Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
MB2-707

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

video

Introduction to Microsoft Dynamics CRM 2013

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Zarządzanie rozwiązaniami (10–15%)
 • Planowanie pod kątem dostosowywania
  • Definiowanie xRM; rozróżnianie konfiguracji, dostosowywanie, rozszerzenie i rozwijanie; projektowanie odpowiednich dostosowań; identyfikowanie dokumentów w Przewodniku implementacji programu Microsoft Dynamics CRM
 • Zarządzanie rozwiązaniami
  • Zrozumienie wymagań biznesowych, zrozumienie zalet rozwiązań, tworzenie rozwiązań, eksportowanie rozwiązań zarządzanych i niezarządzanych, importowanie rozwiązań, opisanie rozwiązania domyślnego, określanie wydawcy, praca z wieloma rozwiązaniami, opisanie składników rozwiązania
 • Zarządzanie dostosowaniami
  • Opisanie zależności składników; opisanie koncepcji dostosowań encji, pól, formularzy, widoków i wykresów; publikowanie dostosowań
Zarządzanie zabezpieczeniami (10–15%)
 • Zrozumienie koncepcji zabezpieczeń
  • Definiowanie jednostek biznesowych, opisanie funkcji zabezpieczeń produktu Microsoft Dynamics CRM, identyfikowanie uprawnień i poziomów dostępu dla ról zabezpieczeń, opisanie interakcji ról zabezpieczeń z jednostkami biznesowymi
 • Zarządzanie dostępem
  • Tworzenie i obsługa użytkowników, tworzenie zespołów właścicieli, opisanie zespołów właścicieli i udostępniania, zarządzanie rolami zabezpieczeń dla użytkowników i zespołów, rozróżnianie zespołów właścicieli i zespołów dostępu, tworzenie szablonów zespołów dostępu, dodawanie podsiatek zespołu dostępu do formularzy
 • Praca z zabezpieczeniami na poziomie pola
  • Identyfikowanie encji, dla których dostępne są zabezpieczenia na poziomie pola, tworzenie profili zabezpieczeń na poziomie pola, określanie uprawnień pola, dodawanie uprawnień pola, przypisywanie profili zabezpieczeń na poziomie pola do użytkowników i zespołów
 • Zarządzanie audytami
  • Włączanie audytu na poziomie encji, włączanie audytu na poziomie pola
Dostosowywanie encji (10–15%)
 • Tworzenie niestandardowych jednostek
  • Opis koncepcji dostosowywania encji; tworzenie niestandardowych encji; konfigurowanie nazw wyświetlanych, nazwy w lm i nazwy schematów, konfigurowanie własności encji; tworzenie niestandardowych encji działania; ustawianie pól podstawowych
 • Zarządzanie niestandardowymi podmiotami
  • Konfigurowanie właściwości encji, w tym obszarów wyświetlania, opcji komunikacji i współpracy, właściwości stałych, opcji usług danych, opcji programu Microsoft Outlook, opcji mobilnych; modyfikowanie niestandardowych encji; usuwanie niestandardowych encji; identyfikowanie zależności
Dostosowywanie pól (10–15%).
 • Tworzenie i obsługa pól
  • Opisanie koncepcji dostosowywania pól, tworzenie pól, opisanie sposobów tworzenia nowych pól, usuwanie pól niestandardowych
 • Konfigurowanie właściwości pola
  • Identyfikowanie typów danych pól; identyfikowanie formatów wyświetlania pól; konfigurowanie właściwości pola poziomu wymagania; konfigurowanie właściwości pól wyszukiwania, audytu i zabezpieczeń na poziomie pola; identyfikowanie właściwości, które można zmienić dla istniejących pól
 • Zarządzanie polami specjalnymi
  • Konfigurowanie zestawów opcji lokalnych i globalnych, konfigurowanie pól stanu i przyczyny stanu, tworzenie pól obliczeniowych, opisanie przeznaczenia pól zestawienia, tworzenie pól zestawienia
Zarządzanie relacjami (10–15%)
 • Opis modeli encja-relacja
  • Identyfikowanie różnych typów relacji; opisanie relacji jeden-do-wielu, wiele-do-wielu i ręcznych wiele-do-wielu; opisanie specjalnych relacji wiele-do-wielu (takich jak członkowie list marketingowych, pozycje kolejki, elementy obserwowane); opisywanie obsługiwanych i nieobsługiwanych relacji; opisywanie kaskadowych zachowań, takich jak przypisz, udostępnij, anuluj udostępnienie, zmień nadrzędny, usuń
 • Zarządzanie modelami encja-relacja
  • Tworzenie modeli encja-relacja, mapowanie pól, zarządzanie połączeniami i rolami połączeń, praca z wizualizacją hierarchii relacji
Dostosowywanie formularzy (10–15%)
 • Zrozumienie dostosowań formularzy
  • Opisanie struktury kart i sekcji; dodawanie pól formularza; dodawanie podsiatek; dodawanie kontrolek społecznościowych, aktywności i notatek; dodawanie innych składników i kontrolek; wyświetlanie podglądu dostosowań formularzy
 • Tworzenie i edytowanie formularzy
  • Kopiowanie istniejących formularzy lub tworzenie nowych, konfigurowanie formularzy szybkiego tworzenia, tworzenie zagnieżdżonych formularzy szybkiego tworzenia, tworzenie formularzy szybkiego podglądu
 • Zarządzanie wieloma formularzami
  • Identyfikowanie scenariuszy, w których przydatnych jest wiele formularzy, określanie kolejności formularzy, przypisywanie ról do formularzy
 • Zarządzanie formularzami mobilnymi
  • Opisanie formularzy mobilnych aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla tabletów, opisanie sposobu wyświetlania formularzy dla użytkownika aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla tabletów, opisanie zagadnień związanych z projektowaniem formularzy mobilnych
Dostosowywanie widoków (10–15%)
 • Praca z widokami systemowymi
  • Rozróżnianie widoków systemowych, publicznych i osobistych; opisanie kolumn widoku i filtrowania widoku; konfigurowanie wyszukiwania wielu encji; rozróżnianie między wyszukiwaniem wielu encji, szukaniem zaawansowanym a szybkim wyszukiwaniem; identyfikowanie powiązanych widoków; konfigurowanie widoków wyszukiwania; konfigurowanie widoków szybkiego wyszukiwania
 • Tworzenie i konfigurowanie widoków niestandardowych
  • Kopiowanie istniejących widoków, tworzenie widoków niestandardowych, budowanie kwerend, dodawanie pól do widoków, organizowanie pól, konfigurowanie właściwości pól, sortowanie pól, ustawienie domyślnego widoku publicznego, udostępnianie widoków, wyłączanie widoków, usuwanie widoków
 • Zarządzanie widokami niestandardowymi
  • Ustawianie domyślnego widoku publicznego, udostępnianie widoków, identyfikowanie encji, dla których są dostępne widoki hierarchiczne, tworzenie widoków hierarchicznych
Dostosowywanie wykresów i pulpitów nawigacyjnych (5–10%)
 • Zrozumienie koncepcji wykresów
  • Identyfikowanie zagadnień dotyczących projektowania wykresów, rozróżnianie wykresów osobistych i systemowych, identyfikowanie ograniczeń narzędzi projektanta wykresów w interfejsie użytkownika
 • Tworzenie i konfigurowanie wykresów
  • Tworzenie wykresów systemowych i osobistych, opisanie typów i opcji wykresów, dodawanie serii i kategorii, wybieranie widoków wykresów dla podglądu wykresów, identyfikowanie pól dostępnych w celu użycia w wykresach, dołączanie pól z nadrzędnych encji w wykresach
 • Ponownie wykorzystywanie wykresów
  • Eksportowanie i importowanie wykresów, identyfikowanie kroków aktualizacji kodu XML wykresu, konwertowanie wykresów osobistych do wykresów systemowych, konwertowanie wykresów systemowych na osobiste
 • Tworzenie i konfigurowanie pulpitów nawigacyjnych oraz zarządzanie nimi
  • Rozróżnianie osobistych i systemowych pulpitów nawigacyjnych, konfigurowanie składników pulpitów nawigacyjnych, tworzenie list (widoków), wyświetlanie wykresów na pulpitach nawigacyjnych, zarządzanie rolami zabezpieczeń dla pulpitów nawigacyjnych
Konfigurowanie przepływów procesów biznesowych i reguł biznesowych (10–15%)
 • Zrozumienie koncepcji przepływu procesu biznesowego
  • Opisanie przeznaczenia przepływów procesów biznesowych; rozróżnianie typów procesów; identyfikowanie składników przepływu procesu biznesowego, w tym kroków i etapów, wbudowane procesy biznesowe, niestandardowe procesy biznesowe, encje uczestniczące w procesach biznesowych i łączenie encji
 • Tworzenie przepływów procesów biznesowych i zarządzanie nimi
  • Tworzenie przepływów procesów biznesowych, definiowanie etapów i kroków, opisanie procesów biznesowych opartych na rolach, opisanie logiki rozgałęziania dla procesów kierowanych, opisanie przypadków użycia interfejsu API klienta dla przepływów procesów biznesowych
 • Tworzenie reguł biznesowych i zarządzanie nimi
  • Identyfikowanie przypadków użycia dla reguł biznesowych; rozróżnianie logiki po stronie klienta i po stronie serwera; tworzenie reguł biznesowych; konfigurowanie warunków reguł biznesowych; stosowanie logiki AND/OR, IF…ELSE, IF….THEN w regułach biznesowych; identyfikowanie akcji reguł biznesowych; włączanie reguł biznesowych dla formularzy

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Samodzielne szkolenie

Nauka online za pośrednictwem portalu Microsoft Dynamics Learning Portal jest dostępna dla partnerów Microsoft Dynamics, którzy zakupią pakiet szkoleniowy. Osoby nieposiadające tego pakietu powinny zalogować się do witryny PartnerSource i wyświetlić stronę z informacjami o tym pakiecie. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do witryny DLP.

Ten kurs DLP obejmuje materiały do egzaminu MB2-707.

80665: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM Online and On Premise

Kurs ten opisuje techniki wymagane podczas dostosowywania oprogramowania Microsoft Dynamics CRM w taki sposób, aby spełniało potrzeby biznesowe. Omawiane tematy uwzględniają zabezpieczenia, tworzenie i konfigurowanie jednostek, projektowanie widoków formularzy oraz wykresów, inspekcje i potrzebne rozwiązania. Kurs opisuje związki między poszczególnymi tematami, co pozwala stworzyć w pełni skonfigurowane, skuteczne rozwiązanie.

Klienci korzystający z planu obsługi mogą uzyskać dostęp do zasobów edukacyjnych online poprzez witrynę CustomerSource. Pytania prosimy kierować na adres mlxsupp@microsoft.com.

Ze społeczności

Blog zespołu Microsoft Dynamics CRM

Obserwuj @MSLearning

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób planujących dostosowanie i skonfigurowanie programu Microsoft Dynamics CRM 2015. Odbiorcami są zazwyczaj konsultanci ds. wdrożeń, pracownicy działu wsparcia technicznego i administratorzy systemu.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.