej i w toku dla rekordów celu; opisanie sposobu ponownego obliczania celów; opisanie kwerendy zestawienia
 • Praca z raportami i widokami
  • Budowanie raportów przy użyciu Kreatora raportów; identyfikowanie wyników raportów; eksportowanie informacji do programu Microsoft Excel; rozróżnianie funkcji eksportu widoku statycznego i dynamicznego do programu Excel; praca z funkcją Szukanie zaawansowane; udostępnianie pulpitów nawigacyjnych, wykresów i kwerend funkcji Szukanie zaawansowane
 • Praca z wykresami i pulpitami nawigacyjnymi
  • Tworzenie, konfigurowanie i udostępnianie wykresów osobistych; tworzenie, konfigurowanie i udostępnianie wykresów systemowych; tworzenie nowych systemowych pulpitów nawigacyjnych; opisanie użycie zasobów sieci Web i ramek IFrame; rozróżnianie osobistych i systemowych pulpitów nawigacyjnych, wykresów i widoków
Stosowanie zarządzania usługami (10–15%)
 • Praca z zarządzaniem usługami
  • Identyfikowanie klientów, którzy skorzystają z zarządzania usługami, identyfikowanie głównych typów rekordów, opisanie, jak główne typy rekordów są używane w zarządzaniu usługami
 • Praca z przepływami procesów biznesowych
  • Opisanie przeznaczenia przepływu procesu biznesowego w zarządzaniu usługami, identyfikowanie, co może zostać wykonane programowo w przepływie procesu biznesowego, opisanie funkcji opartego na regułach odgałęzienia przepływu procesu biznesowego
 • Konfiguracja zarządzania usługami
  • Tworzenie reguł kierowania przypadków, tworzenie reguł automatycznego tworzenia przypadków, tworzenie i obsługa drzewa tematów, konfigurowanie ustawień przypadków nadrzędnych i podrzędnych
Zarządzanie przypadkami usług (10–15%)
 • Praca z przypadkami
  • Identyfikowanie list i widoków przypadków, opisanie kroków automatycznego tworzenia przypadku, identyfikowanie korzyści z hierarchii przypadków, wyszukiwanie przypadków
 • Tworzenie przypadków
  • Identyfikowanie sposobów tworzenia nowych przypadków; tworzenie nowego rekordu przypadku; konwersja rekordów działań na przypadki; tworzenie przypadków nadrzędnych i podrzędnych; identyfikowanie relacji przypadków; dodawanie wpisów, działań i notatek w okienku współpracy
 • Obsługa przypadków
  • Opisanie etapów i kroków na wstążce procesu przypadków; identyfikowanie działań, które można podjąć dla przypadku; scalanie przypadków; anulowanie, usuwanie, rozwiązywanie i ponowne aktywowanie przypadków; stosowanie reguł kierowania do przypadków
 • Praca z bazą wiedzy
  • Wyszukiwanie artykułów w bazie wiedzy; tworzenie i obsługa szablonów artykułów; tworzenie, zatwierdzanie i publikowanie artykułów; wyszukiwanie artykułów z rekordów przypadków; kojarzenie artykułów z przypadkiem; wysyłanie artykułów z bazy wiedzy
 • Używanie kolejek
  • Rozróżnianie kolejek systemowych i osobistych, tworzenie i obsługa kolejek, przypisywanie przypadków i działań do kolejek, praca z elementami kolejki, opisanie procesu pracy z kolejkami, opisanie zastosowania reguł rozsyłania do kolejek
Zarządzanie kontraktami i uprawnieniami (10–15%)
 • Praca z uprawnieniami
  • Tworzenie szablonów uprawnień, tworzenie uprawnień dla klienta, dodawanie linii uprawnień i kojarzenie z produktami, identyfikowanie kanałów obsługiwanych dla uprawnień, identyfikowanie, kiedy uprawnienia przypadku zwiększają się lub maleją, opisanie cyklu życia uprawnienia
 • Praca z umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA)
  • Identyfikowanie wskaźników i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) do śledzenia umów SLA, tworzenie umowy dotyczącej poziomu usług, tworzenie elementów umowy SLA, kojarzenie umowy dotyczącej poziomu usług z uprawnieniem, opisanie przeznaczenia kontrolki zegara w formularzu przypadku, konfigurowanie ustawień systemu usługi dla umów SLA
Praca z planowaniem usług (10–15%)
 • Koncepcje planowania usług
  • Identyfikowanie klientów, którzy skorzystają z funkcji planowania usług, definiowanie terminologii planowania usług, identyfikowanie przepływu procesu planowania usług
 • Zarządzanie operacjami planowania usług (10–15%).
  • Konfigurowanie godzin pracy dla użytkowników i obiektów/sprzętu, ograniczanie dostępności zasobu, tworzenie grup zasobów, tworzenie lokalizacji i kojarzenie z nią zasobów, tworzenie harmonogramów obsługi klienta, tworzenie kalendarza świąt
 • Obsługa usług i planowania wydajności
  • Definiowanie planowania wydajności, tworzenie nowego rekordu usługi, dodawanie reguły wyboru dla wymaganych użytkowników i zasobów, konfigurowanie preferencji konta i usługi kontaktu, tworzenie usługi z regułą wyboru tej samej lokalizacji
 • Planowanie wykonania usługi
  • Planowanie wykonania usługi w kalendarzu usług, planowanie określonych zasobów przy użyciu aparatu planowania, planowanie wykonania usługi przy użyciu reguł tej samej lokalizacji, zmiana zaplanowanego wykonania usługi, zmiana stanu wykonania usługi, wyświetlanie i rozwiązywanie konfliktów planowania
Analizowanie i raportowanie zarządzania usługami (5–10%)
 • Zarządzanie miernikami i celami usług
  • Identyfikowanie typowych celów i mierników usług, tworzenie miesięcznego miernika i celu dla rekordów przypadków, opisanie kroków dodawania wykresu Docelowe-W toku-Rzeczywiste do pulpitu nawigacyjnego usługi
 • Praca z raportami zarządzania usługami
  • Identyfikowanie kluczowych funkcji i zastosowań raportu Zakres wykonania usługi, ocena, który raport zarządzania usługami jest najlepszy w danej sytuacji, identyfikowanie kluczowych funkcji i zastosowań raportu Tabela podsumowań przypadków
 • Praca z wykresami i pulpitami nawigacyjnymi
  • Identyfikowanie systemowych pulpitów nawigacyjnych do zarządzania usługami, tworzenie osobistego pulpitu nawigacyjnego usługi, tworzenie wykresu systemowego do zarządzania usługami

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Samodzielne szkolenie

Nauka online za pośrednictwem portalu Microsoft Dynamics Learning Portal jest dostępna dla partnerów Microsoft Dynamics, którzy zakupią pakiet szkoleniowy. Osoby nieposiadające tego pakietu powinny zalogować się do witryny PartnerSource i wyświetlić stronę z informacjami o tym pakiecie. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do witryny DLP.

Te kursy DLP obejmują materiały do egzaminu MB2-704.

80668: Customer Service in Microsoft Dynamics CRM Online

W ramach tego kursu omawiana jest praca z klientami w programie Microsoft Dynamics CRM, w tym ekonomiczne rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów oraz usterek usług. Kurs dostarcza także informacji z zakresu zarządzania całą związaną z tym korespondencją, dokumentami, kontaktami i rozmowami. Kurs ukazuje szczegółowy i rzeczowy obraz klienta, dzięki któremu zespół będzie mógł uzyskać praktyczne wnioski. Obejmuje także zarządzanie wiedzą w scentralizowanej bazie wiedzy.

80669: Sales and Marketing in Microsoft Dynamics CRM Online

Kurs opisuje składniki używane w rozwiązaniu Microsoft Dynamics CRM Sales Management i wyjaśnia sposób ich zastosowania w różnych scenariuszach biznesowych. Szczegółowo ukazuje także jednostki lub typy rekordów używane przez Microsoft Dynamics CRM do śledzenia sprzedaży od etapu szansy po zawarcie transakcji. Mając te informacje, organizacje mogą zdecydować, które elementy struktury modułu Sales są dla nich odpowiednie.

Klienci korzystający z planu obsługi mogą uzyskać dostęp do zasobów edukacyjnych online poprzez witrynę CustomerSource. Pytania prosimy kierować na adres mlxsupp@microsoft.com.

Ze społeczności

Blog zespołu Microsoft Dynamics CRM

Obserwuj @MSLearning

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób, które planują wprowadzić, wykorzystywać i obsługiwać aplikacje Microsoft Dynamics CRM 2015 Sales and Customer Service, a także zarządzać nimi w swoich organizacjach. Odbiorcami są m.in. kierownicy ds. operacji sprzedaży, kierownicy ds. obsługi klienta, osoby planujące usługi, administratorzy, kierownicy biur, dyrektorzy oraz konsultanci, którzy chcą zademonstrować swoją podstawową wiedzę w zakresie funkcjonalności aplikacji.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.